A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c e f i j k l m n o p r s t u v

*se спол. якщо, якби; виражає: 1. реальну умову: ni venos, ~ la vetero estos bona ми прийдемо, якщо погода буде гарною; 2. ірреальну умову: ni venus, ~ la vetero estus bona ми прийшли б, якби погода була гарною; 3. побажання: ~ li ĉeestus! якби він був присутній!

seanc/o у різн.знач. сеанс; засідання.

*seb||o лій; ~a лойовий; ~um/o фізіол. лій, виділення сальних залоз; ~um/a: ~uma kisto мед. жировик; вугор.

sebac||o хім. радикал себацинової кислоти (у складних словах); ~at/o себацат, сіль або ефір себацинової кислоти; ~at/a acid/o себацинова кислота.

sebast/o іхт. морський окунь [Sebastes].

Sebastian/o Севастян, Севастіан (ім’я).

Sebastopol/o геогр., м. Севастополь.

sebore/o мед. себорея (захворювання, що характеризується збільшенням або зменшенням шкірного жиру).

seborgi/o хім. сиборгій.

secesi/o сецесія, відділення; відпадання (частини території); відступництво.

*sed cпол. але, а, та, проте, однак; mi invitis lin, ~ li ne venis я запросив його, але він не прийшов; ŝi ne estas bela, ~ ĉarma вона не гарна, але мила.

sed/o бот. очиток, заяча капуста [Sedum].

sedativ||a мед. болезаспокійливий; ~o, ~а medikamento болезаспокійливий засіб, болезаспокійливі ліки.

sedec/o друк. формат у шістнадцяту частину аркуша.

sediment||o хем., геол. осад; ~a осадовий; ~ig/i vt осаджувати; ~iĝ/o седиментація, осадонакопичення, осадження, випадання осаду; ~o/log/o седиментолог; ~o/log/i/o седиментологія, літологія.

sefard/o/j сефарди (євреї-вихідці з Піренейського п-ова).

*seg||i vt пиляти, різати (пилою); ~ad/o пиляння, різання; ~ad/o/strek/o пропил; ~ad/voj/o пропил; ~aĵ/o тирса; ~ej/o тартак, лісопильня, лісопильний завод; *~il/o пила, пилка; laŭlarĝa ~ilo поперечна пила; ronda ~ilo циркулярна пила; arĉa (або ordinara) ~ilo лучкова пилка; trapeza ~il/o ножівка, ручна пилка; ~il/fiŝ/o іхт. пилкорил; риба-пилка (= pristo); ~(il)voj/o розвід пили; ~ist/o пиляр, рідше трач; ~bok/o козла, козли (для різання дров); ~oen/o ланцюг пили; ~lign/o ділова деревина, будівельна деревина, (будівельний) пиломатеріал; ~maŝin/o циркулярна пила, розм. циркулярка; ~o/stabl/o різальний верстат; ~voj/o розвід пили; de~i vt відпилювати, відрізати; dis~i vt розпилювати, розрізати.

*segment/o 1. мат., зоол. сеґмент; 2. тех. поршневе набивальне кільце; ~i vt ділити на сеґменти; ~iĝ/o cеґментація.

segregaci/o політ., тех. сеґреґація; rasa ~o апартеїд.

*seĝ||o стілець; elektra ~o електричний стілець; *~et/o стільчик; krom~o приставний стілець.

seism/o землетрус (син. sismo); ~o/graf/o сейсмограф; ~o/gram/o сейсмограма; ~olog/o сейсмолог; ~olog/i/o сейсмологія.

sejm/o сейм.

Sejm/oEU геогр., р. Сейм.

sejn/o невід.

Sejn/o геогр., р. Сена.

Sejŝel/oj геогр. Сейшельські Острови.

