A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c e f i j k l m n o p r s t u v

*sub І. прийм. під; ~ la tablo під столом; ~ la ŝrankon під шафу; danci ~ la muziko танцювати під музику; ~ tiu kondiĉo при цій умові; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~a спідній, нижній; ~e насподі, унизу; ~e/n наспід, униз; ~ig/i vt віддавати під чиюсь владу, робити підлеглим/залежним, підпорядковувати; понижувати, принижувати; опускати донизу; ~iĝ/і віддаватися під чиюсь владу, піддаватися, робитися/ставати підлеглим/залежним, підпорядковуватися; принижуватися; опускатися донизу; ~ul/o підлеглий (у знач.ім.); ĉi-~e нижче (про посилання в книжці); de~a який починається знизу, нижній; de~e знизу, зісподу; ІІІ. преф. зі знач.: 1. нижнє положення в просторі: ~tera підземний; ~tegmento піддашшя; ~skribi підписувати; 2. підлеглість: ~leŭtenanto молодший лейтенант; ~oficiro унтер-офіцер; ~meti підкоряти, підпорядковувати; 3. недостатність: ~evoluinta недорозвинений; ~loĝata малозаселений; 4. скритність, секретність, негласність: ~aŭskulti підслуховувати; ~kompreni підрозумівати; ~ridi підсміхатися. Як преф. найчастіше відповідає укр. під-, рідше – недо-.

sub/aĉet||i vt підкуповувати, підкупляти; ~o підкуп.

sub/admiral/o контр-адмірал.

sub/akt/o театр. картина.

sub/akv||a підводний; ~iĝ/і занурюватися під воду; ~ist/o підводник; водолаз.

subaltern||a підлеглий, нижчий; ~ul/o підлеглий (ім.).

sub/apog/i vt підтримувати.

sub/ar/o мат. підмножина.

sub/aŭskult/i vt підслухувати, підслуховувати, підслухати;

sub/brak||o пахва = (akselo).

sub/brul/i vn = bruleti.

sub/ĉemiz/o майка, фуфайка; спідня сорочка.

sub/ĉerp/i vt спускати шланґом.

sub/degel/i vn підтавати.

sub/dir/i vt підказувати.

sub/disk/et/o шайба.

sub/divid/i vt підрозподіляти.

subdukci/o геол. субдукція.

sub/dung/it/ec/o неповний рівень зайнятості, часткове безробіття.

sub/ekspon/i vt фото недотримувати, недодержувати.

suber||o бот. фелоген, корковий камбій; ~at/a acid/o хім. суберинова кислота; ~in/o хiм. суберин; ~oz/o мед. субероз.

suberit/o суберит (коркоподібний матеріал).

sub/evolu/int/a малорозвинений, недорозвинений.

sub/fal/i vn підпадати; згинатися.

sub/fald/i vt підкручувати.

sub/famili/o біол. підродина.

sub/ferdek/o нижня палуба.

sub/fleks||i vt підгинати, пригинати; перен. згинати, підпорядковувати, гнобити, гнітити утиском, пригнічувати; ~iĝ/o 1. = kniko; 2. геол. прогин; ~it/ec/o пригніченість.

sub/forĝ/i vt підковувати.

sub/genr/o біол. підрід.

sub/genu/o підколінна ямка, западина (= genukavo, = poplito).

sub/glas/o підстаканник, підставка під склянку; блюдце.

sub/grund/o підґрунтя.

sub/har/o/j підшерстя.

sub/haŭt||o епідерма; ~a підшкірний.

sub/ir/i vn заходити (за щось).

*subit||a раптовий, несподіваний; наглий (про смерть); ~e раптово, несподівано, нагло, раптом; ~ec/o раптовість, несподіваність; наглість.

*subjekt||o суб’єкт; лінґв. підмет; ~a суб’єктний; підметовий.

