Ĉefpaĝo‎ > ‎
СПИСОК ЗАГАЛЬНОВЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ
LISTO DE ĜENERALE UZATAJ MALLONGIGOJ


adr. adreso адреса.

afr. afranko, afrankita поштова оплата, з поштовою оплатою.

AIDS aidoso, akirita imuno-deficita sindromo СНІД, синдром набутого імунодефіциту.

a.K. antaŭ Kristo до Різдва Христового (= a.n.e.).

a.n.e. antaŭ nia erao до нашої ери.

anst. anstataŭ замість.

Apr. Aprilo квітень.

atm. antaŭtagmeze до обіду/полудня.

AZT azidotimidino aзидотимідин.

bind. bindita у палітурці.

bk. bildkarto листівка.

broŝ. broŝurita брошурований.

b.t. bonvolu turni! переверни; читай на звороті.

bv. bonvolu будьте ласкаві, будь ласка.

C. сendo, centimo цент, сантим.

сgs, C.G.S. cистема одиниць СГС.

C.K. Centra Komitato центральний комітет.

cm centimetro сантиметр.

C.O. Centra Oficejo центральне бюро.

Dec. Decembro грудень.

ĉ. ĉirkaŭ біля, приблизно.

DDT dikloro-fenil-trikloro-etano ДДТ, дихлорфенілтрихлоретан; дуст.

del. delegito делегат, уповноважений.

de n.e. de nia erao нашої ери.

d-ino doktorino доктор (наук) (про жінку).

dir. direktoro директор.

DNA deoksiribonuklea acido ДНК, дезоксирибонуклеїнова кислота.

doc. docento доцент.

d-ro doktoro доктор.

E. див. Esp.

EA Esperanto-Asocio (або Esperantista Asocio) есперантська асоціація.

EF Esperantista Federacio есперантська федерація.

EI Esperanto-Instituto інститут есперанто.

ekskl. ekskluzive крім, виключно.

ekz. 1. ekzemple наприклад; 2. ekzemplero екземпляр.

EL Esperanto-Ligo есперантська ліга.

eld. 1. eldono видання; 2. eldonejo видавництво; 3. eldoninto видавець.

E-o див. Esp. 1.

Esp. 1. Esperanto есперанто; 2. esperanta есперантський.

esp-isto есперантист.

esp-ista есперантський, есперантистський.

FD, f.d. fakdelegito уповноважений за фахом.

Feb. Februaro лютий.

f-ino fraŭlіno панна.

FK Fundamenta Krestomatio Основна хрестоматія (складена Л. Л. Заменгофом).

FRG Federacia Respubliko Germanio ФРН, Федеративна Республіка Німеччина.

fr.sv. franko svisa швейцарський франк.

g gramo грам.

GMT Grenviĉa Meza Tempo середній час по Грінвічу.

HIV homa imunonesufiĉestiga viruso ВІЛб вірус імунодефіциту людини.

i.a. interalie між іншим.

il. ilustrita ілюстрований, з ілюстраціями.

IL Internacia lingvo міжнародна мова.

inĝ. inĝeniero інженер.

inkl. inkluzive включно.

instr. instruisto учитель.

int. internacia міжнародний.

j. jaro рік.

j.c. jarcento сторіччя, століття.

irpk. internacia respondkupono міжнародний респондкупон, міжнародний купон для відповіді.

JD, j.d. junulara delegito молодіжний делегат, делегат з питань молоді.

jun. 1. junulo юнак; 2. junularo молодь; 3. junulara молодіжний.

Jun. Junio червень.

k. kaj і, та.

k.a. kaj aliaj та інші.

kand. kandidato кандидат.

kas. kasisto касир.

k.c. kaj ceteraj та інші.

KD kompakta disko компакт-диск.

k-do kamarado товариш.

k-(d)ino kamaradino товариш (про жінку).

kg kilogramo кілограм.

kHz kiloherco кілогерц.

km kilometro кілометр.

kop. kopeko копійка

kp. komparu порівняй.

kr. krono крона (грошова одиниця).

k.s. kaj simile і тому подібне, тощо.

k.sekv. kaj sekvantaj і наступні.

k.t.p. kaj tiel plu і так далі.

l litro літр.

lab. 1. laboristo робітник; 2. laborista робітничий.

l.c. en la loko citita у цитованому місці.

let. letero лист.

lin. linio рядок.

LI див. IL.