*sek||a сухий, висохлий, сушений; ~aj fruktoj сухі фрукти; ~а pano сухий хліб; ~a vino сухе вино; ~a stilo сухий стиль; ~e сухо; *~aĵ/o суша; ~ec/o суша; посуха; ~ig/i vt сушити; ~ig/a сушильний; ~ig/(ad)/o сушіння (процес); ~ig/ej/o сушарка, сушарня, сушильня; ~ig/il/o 1. хім. сикатив; 2. сушильний апарат; ~ig/rak/o решітка для сушіння білизни; ~ignur/o шнур/мотузка для білизни; ~igrank/o сушильна шафа/камера; ~iĝ/i сохнути, сушитися; ~pied/e не замочивши ніг; ~pint/o ґрифель (= grifelo); ~prun/o чорнослив; ~pur/ig/ad/o суха чистка, хімічна чистка, хімчистка; ~ter/o суша; *~vin/ber/o/j родзинки, ізюм (= rosinoj); el~ig/i vt висушувати; mal~a мокрий, вологий; mal~aĵ/o волога; mal~e мокро, волого; mal~ec/o вологість, мокрота; mal~ig/i vt промочувати, розмочувати, омочувати; обмочувати; mal~iĝ/i мокнути, промокати; mal~iĝi ĝisoste промокнути до кісток; tra/mal~iĝ/і промокати.

*sekal||o бот. жито [Secale]; cereal/a ~o жито посівне [S. cereale]; ~a житній; ~a pano житній хліб; ~ergot/o житні ріжки.

sekant||o мат. секанс.

*sekc||i vt 1. мат. пересікати, перетинати, ділити на частини; 2. мед. розтинати, робити розтин, різати, розрізати; ~o мат. розріз; інформ. вирізування, вирізка; ~ad/o розтин; ~aĵ/o мед. зріз (для аналізу під мікроскопом); ~ant/o мат. січна (у знач.ім.); ~il/o скальпель; de~i vt відрізати, відтинати, робити резекцію; dis~i vt розтинати, робити розтин; dis~ad/o розтин; du~i див. bisekci; inter~i vt взаємоперетинатися.

*sekci||o відділ, відділення; секція, сектор; ~estr/o начальник відділу, завідувач/завідуючий відділом/відділенням, сектором.

sekestr/i = sekvestri.

seki/o бот. чайот, мексиканський огірок [Sechium].

sekoj/o = sekvojo.

*sekreci||o фізіол. секреція, виділення; ~i vt виділяти.

*sekret||o секрет, таємниця; teni ion en severa ~o тримати що-н. у суворій таємниці; ~a секретний, таємний; ~e секретно, таємно; ~i vn, vt тримати в таємниці, розм. секретничати; ~aĵ/o секретна/таємна справа; ~ec/o секретність, таємність; ~em/a який уміє берегти/дотримувати таємницю; ~ig/i vt засекречувати; тримати в секреті/таємниці; en~ig/i vt засекречувати;  mal~ig/i vt розсекречувати; pri~i vt тримати у секреті/таємниці.

*sekretari||o секретар; Ĝenerala (S)~o Ґенеральний секретар; ~a секретарський; ~ar/o секретаріат (штат); ~ej/o секретаріат (приміщення).

sekretariat/o секретаріат (штат).

sekretin/o фізіол. секретин.

*seks||o 1. стать; femala/virina ~o жіноча стать; maskla/vira ~o чоловіча стать; forta ~o сильна cтать, чоловіки; bela ~о прекрасна стать, жінки; 2. cтатевий орган (син. ~organo); 3. заст. = genro; ~a cтатевий, сексуальний; la ~a membro статевий член (= peniso); ~a malsano венерична хвороба; ~a matureco/maturiĝo статева зрілість; ~ec/o 1. сукупність статевих ознак; сексуальність; ~il/o статевий орган (син. ~organo); ~ism/o сексизм; дискримінація жінок у праці та побуті; ~olog/o сексолог; ~olog/i/o сексологія; ~um/i vn займатися сексом, злягатися; ~um(ad)o заняття сексом, секс; grupa ~umado груповий секс; ~ard/o зоол. тічка, гін; ~atenc/o спроба зґвалтування; ~o/hav/a який має стать; ~hont/o сором’язливість (у ставленні до протилежної статі); ~kun/iĝ/і 1. злягатися, вступати у статевий зв’язок; 2. паруватися; ~log/o статевий потяг; ~matur/a статевозрілий; ~organ/o статевий орган; ~per/fort/i vt ґвалтувати; ~urĝ/o статеве бажання, статева хіть; ambaŭ~a бісексуальний; du~a двостатевий; ne~a нестатевий; sam~em/a гомосексуальний; sam~ em/ul/o гомосексуаліст; sen~a безстатевий; trans~em/o транссексуалізм; unu~a одностатевий; vir~a чоловічий, чоловічої статі.