*subjektiv||a суб’єктивний; ~e суб’єктивно; ~ec/o суб’єктивність; ~ism/o суб’єктивізм; ~ism/a суб’єктивістський; ~ist/o суб’єктивіст; ~ist/a суб’єктивістський.

subjunkci||o лінґв. підрядний сполучник; ~a: ~a propozicio підрядне речення.

*subjunktiv/o лінґв. умовний спосіб.

І sublim||a піднесений, високий, величний; ~а vidaĵo величне видовище; ~а celo піднесена мета; ~o що-н. піднесене, величне; ~(ig)i vt 1. звеличувати, робити піднесеним, величним, піднімати, підіймати, облагороджувати, ушляхетнювати; 2. псих. сублімувати; ~ig/o псих. сублімація.

ІІ sublim||i vt хiм. сублімувати, переганяти; ~o, ~ad/o сублімація, перегін; ~aĵ/o 1. сублімат, продукт сублімації; 2. сулема.

*sublimat/o = sublimaĵo.

subliminal/a філос. підсвідомий (= subsojla).

submarin||o мор. підводний човен, субмарина; ~ist/o підводник.

subordin/i = subordigi.

sub/produkt||o субпродукт, побічний продукт (при обробці туші); ~ad/o недовиробництво, недовиробіток.

subret/o театр. субретка (персонаж старовинної комедії – пустотлива, метка служниця, втаємничена в справи своєї господині).

subsid||i vn затихати, умовкати, спадати; ŝtormo ~is буря втихла; temperaturo ~is температура спала.

subsidenc/o = subsidiĝo (див. sidi).

subskripсі||i vt фін. підписуватися (на акції, облігації і т.п.).

*substanc||o субстанція, речовина, матерія; ~a субстанціональний, реальний, речовинний; sam~a рел. єдиносущний, нероздільний, невіддільний; trans~ig/ad/o рел. перетворення хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа.

*substantiv||o лінґв. іменник; ~a іменниковий, субстантивний; ~ig/i vt утворити іменник (від іншої частини мови); ~ig/o субстантивація.

substitu||i vt заміщати, підставляти, підмінювати, заміняти, ставити на чиєсь місце; ~i provizoran helpanton al la malsana profesoro замінити хворого викладача тимчасовим помічником; ~o заміщення, підміна, заміна; ~aĵ/o, ~il/o cубститут, замінник; ~it/o підмінний працівник, виконуючий обов’язки.

substitut/o = substituaĵo.

substrat/o субстрат, підоснова; нижній шар.

*subtil||a 1. тонкий; дрібний; ніжний; ~а aromo тонкий запах; ~а pluvo дрібний дощ; ~а sablo дрібний пісок; ~а vaporo слабка пара; 2. перен. тонкий, делікатний, гострий, проникливий; витончений; ~а spirito тонкий (гострий, проникливий) розум; ~а gusto витончений смак; ~а rimarko делікатне зауваження; ~а sento тонке почуття; ~i vn виявляти проникливість, витонченість; ~aĵ/o, ~ec/o тонкість, проникливість; витонченість; ~gust/a витончений, з витонченим смаком; ~sent/a витончений (про почуття).

*subtrah||i vt мат. віднімати; ~o віднімання; ~at/o від’ємник.

subulari/o бот. шильник [Subularia].

subute/o нрк. = alaŭdfalko.

*subvenci||o субвенція, субсидія, дотація, грошова допомога; ~i vt субсидіювати, надавати грошову допомогу.