L.R. Lingvaj Respondoj (de Zamenhof) відповіді стосовно мови (Заменгофа).

LSD lizergata dietilamido ЛСД, діетиламід лізергінової кислоти.

m metro метр.

mag. magistro маґістр.

MET Mezeŭropa tempo середньоєвропейський час.

mks, M.K.S. система одиници МКСА.

mksa, M.K.S.A. = mks.

mm milimetro

N.B. notu bone нотабене, поміть добре, зверни увагу.

Ndlr. noto de la redakcio примітка від редакції.

Nov. Novembro листопад.

n-ro numero номер.

OET Orient-Eŭropa Nempo східноєвропейський час.

Okt. Oktobro жовтень.

p. paĝo сторінка.

p.a. на адресу.

pĉk. poŝta ĉekkonto поштовий чековий рахунок.

P(А)G Plena (Analiza) Gramatiko Повна (аналітична) граматика (складена К. Калочаєм і Г. Варенґ’єном).

P.Gv. Parnasa Gvidlibro Путівник по Парнасу (посібник К.Калочая з поетичної метрики зі словником рим).

PIV Plena Ilustrita Vortaro Повний ілюстрований словник.

pk. poŝtkarto листівка, поштова картка.

p.К. post Kristnasko від Різдва Христового (= de n.e.).

pm. poŝtmarko поштова марка.

PMEG Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko Повний посібник з есперантської граматики (складений Б. Веннергреном)

prez. prezidanto голова, президент.

p-ro pastro священик, пастор.

prof. profesoro професор.

proks. proksimume приблизно.

P.S. posta skribo постскриптум.

ptm. posttagmeze пополудні, після обіду.

PTT poŝto, telegrafo kaj telefono пошта, телеграф і телефон; зв’язок.

PV Plena Vortaro Повний словник.

r. rublo рубель (грошова одиниця).

red. redaktoro редактор.

resp. respektive відповідно.

rev. reviziita переглянутий.

rim. rimarko; rimarku примітка; зауваж!

RNA ribonukea acido РНК, рибонуклеїнова кислота.

rpk. respondkupono респондкупон, купон для відповіді.

S., s-ta sankta святий.

s-ano samideano однодумець.

s-anino однодумець (про жінку).

s.d. sen dato без вказання дати (часу видання).

s.-d. 1. social-demokrato соціал-демократ; 2. social-demokrata соціал-демократичний.

sekr. sekretarlo секретар.

s-ino sinjorino пані.

s.j. sen indiko de jaro без вказання року видання.

sl. samloke там же.

s.l. sen indiko de presloko без вказання місця видання.

s.l.k.d. (або  s.l.k.j.) sen loko kaj dato (чи jaro) без указівки місця і року видання.

soc. 1. socialisto соціаліст; 2. socialista соціалістичний.

SOS СОС (міжнародний радіосигнал, що сповіщає про небезпеку, аварію, катастрофу).

s-ro sinjoro пан.

str. strato вулиця.

t. tuno тонна.

t.e. tio estas тобто.

tel. telefonnumero номер телефону.

t.n. tiel nomata так називаний.

TNT trinitritoluolo ТНН, тринітротолуол.

trad. 1. traduk(o, ~is, ~ita) переклад, переклав, перекладено; 2. tradukinto перекладач.

Univ. Universitato університет.

univ. prof. universitata profesoro професор університету.

US, USA, Usono Unuiĝintaj Ŝtatoj de Norda Ameriko Сполучені Штати Америки (США).

USSR Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР).

UV Universala Vortaro Універсальний словник.

vd. vidu дивися.

VD, v.d. vicdeiegito заступник делегата, уповноваженого.

vol. volumo том.

Z. Zamenhof Заменгоф.

zl. zloto злотий (грошова одиниця).

  


СКОРОЧЕНІ НАЗВИ УСТАНОВ ТА АСОЦІAЦІЙ
МALLONCICOJ DE INSTITUCIOJ KAJ ASOCIOJ

 

AdE Akademio de Esperanto Академія есперанто.

AEA Armenia, Aŭstralia Esperanto-Asocio Вірменська, Австралійська есперанто-асоціація.

AEF Aŭstria Esperantista Federacio Австрійська есперантистська федерація.

AEH Asocio de Esperantistoj handikapuloj Асоціція есперантистів-інвалідів.

AEK Asocio pri Esperanto en Kamerunio; Astronomia Esperanto-Klubo Асоціація есперанто у Камеруні; Астрономічний есперанто-клуб.