sekst/o муз., рел. секста.

sekstant/o мор. секстант.

Sekstant/o астр. Секстант.

sekstet/o муз. секстет.

*sekt||o секта; ~a сектантський; ~an/o сектант; ~ec/o, ~em/o, ~ism/o сектантство.

*sektor/o 1. мат. сектор; 2. сектор, округ, ділянка; privata ~о приватний сектор.

sekular||a світський, мирський, не церковний; ~ig/i vt секуляризувати.

sekulariz/і = sekularigi.

*sekund||o секунда; ~montr/il/o секундна стрілка.

*sekundant/o секундант.

sekundar||a 1. вторинний; другорядний; 2. заст. = mezozoika; ~o заст. = mezozoiko.

*sekur||a безпечний; ~ec/o безпека; garantio de ~o ґарантія безпеки; Konsilio de (S)~eco Рада Безпеки; ~ec/vitr/o автоскло; ~ig/i vt убезпечити, зробити безпечним; ~ig/a запобіжний; ~ig/il/o у різн. знач. запобіжник; elektra ~igilo електрозапобіжник; ~igilo de revolvero запобіжник револьвера; ~buton/o запобіжник (у револьвері і т.п.); ~lamp/o аварійна лампа; ~leter/o перепустка; ~plumb/o ел. (запобіжна) пробка; ~valv/o запобіжний клапан; ~zon/o авт. ремінь/пас безпеки.

*sekv||i vt, vn іти за, іти слідом/услід, їхати слідом/услід; наставати, наступати, приходити; дотримуватися; слідкувати, стежити, уважно слухати, прислуховуватися; випливати, витікати, виникати; ~i iun per la okuloj стежити за ким-н. очима; printempo ~as vintron весна настає після зими; daŭrigo ~as продовження буде; ~і la modon дотримуватися моди; ~і siajn kutimojn дотримуватися своїх звичок; ~і konsilojn прислуховуватися до порад; el tio ~as, ke... з цього випливає, що...; ~a наступний; ~e отже; ~o наслідок; ~ad/o проходження, рух услід кому-н., чому-н.; слідування, наслідування; додержання, дотримання; ~ant/a наступний; ~aĵ/o продовження (тексту і т.п.); мед. наслідки (хвороби); ~ant/o послідовник; ~ant/ar/o свита; супровідники; ~ont/a наступний, майбутній; ~ig/i vt вести, тягнути за собою, призводити, доводити (до чого-н.); висилати услід за ким-н.; ~o/sign/o слід; inter~i si/n іти послідовно один за одним; послідовно змінювати один одного; si/n~a послідовний; si/n~o ряд; послідовність.

Sekvan/o = Sejno.

sekvenc/o 1. муз. секвенція; 2. кілька карт однієї масті; 3. мат., інформ. послідовність.

І sekvestr||o юр. секвестр; арешт майна; ~i vt секвеструвати, накладати секвестр; ~ad/o секвестрація.

II sekvestr/o мед. секвестр (ділянка змертвілої тканини, що відділилася від здорової).

sekvoj/o бот. секвоя [Sequoia].

sekvojadendr/o бот. секвоядендрон [Sequoiadendron].