*suĉ||i vt, vn ссати, годуватися грудьми; усмоктувати (про насос); ~ad/o ссання; усмоктування; ~aĵ/o те, що ссуть; ~ig/i vt давати ссати, годувати грудьми; ~ig/ad/o годування грудьми; ~ig/ist/in/o годувальниця; ~il/o 1. хоботок (у комах); 2. присосок (у рослин); 3. тех. прийомний шланг, витяжний патрубок; 4. соска (= cicumo); ~botel/o пляшка для годування немовляти; ~filtr/i vt фільтрувати всмоктуванням; ~hif/o бот. гаусторій; всисна тканина; ~infan/o грудна дитина, немовля; ~korb/o тех. поглинач, вбирач; ~mark/o/j розм. засоси (сліди від поцілунків); ~maŝin/o аспіратор; пилосос; ~pork/id/o молочне порося; ~pump/il/o всмоктувальний насос; ~radik/o бот. гаусторія, корінь-присосок; alm/o = ~tubeto; ~tub/o сифон; ~tub/et/o соломинка (для напоїв); ~valv/o всмоктувальний клапан; el~i vt висмоктувати, висисати; en~i vt усмоктувати (тж перен.).

*sud||o південь; ~a південний; ~e на півдні; до півдня; ~e/n на південь; ~an/o, ~id/o, ~ul/o, ~land/an/o житель півдня; ~okcidentпівденно-східний; ~okcident/o південний захід; ~orient південно-західний; ~orient/o південний схід. Прим. Sud ужив. як преф. для позначення пд. частини континенту, країни або океану: ~-Ameriko Південна Америка; ~-Atlantiko південна частина Атлантичного океану.

Sudafrik/o геогр., кр. Південноафриканська Республіка.

*Sudan||o геогр., кр. Судан; (s)~a суданський; ~an/o суданець; ~an/in/o суданка.

sued/o бот. содник [Suaeda].

Suetoni/o іст. Светоній (римський історик)

Suez||o геогр., м. Суец; ~a суецький; ~a Kanal/o Суецький канал.

*sufer||i vn, vt страждати, мучитися; відчувати біль; терпіти (тж. перен.); ~і pro kapdoloro страждати від головного болю; ~і malsukceson зазнавати невдачі; ~i grandajn perdojn зазнати великих втрат; ~o, ~ad/o страждання, біль, мука; ~ebl/a терпимий; ~ig/i vt заподіяти страждання, біль, мучити; ~ig/a болісний; ~int/o потерпілий; kun~ant/o товариш ро нещастю; sen~a бeзболісний; tra~i vt перетерпіти, перебути, витримати.

*sufiĉ||a достатній; ~e достатньо, досить, вистачить; ~e da mono, tempo достатньо грошей, часу; ~i vn бути достатнім, вистачати; tio ~as al mi! цього мені досить!; ~ec/o достатність; ~eg/e предостатньо; mem~a самодостатній; ne~a недостатній; ne~ec/o недостатність; mal~i vn бракувати, не вистачати.

*sufiks||o 1. лінґв. суфікс; 2. інформ. розширення назви файла; ~a суфіксальний; ~oid/o суфіксоїд; pseŭdo~o псевдосуфікс.

sufle/o кул. суфле.

*suflor||o суфлер; ~i vt суфлірувати, підказувати; ~kest/o театр. суфлерська будка; tele~il/o тб. телепідкажчик.

*sufok||i vt прям., перен. душити; придушувати; заглушувати, заглушати; ~і koleron затамувати гнів; ~i ribelon придушити повстання; ~a задушливий, задушний; ~a gaso задушливий газ; ~ad/o задушення, удушення; ~ec/o задушливість; ~iĝ/i дуситися, задихатися.

sufragan/o церк. єпископ (без єпархії); вікарій.

sufraget/o іст. суфражистка (представниця руху у Великій Британії на початку 19 ст. за надання виборчого права жінкам).

sufuz||i vn мед. підтікати кров’ю; ~o кровопідтікання.

sugest||i vt вселяти; спонукувати; підказувати; нагадувати (бути схожим); ~o вселяння; викликана думка; підказка; ~a який вселяє; який підказує; ~a demando навідне питання.

*sugesti||i vt гіпнотизувати; навіювати, вселяти; ~o суґестія, навіяння, навіювання, вселяння; ~ebl/a суґестивний; ~ebl/ec/o суґестивність.

sugestopedi/o пед. суґестопедія (навчання методом навіювання).