AEL Albana, Argentina Esperanto-Ligo Албанська, Арґентинська есперанто-ліґа.

AERA Amikaro de Esperanto en radio Прихильники есперанто на радіо.

AERB Asocio Esperantista de la Respubliko Bjelorusio Асоціація есперантистів Республіки Білорусія.

AEU Andaluzia Esperanto-Unuiĝo Андалузька есперанто-спілка.

AIS Akademio Internacia de la Sciencoj Міжнародна академія наук.

ASE Asocio de Sovetiaj Esperantistoj Асоціація радянських есперантистів (1979-1989).

ASISTI Asocio de Studado Internacia pri Spiritaj kaj Teologiaj Instruoj Асоціація міжнародних студій спіритуальних і теологічних наук.

ASLE Aŭstria Socialista Ligo Esperantista; Asocio de sociallaborantoj Esperantistaj Австрійська соціалістична ліґа есперантистів; Асоціація есперантистських працівників-соціалістів.

ATEO Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo Всесвітня атеїстична есперантська організація.

AVE Asocio de Verduloj Esperantistaj Асоціація есперантистів-зелених.

BEA Bangladeŝa, Benina, Bulgara Esperanto-Asocio Бангладешська, Бенінська, Болгарська есперанто-асоціація.

BEF Belga Esperanto-Federacio Бельгійська есперанто-федерація.

BEI Belga Esperanto-Instituto Бельгійський есперантський інститут.

BEL Bahaa Esperanto-Ligo; Brazila Esperanto-Ligo Багаїстська есперанто-ліґа; Бразильська есперанто-ліґа.

BEMI Biciklista Esperantista Movado internacia Міжнародний рух есперантистів-велосипедистів.

BET Bulgara Esperanto-Teatro Болгарський есперантський театр (1959-1992).

CED Centro de Еsploro kaj Dokumentado pri ka monda lingvoproblemo (UEA) Центр дослідження і документації світової мовної проблеми (УЕА).

ĈEA Ĉeĥa, Ĉilia Esperanto-Asocio Чеська, Чилійська есперанто-асоціація.

ĈEL Ĉina Esperanto-Ligo Китайська есперанто-ліґа.

DEA Dana Esperanto-Asocio Датська есперанто-асоціація.

DKEA Demokratia Kongolanda Esperanto-Asocio Есперанто-асоціація Демократичної Республіки Конґо.

EAB Esperanto-Asocio de Britio Есперанто-асоціація Великої Британії.

EAE Esperanto-Asocio de Estonio Есперанто-асоціація Естонії.

EAF Esperanto-Asocio de Finnlando Есперанто-асоціація Фінляндії.

EAI Esperanto-Asocio de Irlando Есперанто-асоціація Ірландії.

EAR Esperanto-Asocio de Rumanio Есперанто-асоціація Румунії.

EASA Esperanto-Asocio de Suda Afriko Есперанто-асоціація Південної Африки.

EEA Eŭska Esperanto-Asocio Баскська есперанто-асоціація.

EEU Eŭropa Esperanto-Unio Європейський есперантський союз.

EGLI Esperantista Go-Ligo Internacia Міжнародна есперантистська ліґа гравців у ґо.

EJA Esperanta Jura Asocio Есперантська юридична асоціація.

EK Eŭropa Klubo Європейський клуб.

EKI Instituto por Esperanto en komerco kaj industrio Інститут з впровадження есперанто в торгівлі і промисловості.

EKN Esperanto-Klubo de Nikaragvo Есперантський клуб Нікараґуа.

EKRELO Eldon-kooperativo por revolucia Esperanto-literaturo Видавничий кооператив революційної есперантської літератури (1930-1936).

ELBH Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercegovino Есперанто-ліґа Боснії та Герцеґовини.

ELF-AREK Esperanto-Ligo Filatelista/Amika rondo de Esperantaĵ-kolektantoj Філателістична есперанто-ліґа/Дружній гурток колекціонерів речей, пов’язаних з есперанто.

ELI Esperanto-ligo en Israelo Есперанто-ліґа Ізраїлю.

ELNA Esperanto-Ligo por Nord-Ameriko Есперанто-ліґа Північної Америки.

EN Esperanto Nederlando Есперанто в Нідерландах.

EPA Esperanto-propaganda Asocio de Oomoto Оомотська асоціація пропаґанди есперанто.