*sel||o сідло; salti en la ~on скочити в сідло; turk/a ~o анат. турецьке сідло; *~i vt сідлати; ~ist/o сідляр; ~ark/o ленчик, лучок; ~ĉeval/o верховий кінь; ~o/form/a сідлоподібний, сідловидний; ~rimen/o попруга; ~sak/o сідельна кобура; дорожна сумка; ~zon/o попруга; en~iĝ/і сісти в сідло, скочити в сідло; el~ig/i vt вибити із сідла, скинути/ звалити із сідла; sen~ig/i vt розсідлати.

selaĉ/o іхт. гігантська акула [Cetorhinus].

selaginel||o бот. плаунок, селагінела [Selaginella]; ~ac/o/j плаункові [родина Selaginellaceae]; ~al/o/j плаунки [порядок Selaginellales].

*selakt/o (молочна) сироватка (син. laktosero).

selekt||i vt відбирати, добирати, селекціонувати; ~і la plej bonajn grajnojn відбирати найкращі насінини, поліпшувати якість насіння; ~o, ~ad/o селекція, добір; natura ~ado природний добір; ~a селекційний; ~iv/a селективний, вибірковий; добірний; ~iv/ec/o селективність, вибірковість; добірність.

selen||o хім. селен; ~at/o селенат; ~id/o селенід; ~it/o селеніт; ~ĉel/o селеновий елемент.

Selen/o міф. Селена (давньогрецька богиня Місяця).

selin||o бот. гірча [Selinum].

Selters-akv/o зельтерська вода, зельтерська (у знач.ім.).

*sem||o 1. насіння, сім’я; ◊ kia la ~o, tia la rikolto яке посієш, таке й збереш; 2. сім’я, сперма; 3. перен. насіння, потомство, нащадок; ~a насінний; *~i vt сіяти; ~ad/o сівба; ~aĵ/o насінний матеріал, насіння; ~ant/o сівач; сіяч ~er/o насінина; ~il/o сівалка; ~it/aĵ/o посів; ~bed/o грядка з розсадою; ~don/a насіннєвий, який дає насіння; ~grajn/o насінина; ~kern/o ядро насінини; ~maŝin/o сівалка; ~patalog/i/o патологія насіння. ~plant/o/j насінні рослини, сперматофіти (= spermatofitoj); ~primordi/o бот. яйцеклітина; ~riĉ/a багатий насінням; ~rikolt/ad/o збір/збирання насіння; el/o оболонка (син. tegumento); ~taŭg/a придатний для посіву; ~temp/o посівна пора, посівна (у зеач.ім.); *dis~i vt розсіювати (тж перен.); dis~iĝ/і розсіюватися; pri~i vt обсіювати, засіювати.

*semafor||o зал., мор. семафор; авт. світлофор; ~i vt мор., ав. семафорити.

*semajn||o тиждень; antaŭ du ~oj два тижні тому; dum la ~o протягом/упродовж тижня; ~a тижневий; ~fin/o вихідні, уїк-енд; du/on~a півтижневий; який виходить двічі на тиждень.

semantem/o лінґв. семантема, значуща частина слова.

semantik||o лінґв. семантика; ~a семантичний, значеннєвий.

semasiologi/o лінґв. семасіологія, семантика (= semantiko).

semekarp/o бот. cемекарпус [Semecarpus].

Semel/o міф. Семела (коханка Зевса, мати Діоніса).

semem/o лінґв. семема (одиниця мовного змісту).

semestr||o семестр, півріччя; ~a семестровий, піврічний.

semi- семі.., пів.., напів… (преф. у наук. словах: ~nomado напівкочівництво; ~vokaloj напівголосні; ~cirklaj duktoj півколові протоки; ~karbazido семікарбазид).

semid||o етн. семіт; ~a семітський; ~olog/o семітолог; ~ologi/o семітологія; anti~a, kontraŭ~a антисемітський; anti~ism/o, kontraŭ~ism/o антисемітизм.

*seminari||o 1. семінарія; 2. семінар(ій); ~an/o 1. семінарист; 2. учасник семінару.

semiologi/o, semiotik/o лінґв., мат., мед. семіотика, семіологія.