Suĝoŭ/o геогр., м. Сучжоу.

suicid/o юр. самогубство, суїцид (= memmortigo).

suit/o муз. сюїта.

suĵet/o сюжет.

*suk||o сік; citrona ~o лимонний сік; stomaka ~о шлунковий сік; ~a соковитий; ~ec/o соковитість; ~lign/o бот. заболонь (= alburno); ~plen/a, ~riĉ/a соковитий; ~ring/o = jarringo; ~streĉ/o бот. весняний рух соків; el~ig/i vt добувати/витягати/витискати сік; перен. витягати соки; sen~a без соку, сухий, зів’ялий; sen~ig/i vt витягати, витискати сік; в’ялити; сушити; вимочувати (м’ясо, рибу); sen~iĝ/і втрачати соки, в’янути, сохнути.

sukced/i vt приходити на зміну, перебирати, успадковувати посаду, владу; заміщати.

*sukcen||o бурштин, янтар; ~a бурштиновий, янтарний; ~a (koleno бурштинове намисто; ~at/o хім. сукцинат, сіль або ефір сукцинатної/бурштинової кислоти.

*sukces||i vn устигати, мати успіх; ~і ĉe ekzameno витримати іспит; li ~as en ĉio йому все вдається; ~o успіх; удача; ~a успішний; удалий; ~ig/i vt зробити успішним, вдалим; ~plen/a успішний, удалий; mal~i vn зазнавати невдачі, потерпіти невдачу; mal~o невдача; mal~ul/o невдаха; sen~a безуспішний; sen~e безуспішно.

sukcis/o бот. комонник [Succisa].

*suker||o цукор; rafinita ~oукор-)рафінад; pulvorigita ~o цукрова пудра; kruda (або bruna) ~o цукор-сирець; dolĉa kiel ~o солодкий як цукор; ~a цукровий, цукристий; перен. солодкий; ~i vt солодити, цукрувати, додавати цукор, посипати цукром; *~aĵ/o кондитерський виріб, солодощі; ~aĵ/ej/o кондитерська, цукерня, цукорня; ~aĵ/ist/o кондитер; ~at/o хім. сахарат; ~uj/o цукорниця, цукерниця; ~um/i vt посипати цукровою пудрою; ~acer/o бот. клен цукристий [Aсer saccharum]; ~bet/о бот. цукровий буряк [B. vulgaris subsp. vulgaris]; ~en/hav/o вміст цукру; ~fabrik/o цукровий завод, цукроварня; ~industri/o цукрова промисловість; ~kan/o цукрова тростина; ~palm/o цукрова пальма; ~pec/o грудка цукру; ~pom/o цукрове яблуко (плід анони лускатої); ~rafin/ej/o цукрорафінадний завод; os/o відросток, пагін (на зрізаному місці); ~vat/o цукрова вата (солодощі).

sukijak/o кул.сукіякі (японська страва з м’яса з овочами, цукром та соєю).

sukr/o сукре (грошова одиниця Еквадору).

Sukr/o геогр. Сукре (столиця Болівії).

sukroz/o хім. цукроза, сахароза (= sakarozo).

sukub/o рел. сукуб, диявол в образі жінки(, що навідує чоловіків уві сні).

sukulent/a бот. сукулентний.

sukur||i vt мед. надавати першу допомогу; ~ad/o надання першої допомоги; ~ej/o пункт надання першої допомоги; ~ism/o організоване надання першої допомоги;~ist/o член товариства з надання допомоги.

sul||o орн. олуша [Sula]; atlantik/a ~o олуша атлантична [S. bassana]; ruĝ/pied/a ~o олуша червононога [S. piscator]; ~ed/o/j олушеві [родина Sulidae].