EPC Esperanta PEN-Centro; The Esperanto Publishing Company Есперантський ПЕН-центр; Есперантська видавнича компанія (1937-1952).

EPĈ El Popola Ĉinio “З Народного Китаю” (журнал).

EŜLI Esperanta Ŝak-Ligo Internacia Міжнародна есперантська шахова ліґа.

EUROKKA Esperanto Rok-Asocio Есперантська рок-асоціація.

EVA Esperantolingva Verkista Asocio Есперантомовна письменницька асоціація.

FAT Filozofia Asocio Tutmonda Всесвітня філософська асоціація.

FEA Filipina Esperanto-Asocio Філіппінська есперанто-асоціація.

FEB Federacio Esperanto de Barato Есперанто-федерація Бхарату (Індійського Союзу).

FEI Franca Esperanto-Instituto Французький есперантcький інститут

FEL Flandra Esperanto-Ligo Фламандська есперанто-ліґа.

GEA Germana, Gvatemala Esperanto-Asocio Німецька, Ґватемальська есперанто-асоціація.

GEM Ganaa Esperanto-movado Ґанський есперантистський рух.

GLEA Gej-Lesba Esperanto-Asocio Есперанто-асоціація ґеїв та лесбіянок.

G/LEA Germana Libera Esperanto-Asocio Німецька незалежна есперанто-асоціація.

ĜK Ĝenerala Konsilantaro de SAT Ґенеральна рада САТ.

HALE Hispana Asocio de Laboristaj Esperantistoj Іспанська асоціація робітників-есперантистів.

HdE “Heroldo de Esperanto” “Вісник есперанто”(газета).

HEA Helena, Honkonga, Hungarlanda Esperanto-Asocio Грецька, Гонконґівська, Угорська есперанто-асоціація.

HEF Hispana Esperanto-Federacio Іспанська есперанто-федерація.

IABO Internacia Asocio de Bibliistoj kaj Orientalistoj Міжнародна асоціація біблієзнавців та орієнталістів.

IAdEM Internacia Asocio de Esperantistaj Matematikistoj Міжнародна асоціація есперантистів-математиків.

IAEA Internacia Agrikultura Esperanto-Asocio Міжнародна сільськогосподарська есперанто-асоціація.

IAF Internacia Arta Festivalo Міжнародний мистецький фестиваль.

IALA International Auxiliary Language Association Міжнародна асоціація допоміжної мови (1924-1953).

IAT Internacia Arta Teatro Міжнародний художній театр (1957-1969).

IAREV Internacia Asocio de Revoluciaj Esperanto-Verkistoj Міжнародна асоціація революційних есперантських письменників (1931-1937).

ICEM-Esperanto Internacia Celado por Edukado Moderna per Esperanto Міжнародне спрямування до сучасного виховання засобами есперанто.

ICK Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado Міжнародний центральний комітет есперантистського руху (1922-1933).

IEA Islanda Esperanto-Asocio Ісландська есперанто-асоціація.

IEF Itala Esperanto-Federacio Італійська есперанто-федерація.

IEI Internacia Esperanto-Instituto Міжнародний інститут есперанто.

IEK Internacia Ekzamena Komisiono Міжнародна Екзаменаційна Комісія.

IEKA Internacia Esperanto-Klubo Aŭtomobilista Міжнародний есперанто-клуб автомобілістів.

IEL Internacia Esperanto-Ligo Міжнародна есперанто-ліґа (1936-1947).

IEMW Internacia Esperanto-Muzeo en Wien (Vieno) Міжнародний музей есперанто у Відні.

IFEF Internacia Fervojista Esperanto-Federacio Міжнародна есперанто-асоціація залізничників.

IFRE Internacia Forstista Rondo Esperantlingva Міжнародне есперантомовне лісниче товариство.

IKEF Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo Міжнародна комерційна й економічна професійна група.

IKEK Internacia Komunista Esperantista Kolektivo Міжнародний комуністичний колектив есперантистів.

IKEL Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj Міжнародний комітет етнічних свобод.

IKEO Internacia Kooperativa Esperanto-Organizo Міжнародна коопераційна есперанто-організація.

IKU Internacia Kongresa Universitato Міжнародний конґресовий університет.

IKUE Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista Міжнародна католицька спілка есперантистів.

ILEA Itala Laborista Esperanto-Asocio Італійська робітнича есперанто-асоціація.

ILEI Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj Міжнародна ліґа есперантистів-учителів.