Semiramis/o іст. Семіраміда, Семіраміс (правителька Ассирії).

semol/o манна крупа.

semperviv/o бот. молодило [Sempervivum].

*sen І. прийм. без; teo ~ sukero чай без цукру; ІІ. частина самостійних слів: ~ec/o брак, відсутність, нестача, нестатки, злидні; ~ig/i vt позбавляти, відбирати; ~iĝ/i позбавлятися; ІІІ. преф., який ужив. 1. зі знач. без-, не-: ~aga бездіяльний; ~ĉesa безперестанний, невпинний; ~danka невдячний; 2. для утворення відіменникових дієслів, які позначають позбавлення, усунення ідеї, вираженої в іменнику, за допомогою суф. –ig-, -iĝ-: ~arbigi викорчовувати, очищувати від дерев; ~haŭtigi білувати, знімати шкуру; ~koloriĝi вицвітати, втрачати колір.

sen/o сен (розмінна монета Індонезії, Камбоджі, Малайзії, Японії).

sena/o 1. бот. касія [Senna]; 2. фарм. александрійський лист.

sen/afekt||a простий (у поводженні); природний; позбавлений манірності; невимушений; неудаваний; ~ec||o простота; природність; невимушеність.

sen/ag/ad/o бездіяльність.

sen/akv||a безводний; сухий; ~ig/i vt обезводнювати, осушувати.

sen/alkohol/a безалкогольний.

sen/am/a холодний, байдужий.

sen/amni/ul/o/j зоїл. анамнії.

sen/anim||a бездушний, безжалісний, черствий; ~ec/o бездушність, бездушшя, безжалісність, черствість.

sen/apetit/ec/o відсутність апетиту; анорексія.

sen/aplomb/ig/i vt бентежити, викликати замішання в кого-н.

sen/arb||a без дерев, не засаджений деревами; ~ig/i vt вирубувати дерева, знищувати дерева.

sen/argument/a бездоказовий, позбавлений арґументів.

sen/arm||a беззбройний, неозброєний; ~ig/i vt обеззброювати, роззброювати; ~iĝ/і обеззброюватися, роззброюватися; ~iĝ/o роззброєння.

senarmontit/o мін. сенармонтит.

sen/art/a 1. безпосередній; 2. низькопробний, позбавлений смаку.

sen/artifik||a нехитрий, простий, щирий, невигадливий; ~ec/o щирість, простота, невигадливість; ~ul/o простак.

*senat||o сенат; ~a сенатський; ~an/o сенатор; ~ej/o сенат, будинок сенату.

sen/atend/a = neatendita.

sen/atent||a неуважний; ~e неуважно; ~ec/o неуважність.

senator/o = senatano.

sen/bar/a безперешкодний, вільний.

sen/baz/a безпідставний, необґрунтований, голослівний.

sen/ber/ig/i vt зривати/збирати ягоди з..

sen/bezon/a непотрібний, зайвий.

sen/bord/a безбережний.

sen/bot/ig/i vt роззувати.

sen/branĉ||a без гілок; ~ig/i vt обрубувати/відрубувати гілки, відрізати гілки, обчухрувати гілки.

sen/brid||a 1. розгнузданий; 2. перен. розгнузданий; розбещений; розперезаний; нічим не приборканий/ приборкуваний, нічим не стриманий/стримуваний; ~ig/i vt = malbridi.

sen/bril/a матовий, тьмяний, позбавлений блиску, блідий.

sen/bru/a безшумний, нечутний; тихий.