Sulaŭesi/o = Celebeso.

sulf||o хім. див. sulfuro; ~at/o сульфат, сірчанокисла сіль; acid/a ~at/o кислий сульфат, гідросульфат; ~at/anhidr/id/o сульфатангідрид; ~cianat/o заст. = tiocianato; ~id/o сульфід; ~it/o сульфіт, сірчистокисла сіль; асіd/a ~it/o кислий сульфіт, гідросульфіт; ~it/anhidr/id~o сульфітангідрид; ~amid/o = ~atamido; ~at/amid/o сульфаніламід, сульфатамід; ~oni хім. сульфоній; ~oksid/o сульфатоксид.

sulfimid/o хім. сульфімід.

sulfin||o хім. сульфініл (у складних словах); ~at/o сульфінат; ~il/o сульфініл.

sulfon||o хім. скор. від sulfonato (у складних словах); ~at/o сульфонат; ~amid/o сульфонамід.

*sulfur||o хім. сульфур (хімічний елемент); сірка (проста речовина); ~a сірчаний; ~i vt сульфурувати, обкурювати сіркою; ~ad/o сульфуризація; ~ej/o cірчаний рудник; ~il/o сульфурил; ~di/oksid/o сульфурдіоксид (син. sulfitanhidrido); ~tri/oksid/o сульфуртріоксид (син. sulfat-anhidrido).

*sulk||o 1. борозна; рівчик; 2. зморшка; 3. анат. борозна; ~et/o борозенка; зморшка; ~i, ~ig/i vt; 1. борознити; 2. морщити; ~iĝ/i 1. борознитися; 2. морщитися; ~abund/a, ~riĉ/a зморшкуватий; ~o/flagel/ul/o/j зоол. панцирні джгутикові, перидинеї [ряд Dinoflagellata]; mal~iĝ/і вирівнюватися, втрачати зморшки; tra~i vt (про)борознити, поборознити.

sulki/o спорт. одномісний двоколісний екіпаж; одномісна двоколка, розм. бідарка.

Sull/o іст. Сулла (римський диктатор).

Sulpici/o Сульпіцій (ім’я).

*sultan||o султан; ~in/o 1. султанша; султанівна; 2. = ~rosino; ~uj/o, ~land/o султанат; ~kok/o орн. султанська курочка (= porfirio); ~rosin/o кишмиш.

І*sum||o сума; підсумок; rondcifera ~o кругла сума; ~a сумарний; підсумковий; ~e сумарно, у підсумку, разом, всього; ~er/o доданок; ~ig/i vt підсумовувати, підбивати підсумок; ~il/o, ~ig/il/o інформ. суматор; тоталізатор; калькулятор; *re~i див. resumi.

ІІ sum/o сум (грошова одиниця Узбекистану).

Sum/oEU геогр., м. Суми.

sumak/o бот. сумах, лакове дерево [Rhus].

Sumatr/o геогр., о-в Суматра.

Sumer||o іст., кр. Шумер, Сумер;(s)~a шумерський; (s)~an/o шумер.

sumo/o спорт. сумо (вид японської боротьби).

*sun||o сонце; leviĝi kun la ~о уставати із сонцем; nenio nova sub la ~о нічого нового під сонцем; (S)~o астр. Сонце; ~a сонячний; ~as безос. світить сонце; ~um/i vt виставляти на сонце; ~ban/o сонячні ванни; ~ban/iĝ/i приймати сонячні ванни; ~bril/o сонячне сяйво; ~brun/a засмаглий; ~brun/o засмага; ~brun/iĝ/і загоряти; el/o сонячний елемент; ~energi/o сонячна енергія; ~flank/o сонячний бік (гори); *~flor/o бот. соняшник (= helianto); ~frap/o сонячний удар; ~generator/o ґенератор сонячної енергії; ~horloĝ/o сонячний годинник; ~jar/o сонячний рік; ~kask/o шапочка з дашком; ~lev/iĝ/o схід сонця; ~lum/o сонячне світло, сонячне сяйво; ~makul/oj сонячні плями, плями на Сонці; ~(okul)vitr/oj сонцезахисні окуляри; ~ombrel/o парасолька від сонця; ~perk/o іхт. сонячний окунь, царьок [Lepomis]; ~radi/o сонячний промінь; ~radi/ad/o сонячна радіація; ~ros/o бот. росичка (= drozero); ~sistem/o астр. сонячна система; ~sub/ir/o захід сонця; ~terapi/o геліотерапія, лікування сонячним опромінюванням; ~tropism/o біол. геліотропізм; sen~a безсонячний, без сонця, похмурий; затінений;