ILERA Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj Міжнародна ліґа есперантистів-радіоаматорів.

INOE Internacia Naturista Organizo Esperantista Міжнародна організація есперантистів-натуристів.

IPE Internacio de Proleta Esperantistaro Інтернаціонал пролетарських есперантистів (1932-1939).

IPR Internacia Pedagogia Revuo “Міжнародний педагогічний журнал”.

IPTEA Internacia Poŝtista kaj Telekomunikista Esperanto-Asocio Міжнародна есперанто-асоціація працівників пошти і зв’язку.

ISAE Internacia Scienca Asocio Esperantista Міжнародна наукова асоціація есперантистів.

ISU Internacia Somera Universitato Міжнародний літній університет.

IUEF Internacia Unuiĝo de la Esperantistoj-filologoj Міжнародна спілка есперантистів-філологів.

JEI Japana Esperanto-Instituto Японський інститут есперанто.

JEL Jugoslavia Esperanto-Ligo Югославська есперанто-ліґа (1936-1992).

KEA Kanada, Kartvelia, Kataluna, Korea, Kostarika, Kotdivuara, Kuba Esperanto-Asocio Канадська, Грузинська, Каталонська, Корейська, Кубинська есперанто-асоціація, есперанто-асоціація Кот д’Івуару.

KEL Kolombia, Kroata Esperanto-Ligo Колумбійська, Хорватська есперанто-ліґа.

KELI Kristana Esperanto-Ligo Internacia Міжнародна християнська есперанто-ліґа.

KES Kvakera Esperantista Societo Квакерське есперантистське товариство.

KK Konflikt-Komisiono de SAT Конфліктна комісія САТ.

KKK Konstanta Komitato de la Kongresoj Постійний конґресовий комітет (1906-1914).

KR Konstanta Reprezentaro de la Naciaj Societoj Постійне представництво національних товариств (1922-1932).

KREA Kostarika Esperanto-Asocio Коста-риканська есперанто-асоціація.

LatEA Latva Esperanto-Asocio Латвійська есперанто-асоціація.

LDN Ligo de Nacioj Ліґа Націй (1920-1946).

LEA Laborista Esperanto-Asocio; Libana, Litova, Luksemburga Esperanto-Asocio Робітнича есперантщ-асоціація; Ліванська, Литовська, Люксембурзька есперанто-асоціація.

LF-koop Kooperativo deLiteratura foiro” Кооператив “Літературного ярмарку” (журналу).

LSG Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj Ліґа есперантистів-гомосексуалістів.

LIBE Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj Міжнародна ліґа сліпих есперантистів.

LK Lingva Komitato Мовний комітет (1905-1948).

LKK Loka Kongresa Komitato (UEA); “La Kancerkliniko” Місцевий конґресовий комітет (УЕА); “Ракова клініка” (журнал).

LM “Literatura mondo” “Літературний світ” (1922-1948).

KKS Konstanta Kongresa Sekretario постійний секретар конґресів.

KSM Koresponda Servo Mondskala Cлужба листування у світовому масштабі.

MEA Malajzia, Mongola Esperanto-Asocio Малайзійська, Монгольська есперанто-асоціація.

MEF Meksika Esperanto-Federacio Мексиканська есперанто-федерація.

MEL Muzika Esperanto-Ligo; Makedonia. Montenegra Esperanto-Ligo Музична есперанто-ліґа; Македонська, Чорногорська есперанто-ліґа.

MELS Моnda Esperanto-Ligo por Sporto Всесвітня спортивна есперантська ліґа.

MEM Mondpaca Esperantista Movado Рух есперантистів за мир у світі.

MES Malta Esperanto-Societo Мальтійське есперантське товариство.

MEU Malagasa Esperanto-Unuiĝo Малаґасійська есперантська спілка.

MT Monda Turismo Світовий туризм.

NBN Аsocio por ekonduko de Nova Biologia Nomenklaturo Асоціація з впровадження нової біологічної номенклатури.

NEA Nepala Esperanto-Asocio Непальська есперанто-асоціація.

NEL Norvega Esperantista Ligo Норвезькка ліґа есперантистів.

NLR La Nica Literatura Revuo”Ніццький літературний журнал” (1955-1962).

NP Norda Prismo” “Північна призма” (журнал) (1955-1974).

NZEA Nov-Zelanda Esperanto-Asocio Новозеландська есперанто-асоціація.

