Ĉefpaĝo‎ > ‎

                                                        ТАБЛИЦІ СЛОВОТВОРЧИХ АФІКСІВ
                                                                   AFIKSARO

 

                                                 -ПРЕФІКСИ-

Префікс

Значення

Приклади

anti-

анти-, проти-

klerikala – клерикальний; аntiklerikala - антиклерикальний;  alkohola – алкогольний, antialkohola - антиалкогольний;

arki-

архі-

diakono – диякон, arkidiakono – архідиякон;                           еpiskopo – єпископ, arkiepiskopo – архієпископ;

*bo-

споріднення через шлюб

patro – батько, bopatro – тесть, свекор; filo – син, bofilo – зять;

*dis-

розділення, роз’єднання, роз-

iri – йти, disiri – розійтися; dividi – ділити, disdividi – розділити;

*ek-

початок або раптовість дії

sidi – сидіти, eksidi – сісти; krii – кричати, ekkriicкрикнути;

*eks-

екс-, колишній

oficiro офіцер, eksoficiro – офіцер у відставці;                        ministro – міністр, eksministro – екс-міністр;

*fi-

зневага, огида

homoj – люди, fihomoj – людці; odoro – запах, fiodoro – сморід;

*ge-

обох статей

patro – батько, gepatroj – батьки, родичі;                                   edzo – чоловік, geedzoj – подружжя

*mal-

пряма протилежність

ami – любити, malami – ненавидіти;                                       alta – високий, malalta – низький;

*mis-

неправильно, помилково

kompreno – розуміння, miskompreno – непорозуміння;             kalkuli – рахувати, miskalkuli – прорахуватися;

pra-

пра-

avo – дід, praavo – прадід; nepo – внук, pranepo – правнук;

*re-

зворотність, повторюваність дії

doni – давати, redoni – віддавати;                                        memori – пам’ятати, rememori – згадувати, пригадувати;

*retro-

зворотна дія або рух, що виконується навпаки до нормального напрямку

іri – іти, retroiri – задкувати;                                                   klini la kaponcхиляти голову,                                                retroklini la kapon – закидати назад голову;

 

У ролі префіксів можуть виступати:

1. прийменники: al-, antaŭ-, apud-, cis-, ĉirkaŭ, de-, ekster-, en-, ĝis-, inter-, kontraŭ-, krom-, kun-, laŭ-, per-, post-,
    preter-, pri-, pro-, sen-, sub-, super-, sur-, tra-, trans-
(див. окремі статті словника та нарис граматики);

2. числівники (див. нарис граматики);

3. інші частини мови: ali-, aŭto-, ĉef-, ĉia-, ĉio-, ĉiu-, dum-, for,- kvazaŭ-, mem-, mult-, neniu-, pli-, pseŭdo-, sam-,
    sin-, supren-, tia-, tiu-, tro-, vic-, vir-
.

 

                                                              -СУФІКСИ-

Суфікс

Значення

Приклади

*-аĉ-

зневага

ĉevalo – кінь, ĉevalaĉo – шкапа

*-ad-

тривалість дії або багатократність процесу

pafi – стріляти, pafado – стрілянина;         iri – йти, iradi – ходити

*-aĵ-

річ, предмет з певними властивостями, зроблений з певного предметa

bovo – віл, bovaĵo – яловичина;             nova новий, novaĵo – новина;               ovo – яйце, ovaĵo – яєчня; aĵo – річ

*-an-

член, житель, послідовник

akademio академія, akademiano – академік; vilaĝo – село, vilaĝano – селянин; Kievo – Київ, kievano – киянин; ano –член

*-ar-

сукупність однорідних осіб або предметів

homo –людина, homaro – людство; arbo – дерево, arbaro – ліс; aro – сукупність, ватага

*-ĉj-

пестливе чоловіче імя

Petro – Петро, Peĉjo – Петрик;                  patro – батько, paĉjo – татко, татусь

*-ebl-

можливість, придатність

manĝi – їсти, manĝebla – їстівний; kompreni – розуміти, komprenebla - зрозумілий; eble – можливо

*-ес-

властивість, якість, риса

bela – красивий, beleco – краса;            amiko – друг, amikeco – дружба;         есо – властивість

*-eg-

збільшення предметів або посилення ознаки

granda – великий, grandega – величезний; mano – рука, manego – ручище;           ege – дуже

*-ej-

місце, приміщення, у якому відбувається певна дія

lerni – вчитися, lernejo – школа;               kuiri – варити, kuirejo – кухня;               ejo – приміщення

*-em-

схильний до чого-н.