suna||o рел. Суна (доповнення до Корану: переказ про життя Магомета); ~ism/o сунізм (основний напрям в ісламі, який визнає Суну поряд з Кораном обовязковим джерелом віри); ~ist/o суніт.

Sund||o геогр. 1. Ересунн, Зунд (протока між Скандинавським п-овом та о-вом Зеландія); 2. Зондська протока; ~aj Insul/o/j Зондські острови.

Sun Jatsen іст. Сунь Ятсен (китайський політичний і державний діяч).

suom||o сум, суомі (представник племені суомі); фін; (S)~o геогр. Суомі (інша назва Фінляндії).

*sup||o суп, юшка; legoma ~o овочевий суп; ◊ ne por lupo estas ~o не для пса ковбаса; ~uj/o супник, супниця; ~kuler/eg/o, ~ĉerp/il/o ополоник.

supe/o звана/прохана вечеря.

*super І. прийм. над, зверху, понад; la suno estas ~ la horizonto сонце стоїть над обрієм; ~ homaj fortoj понад людські сили; li laboris ~ la projekto він працював над проектом; ІІ. корінь зі знач. прийм.: ~a вищий; верхній; la (S)~a lago геогр. Верхнє озеро (у Пн.Америці); ~a lernejo вищий навчальний заклад; *~i vt перевершувати, перевищувати; ~ec/o вищість, перевага; ~em/o зверхність, зарозумілість; ~ul/o високопоставлена особа, начальник; mal~a нижчий, молодший; mal~ec/o нижчість; ne~ebl/a непереборний, непоборний, незборимий; ne~it/a неперевершений; ІІІ. преф. зі знач. прийм. супер-, над-, зверх-, понад-, пре-: ~konstrui надбудовувати; ~sona зверхзвуковий; ~forti пересилити; ~norma понаднормовий; ~bela прегарний.

super/abund||a пребагатий, прещедрий; надмірний; ~i vn бути пребагатим/прещедрим, бути в надлишку.

*super/akv||i vt затоплювати, заливати, наводняти (= inundi); ~eg/o потоп (= diluvo).

super/ar/o мат. об’єднання множин.

super/atut/і vt узяти/побити козирем.

superb/a чудовий (= belega).

super/bazar/o супермаркет.

super/bord/iĝ/і виходити з берегів, розливатися.

super/brov/a надбрівний.

super/bru/i vt покрити, заглушити одні звуки іншими.

super/doz/o зверхдоза, надмірна/завелика доза.

super/ekspon/i vt фото перетримувати, передержувати.

super/famili/o зоол. надродина.

super/flu||i vn перетікати, розливатися; *~a надмірний, зайвий.

super/flug/i vt пролітати зверху/угорі.

super/fort||i vt мати перевагу (у силі); пересилювати, бути сильнішим, перевищувати силою, брати гору (силою); долати, перемагати; ~o перевага (в силі).

super/fosf/at/o хім. суперфосфат.

super/frost/ig/ad/o зберігання при надто низькій температурі.

super/hejt/i vt ильно) напалювати, перегрівати.

super/hom/o надлюдина.

*superlativ/o лінґв. найвищий ступінь.

supermarkt/o нрк. супермаркет (= superbazaro).

supernova/o астр. супернова зірка.

super/propdukt/ad/o надвиробництво.