OKK Organiza Komitato de Kongreso (SAT) Організаційний конгресовий комітет (САТ).

ORE Ornotologia Rondo Esperantista Орнотологічний есперантистський гурток.

OSIEK Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj Товариство з організації міжнародних есперантських конференцій.

PEA Pakistana, Panama, Perua, Pola, Portugala Esperanto-Asocio Пакистанська, Панамська, Перуанська, Польська, Потругальська есперанто-асоціація.

PIF Pupteatra Internacia Festivalo Міжнародний фестиваль лялькових театрів.

PK Plenum-Komitato de SAT Виконавчий комітет САТ.

PS Pasporta Servo (de TEJO) Паспортна служба Всесвітньої есперантської молодіжної організації.

REU Rusia Esperantista Unio Спілка есперантистів Росії.

SAT Sennacieca Asocio Tutmonda Позанаціональна всесвітня асоціація.

SAT-Amikaro Laborista Esperanto-Asocio en Franclingvio Прихильники САТ/Робітнича есперанто-асоціація у франкомовних країнах.

SEA Singapura Esperanto-Asocio Сінґапурська есперанто-асоціація.

SEF Slovakia Esperanta Federacio, Sveda E-Federacio Словацька есперантська федерація, Шведська есперанто-федерація.

SEJM Sovetia Esperantista Junulara Movado Есперантистський молодіжний рух у Радянському Союзі (1966-1979).

SEL Skolta Esperanto-Ligo; Slovenia Esperanto-Ligo Скаутська есперантська ліґа; Словенська есперанто-ліґа.

SES Svisa Esperanto-Societo Швейцарське есперантське товариство.

SEU Sovet-Respublikara Esperantista Unio Cпілка есперантистів Радянських Республік (1921-1991, не діяла з 1939 по 1989).

SEPE Sosiété Française pour la Propagation de lEspéranto/Societo Franca por la Propagando de Esperanto Французьке товариство з пропаганди есперанто (1898-1946).

SLEA Sveda Laborista Esperanto-Asocio Шведська робітнича есперанто-асоціація.

SRSennacieca Revuo” “Позанаціональний журнал”.

STELO Studenta Tutmonda Esperantista Ligo Всесвітня студентська есперантська ліґа.

S-ulo Sennaciulo” “Космополіт” (журнал).

TAKE Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj Всесвітня асоціація есперантистів-будівельників.

TEA Tajvana Esperantista Asocio, Tanzania Esperanto-Asocio Тайванська асоціація есперантистів, Танзанійська есперанто-асоціація.

TEI Tajlanda Esperanto-Instituto Таїландський інститут есперанто.

TEJO Tutmonda Esperantista Junulara Organizo Всесвітня есперантська молодіжна організація.

TEĴA Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio Всесвітня есперантська асоціація журналістів.

ТEL Tutmonda Ekumena Ligo Всесвітня екуменічна ліґа.

TESPA Teatro Esperanta de Parizo Паризький есперантський театр (1976-1989).

TEVA Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio Всесвітня асоціація есперантистів-веґетаріанців.

TJO Tutmonda Junulara Organizo Всесвітня молодіжна організація (1938-1952).

UEA Universala Esperanto-Asocio; Uzbeka Esperanto-Asocio Всесвітня есперанто-асоціація; Узбецька есперанто-асоціація.

UES Urugvaja Esperanto-Societo Уруŭвайське есперантське товариство.

UFE Union Française pour lEspéranto/Unuiĝo Franca por Esperanto Французька есперантська спілка.

UK Universala Kongreso de Esperanto всесвітній конґрес есперантистів.

UkrEA Ukrainia Esperanto-Asocio Українська есперанто-асоціація.

UL Universala Ligo Універсальна ліґа (1942-1997).

UMEA Universala Medicina Esperanto-Asocio Всесвітня медична есперантська асоціація.

UN Unuiĝintaj Nacioj Організація Об’єднаних Націй (ООН).

UNESKO, Unesko United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo Міжнародна організація з питань освіти, науки і культури (Юнеско).

UTE Unuiĝo Togolanda por Esperanto Тоґолезька есперантська спілка.

VEA Venezuela, Vjetnama Esperanto-Asocio Венесуельська, В’єтнамська есперанто-асоціація.

VEK Veterana Esperanto-Klubo Клуб ветеранів есперанто.

ZEI Zimbabva Esperanto-Instituto Зімбабвський есперантський інститут.