labori – працювати, laborema – працьовитий; fidi – довіряти, fidema – довірливий; emo – схильність

*-end-

те, що має бути

fari – робити, farenda – такий, що має бути зроблений

*-er-

частинка

fajro – вогонь, fajrero – іскра; sablo – пісок, sablero – піщинка; mono – гроші, monero – монета; ero – частинка

-esk-

подібний; такий, що нагадує кого-н.;     у стилі кого-н.

viro – чоловік; vireska – муже подібний; japano – японець, japaneska – у японському стилі

*-et-

зменшення величини предмета або послаблення ступеню якості

vojo – дорога, vojeto – доріжка, стежка; ridi –сміятися, rideti – усміхатися;           eta – маленький

-і-

1) назва країни або реґіону (від назви міста, ріки, народу)

ukraino – українець, Ukrainio – Україна; Meksiko – Мехіко, Meksikio – Мексика; Nigero – Ніґер (ріка),Nigerio – Ніґерія

2) назва науки

biologo – біолог, biologio – біологія; folozofo – філософ, filozofio – філософія

*-id-

дитя, нащадок

koko – півень, kokido – курча; reĝo – король, reĝido – королевич; ido – нащадок

*-ig-

робити яким-н., ким-н., чим-н.; змушувати до чого-н.

akra –гострий – akrigi – гострити; trinki – пити, trinkigi – напувати; igi – змушувати

*-iĝ-

робитися/ставати яким-н., ким-н., чим-н.

edzo – чоловік, edziĝi – оженитися; ruĝa – червоний, ruĝiĝi – почервоніти; sidi – сидіти, sidiĝi – сісти; iĝi – cтати, зробитися

*-il-

знаряддя дії, інструмент

tranĉi – різати, краяти, tranĉilo – ніж;         ŝlosi – замикати, ŝlosilo – ключ;              ilo – знаряддя, пристрій

*-in-

для позначення осіб і тварин жіночої статі

patrо – батько, patrino – мати; knabo – хлопець, knabino – дівчина; ino – самка

*-ind-

гідний чого-н.

laŭdi – хвалити, laŭdinda – похвальний; legi – читати, leginda – вартий бути прочитаним; inda – гідний

*-ing-

те, куди щось вставляється

plumo – перо, plumingo – ручка; sabro – шабля, sabringo – піхви

*-ism-

вчення, політична доктрина, релігійна догма і т.п.

komuno – комуна, komunismo – комунізм; imperio – імперія, imperiismo – імперіалізм; kristano – християнин, kristanismo – християнство

*-ist-

людина певної професії чи переконань

instrui – навчати, instruisto – учитель; traduki – перекладати, tradukisto – перекладач; anarkio – анархія,            anarkiisto – анархіст

-iv-

здатний, спроможний

produkti – виробляти, продукувати, produktiva; pagi – платити,                      pagiva - платоспроможний

-iz-

постачати; покривати; додавати

oro – золото, orizi – покривати золотом; elektro – електрика, elektrizi - електризувати

*-nj-

пестливе жіноче ім’я

Mario – Марія, Manjo – Маруся, Маня; patrino – мати, panjo – матуся, неня

*-obl-

збільшений у певну кількість разів

du – два, duobla – подвійний;                   dek – десять, dekobla – десятикратний

*-op-

сукупність (у збірних числівниках)

du – два, duopo – двоє, двійка;                kvar – чотири, kvaropo – четверо, четвірка

-oz

1) назва хвороби

 

askarido – аскарида, askaridozo – аскаридоз; tuberkulo – туберкула, tuberkulozo – туберкульоз

2) достатня наявність чого-н., насиченість чим-н.

poro - по́ра, poroza – пористий;          argilo – глина, argiloza - глинистий

*-uj-

1) вмістилище, предмет, у якому що-н. зберігається

mono – гроші, monujo – гаманець;            salo – сіль, salujo – сільничка;                ujo – вмістилище, футляр

 

2) дерево

pomo – яблуко, pomujo – яблуня

 

3) країна (від назви народу)

franco – француз, Francujo – Франція. (Останнім часом у цьому значенні вживається суфікс –і)

*-ul-

особа, наділена певними якостями

blonda – білявий, blondulo – блондин; saĝa – мудрий, saĝulo – мудрець;            juna – юний, молодий, junulo – юнак, хлопець; ulo – тип

*-um-

суфікс без певного значення

mano – рука, manumo – рукав;                 gusto – смак, gustumi – куштувати;  butono – ґудзик, butonumi – застібувати

 

  


                        ТАБЛИЦІ НАУКОВИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ АФІКСІВ
                                                SCIENCA AFIKSARO