*senc||o зміст, сенс, смисл, значення; ~о de la vorto значення слова; rekta ~о пряме значення; en pli vasta, strikta ~o у ширшому, вужчому значенні; figura ~о переносне значення; ~o de ekzistado сенс (або смисл) існування; ~a значеннєвий; ~um/o мат. значення; напрям; ~o/riĉ/a багатозначний  промовистий, значущий; ~o/turn/o еківок, гра на підбір двозначних слів; du~a двозначний; dub/a~a з сумнівним значенням; двозначний; kontraŭ~o безглуздя, нісенітниця; kontraŭ~e усупереч значенню, навпаки; plur~a багатозначний; sam~a з тим же значенням, однозначний; sen~a безглуздий, нісенітний, абсурдний; sen~e безглуздо, абсурдно; *sen~aĵ/o нісенітниця, дурниця, безглуздість, безглуздя; unu~a однозначний.

sen/ced/a непоступливий, упертий.

sen/cel||a безцільний; ~e безцільно, без мети; ~ec/o безцільність.

sen/cerb/a безмозкий, дурний.

sen/cemoni/a безцеремонний.

sen/cintr/ig/i vt знімати кружало, опалубку.

sen/ĉarm/a непривабливий, негарний.

sen/ĉen/a безланцюговий.

*send||i vt 1. слати, посилати, пересилати, зсилати, відправляти; ~і leteron послати лист; ~і voki iun послати за ким-н.; 2. радіо передавати; ~і la lastajn informojn передавати останні вісті; ~o, ~ad/o посилання, посилка, пересилання, пересилка, відправлення; ~aĵ/o посилка (поштова); ~int/o відправник; ~it/o 1. посланець; 2. юр. Посланник.

send/el/spez/oj витрати на пересилку, вартість пересилки, поштові видатки;

send/o/kost/o вартість пересилки (син. sendelspezoj).

send/ricev/il/o радіо передавач-приймач.

send/o/staci/o радіо передавальна станція, передавач.

sen/danĝer||a безпечний, нешкідливий; ~ec/o безпека; ~ig/i vt забезпечувати, убезпечувати, робити безпечним.

sen/dank||a невдячний; ~ec/o невдячність; ~ul/o невдячна людина.

sen/dat/a недатований, без дати;

sen/decid/a нерішучий.

sen/delikat/a безтактний;

sen/dev/ig/i vt звільняти (від чого-н. обов’язкового).

sen/deviz/a безвалютний; s. interŝanĝo безвалютний обмін.

sen/di||a безбожний; ~ul/o безбожник, атеїст, нечестивець.

sen/difekt/a бездоганний, позбавлений недоліків; цілий, справний, неушкоджений, непошкоджений.

sen/disciplin||a недисциплінований; ~ec/o недисциплінованість; ~ig/i vt розхитувати дисципліну, робити недисциплінованим; ~iĝ/i ставати недисциплінованим.

sen/diskut/e без обговорення, без дискусії.

sen/disput/e однодушно, одностайно.

sen/disting/e підряд, не розбираючи.

sen/dolor||a безболісний; ~ig/a обезболюючий.

sen/dorm||a безсонний; ~ec/o безсоння.

sen/dot/ul/in/o безпосажна, безприданниця.

sen/drat/a безпровідний.

sen/dung/ad/o безробіття.

sene/o сене (розмінна монета Західного Самоа).

seneci||o бот. жовтозілля [Senecio]; arb/ar/a ~o жовтозілля лісове [S. sylvaticus]; glu/a ~o жовтозілля липуче [S. viscosus]; mal/grand/a ~o жовтозілля звичайне [S. vulgaris]; marĉ/a ~o жовтозіллля болотне [S. paludosus].

sen/eduk/ul/o хам, грубіян.

sen/edz||ec/o безшлюбність, незаміжжя; ~in/ec/o безшлюбність, парубоцьке життя.

sen/efik/a марний, безрезультатний.

sen/egal/a незрівнянний, унікальний.

Senegal||o геогр. 1. р. Сенеґал; 2. (або ~i/o) кр. Сенеґал.

sen/eĥ/e без (жодного) відгуку, без відповіді; непомітно, нечутно.