*superstiĉ||o марновірство, забобон; ~a марновірний, забобонний.

І supin||i vt повертати руку долонею вперед і догори, вивертати руку; ~ad/o супінація, поворот руки долонею вперед і догори; ~ator/o анат. м’яз-відвертач.

ІІ supin/o лінґв. супін.

supl||a гнучкий (= fleksebla); м’який (= mola); ~ec/o гнучкість, м’якість; ~ig/i vt робити гнучким/еластичним, пом’якшувати.

*suplement||o додаток, доповнення; literatura ~o літературний додаток; ~a додатковий.

*supoz||i vt припускати; допускати; mi havas kaŭzon ~i, ke… я маю причини припускати, що..; ~a, ~at/a, ~it/a можливий, передбачуваний; ~e, ke припускаючи, що; у тому разі, якщо; при умові, що; ~o припущення; ~ebla припустимий; ~ebl/e припустимо, допустимо; ~ig/i vt наштовхувати на думку.

supozitori/o фарм. супозиторій, свічка (лікарська).

*supr||e нагорі, угорі, зверху, наверху; на одній з попередніх сторінок, раніше, перед тим; на небі, во вишніх; de~e згори, зверху; ~ sur la monto на верху гори; ~e/n вгору, догори, наверх, нагору, уверх ~a верхній, горішній; ~a parto верхня частина; *~o верх, вершина; *~aĵ/o поверхня; ~aĵ/a поверхневий; ~iĝ/і підійматися, підніматися, іти, сходити уверх/нагору; ~aĵ/e поверхнево, поверхово; Прим. supren i malsupren ужив. як преф. зі знач. прислівника: ~grimpi підійматися, сходити, здиратися; ~iri іти вгору, здійматися, сходити; mal~iri сходити вниз, спускатися.

supr/e/cit/it/a вищенаведений.

supr/e/n/fort/o фіз. Архімедова сила, виштовхувальна сила.

supr/e/n/ir/i vt іти догори, підніматися, підійматися, здійматися, сходити.

supr/e/dir/it/a вищесказаний.

suprem/o мат. супремум, точна верхня межа; limes/a ~o нижня межа.

suprematism/o мист. супрематизм (одна з форм абстракціонізму).

supr/e/n/fald/i vt засукувати, закочувати; підтикати (спідницю).

*sur І. прийм. на; по; sidi ~ seĝo сидіти на стільці; promeni ~ la strato гуляти по вулиці; ~ la horizonto на обрії; ĵeti sin ~ la kolon кинутися на шию; ІІ. преф. зі знач. прийм., відповідає укр. на-, по-, над- та ін.: ~marketigi викидати на ринок; ~meti накидати, вдягати; ~skribo надпис.

sur/o анат. литка.

sura/o рел. сура (вірш з Корану).

sur/akv/iĝ/і приводнюватися, сідати/опускатися на воду.

sur/amas/~ig/i = stapli.  

sur/baz/e de на базі; на підставі, згідно з.

sur/bend/ig/i vt записувати на плівку, робити магнітофонний запис.

sur/bord/iĝ/і виходити на берег, сходити на берег.

sur/brak/ig/i vt брати на руки.

sur/brust/aĵ/o нагрудник; нагрудна прикраса.

sur/ĉeval||ig/i vt висадити/посадити на коня; ~iĝ/і сісти на коня, скочити на коня.

*surd||a глухий; ~а ĉe (або je) unu orelo глухий на одне вухо; resti ~a al ies peto залишитися глухим до чиєї-н. просьби; ~ec/o глухота; ~ig/i vt оглушити; ~ig/a оглушливий, приголомшуючий; ~iĝ/i оглухнути; ~ul/o глухий (у знач.ім.).

surd/a/mut/ul/o глухонімий (у знач.ім.).  

sur/disk/ig/i vt награти пластинку, записати на пластинку.

sur/dors||e на спині, на хребті; ~ig/i vt закидати на спину, закладати на хребет.

surealist/o/j = superrealistoj.

surf||o прибій; гребінь хвилі; бурун; ~i vn спорт. займатися серфінґом; ~ad/o спорт. серфінґ (ковзання хвилями на спеціальній дошці); ~ist/o серфінґіст; ~(o)tabul/o спорт. серфінґ (дошка для ковзання хвилями); ~tabul/ist/o = ~isto.