                                                 -ПРЕФІКСИ-


Префікс

Значення

Приклади

bi-

бі-, дво-

bimetala – біметалічний; bikonkava – двоввігнутий (про лінзу)

centi-

санти- (сота частина)

centimetro – сантиметр,                     сentigramo - сантиграм

deci-

деци- (десята частина)

decimetro – дециметр; decibelo - децибел

deka-

дека- (десять)

dekalitro – декалітр;                               dekagramo - декаграм

di-

ді-, дво-

dioksido – діоксид, diedra - двогранний

giga-

гіга-, 109

gigavolto - гігавольт

hiper-

гіпер- (понад норму)

hipertоnio - гіпертонія

hipo-

гіпо- (нижче норми)

hipotonio - гіпотонія

infra-

інфра- (нижчий від межі)

infraruĝa – інфрачервоний;                    infrastrukturo - інфраструктура

kilo-

кіло-, 103

kilometro – кілометр; kilovato - кіловат

makro-

макро- (великий)

makrokosmo – макрокосмос; makromolekulo - макромолекула

mega-

мега-, 106

megaomo – мегом; megatuno - мегатонна

mikro-

мікро- (дуже малий, найдрібніший)фіз. мікро- (одна мільйонна частина)

mikrofilmo – мікрофільм; mikrokosmo – мікрокосмос; mikrovato – мікроват

mili-

мілі-, 10-3

mililitro мілілітр; miliampero – міліампер

miria-

міріа- (десять тисяч)

miriametro – міріаметр (=10 км)

mono-

моно-, одно-

monokromata – монохроматичний, однобарвний; monoteismo – монотеїзм, єдинобожжя

pan-

пан-, все-, загально-

panslavismo – панславізм; paneŭropa –всеєвропейський

penta-

пента-, пяти-

pentagono – пентагон, п’ятикутник

per-

пер- (найвищий ступінь окислення)

peroksio – перекис

poli-

полі-, багато-

poliandrio – поліандрія, багатомужжя

proto-

прото- (першість, первинність чого-н.)

prototipo – прототип

semi-

семі-, пів-, напів-

seminomado – напівкочовий спосіб життя; semivokalo – напівголосний

tele-

теле- (на віддалі)

televido – телебачення;                      teleskopo – телескоп

tetra-

тетра-, чотири-

tetraedro – тетраедр, чотиригранник

ultra-

ультра- (крайній ступінь)

ultrakurta – ультракороткий;                 ultrasono – ультразвук

 

                                                           -СУФІКСИ-

Cуфікс

Значення

Приклади

-ac- бот.

родина: -ові, -еві

graminacoj – злакові, родина злакових; malvacoj – мальвові

-al-

1)      бот. порядок: -цвіті

2)      хем. Назви альдегідів

3)      анат. Назви кісток

rozaloj – розоцвіті

metanalo – метанал

fruntalo – лобова кістка

-at- хем.

Кислі солі

kllorato – хлорат, sulfato – сульфат

-ator-

-атор (діяч; механізм, інструмент)

diktatoro – диктатор; kultivatoro – культиватор

-ed- зоол.

родина: -ові, -еві

сervedoj – оленеві; ezokedoj – щукові

-icid- хем.

-іцид , -ицид (речовина, що знищує живі організми)

herbicido – гербіцид;                            insekticido – інсектицид

-id- хем.

-ід (речовина, утворена металолоїдом з металом або іншим металолоїдом)

plumba sulfido – свинцевий сульфід

-ik-

-ік-, -ик- (назва мистецтва, техніки)

poetiko – поетика; gimnastiko– гімнастика; elektroniko – електроніка

-il- хем.

-іл,-ил (корінь, радикал)

karbonilo – карбоніл

-ilion- мат.

-ільйон, -ильйон, назви великих чисел

duiliono – більйон, 1012; triіliono – трильйон, 1018

-it- мед.

запалення, запальний процес

bronkito – бронхіт;                                konjuktivito – кон’юктивіт

-metr-

вимірювач

ampermetro – амперметр;                pluvometro - дощомір

-oid-

-оїд, схожість з чим-н., походження від чого-н.

asteroido – астероїд; elipsoido - еліпсоїд

-ol- хем.

назви спиртів та ефірів

аnizolo – анізол; mentolo - ментол

-olog-

фахівець, спеціальність якого визначена коренем

еsperantologo – есперантолог;            psikologo – психолог

-skop-

прилад/апарат для спостереження за чим-н.

gastroskopo – гастроскоп;                    teleskopo - телескоп