*surfac||o поверхня; ~a поверхневий; зовнішній; ~ampleks/o площа (= areo).

sur/faden/ig/i vt нанизувати (на нитку).

sur/ferdek/iĝ/о посадка на палубу.

sur/flos/ebl/a сплавний, придатний для сплаву по річці.

sur/fost/a збудований на палях.

*sur/flug/i vn сідати на … (про птахів, літак і т.п.).

sur/genu||e на колінах, навколішки; ~iĝ/i = genuiĝi.

sur/glu/i vt наклеювати.

sur/grimp/i виповзати, вилізати.

sur/hav/i vt мати на собі.

Surinam/o геогр., кр. Сурінамі.

sur/ir/i vn, vt підніматися, підійматися, здійматися, сходити (на що-н., кого-н.).

surmulet/o іхт. барабуля смугаста [Mullus surmuletus].

surogat/o суроґат.

surplis/o церк. стихар, далматика; підризник; підсакосник.

*surpriz||i vt застати, заскочити; зробити несподіванку; дивувати, вражати; li ~is sian edzinon en la brakoj de sia amanto він застав свою дружину в обіймах її коханця; ~o сюрприз; несподіванка; vin atendas agrabla ~o на вас чекає приємна несподіванка; ~a несподіваний, вражаючий; ~e несподівано, вражаюче; раптом; ~e ataki несподівано заатакувати; ~iĝ/і здивуватися; ~vizit/o несподіваний візит.

surrealism/o див. reala.

*surtut/o сюртук (= redingoto); плащ (з каптуром).

Susan/o Сюзанна, Сусанна (ім’я).

suscept||o бот. рослина, уражена паразитами; ~iv/a відпорний до ураження паразитами.

susceptanc/o фіз. реактивна провідність.

*suspekt||i vt підозрювати, запідозрювати; ~o підозра, підозріння; ~a, ~ind/a підозрілий; ~at/o підозрілий (у знач.ім.); ~em/a підозріливий; ~em/o підозрілість; ne~ebl/a який є поза підозрою, не викликаючий підозри; благонадійний; sen~e без підозріння, довірливо.

suspend/i vt юр. тимчасово відсторонити від посади; призупинити (чинність закону).

suspens/o літ., кіно напружене очікування, момент напруженого очікування.

suspensi||i vn хiм. бути в завислому (або суспендованому) стані; ~o суспензія, завислий стан.

suspensorі/o мед. суспензорій.

suspir||i vn зітхати (= vespiri, sopirĝemi); ~o зітхання.

*susur||i vn шелестіти, шарудіти; дзижчати (про комаху); дзюрчати; ~o шелест, шерех; шурхіт, шарудіння; дзижчання; дзюркіт.

suŝi/o кул. суші (японська страва з рису).

sut/o сутта (друга частина Трипітаки, священної книги буддизму).

*sutan/o церк. сутана, ряса.

sutr/o сутра (у буддизмі – лаконічний афоризм).

sutur||o мед., анат. шов; ~i vt накладати шов.

Suv/o геогр. Сува (столиця Фіджі).

suveren||o суверен, суверенний правитель, монарх; ~a суверенний; ~a ŝtato суверенна держава; ~ec/o суверенітет, верховна влада; суверенність.

Suz||o іст., м. Сузи, Шушан; ~i/o Сузія (провінція у ст. Персії).

suzeren||o іст. сюзерен; ~a сюзеренний.