Senek/o Сенека (римський філософ і драматург).

sen/ekzempl/a безприкладний; нечуваний; небувалий.

sen/elekt/e без вибору, наугад, навмання.

sen/el/ir||a безвихідний; ~ej/o 1. глухий кут, тупик; 2. перен. глухий кут, безвихідь.

sen/emoci||a позбавлений емоцій, холодний, байдужий, спокійний; ~e холодно, байдуже, спокійно; ~ec/o брак емоцій, байдужість, холодність.

sen/energi/a позбавлений енерґії, неенерґійний.

sen/en/hav/a беззмістовний.

seneskal/o іст. сенешал, сенешаль (королівський дворецький; представник місцевої судової влади у феодальній Франції).

sen/esprim/a позбавлений виразу, без виразу, невиразний.

sen/estez/ig/i vt знечулювати, обезболювати, анестезувати.

sen/faden/a бездротовий.

sen/falt/ig/i vt позбавляти зморщок.

sen/fam/а невідомий, незнаний.

sen/fantazi/a позбавлений фантазії.

sen/febr/ig/a від гарячки/пропасниці (про ліки), жарознижувальний.

sen/fel/ig||i здирати/знімати шкуру, білувати; перен. обдирати; ~ej/o цех утилізації трупів тварин, розм. шкуродерня.

sen/ferdek/а безпалубний.

sen/ferment/a без закваски.

sen/fervor/a позбавлений запалу/ентузіазму; холодний, байдужий.

sen/fier/a позбавлений гордості; простий, скромний.

sen/fil/ul/o чоловік, що не має сина.

sen/fin||a нескінченний, безкраїй, безконечний; ~e нескінченно, безконечно; ~ec/o безкрайність, нескінченність, безконечність.

sen/flu/a стоячий (про воду).

sen/flug/il||a безкрилий; ~ul/o/j ент. безкрилі комахи (= senpteriguloj).

sen/foli||a безлистий; ~i vt зривати листкиистя.

sen/fond/a безпідставний.

sen/form||a безформний; ~ig/i vt обезформлювати, позбавляти форми.

sen/fort||a безсилий, немічний, кволий; ~ec/o безсилля, кволість; ~ig/i vt обезсилювати, знесилювати, розморити; ~iĝ/i знесилюватися, вибиватися із сил.

sen/frukt||a безплідний; перен. марний, даремний; ~ul/o бездітник.

sen/gal/ec/o мед. ахолія (= akolio).

sen/gant/ig||i vt знімати рукавички/рукавиці; mi ~is min я зняв рукавиці.

sen/gard/a необачний.

sen/gent/a безрідний.

sen/glaci/ig/il/o ав. відтавач.

sen/graci/a грубий, неповороткий, неотесаний.

sen/gras||a без жиру; пісний; ~ig/i vt обезжирювати, знімати жир;

sen/gust||a несмачний, позбавлений смаку, без смаку; ~iĝ/i втрачати смак, губити смак.

sen/ĝen||a невимушений, вільний; ~aĉ/a = trosenĝena.

sen/ĝerm/a такий, що втратив схожість.

sen/ĝoj/a безрадісний, безутішний.

sen/halt/a безперестанний, невпинний, неспинний, безупинний, безустанний; без зупинок; sen~a trajno поїзд без проміжних зупинок.

sen/har||a безволосий; лисий; ~ig/i vt позбавляти волосся, видаляти волосся, виривати волосся; обсмалювати (тушу); ~iĝ/і утрачати волосся, утрачати шерсть; лисіти; линяти; ~ul/o лисий (ім.).

sen/haŭt/ig/i vt здирати шкіру, знімати шкуру, білувати; sen~igi la kranion зняти скальп.

sen/hav||a який нічого не має, бідний, убогий; ~ig/i vt позбавляти майна, добра.

sen/hejm/ul/o бездомний (ім.); безпритульний (ім.); бродяга; бомж.

sen/help||a позбавлений допомоги, безпорадний, безпомічний; ~ec/o безпорадність, безпомічність.

sen/hered/ig/i vt позбавляти спадщини, залишати без спадщини.

sen/hezit/e без вагання, не вагаючись, рішуче.

sen/hidrat/ig/i vt дегідратувати.

sen/hom||a безлюдний; спустошений; ~ig/i vt обезлюдити, обезлюднити, робити безлюдним, спустошувати ~iĝ/і обезлюдніти, стати безлюдним; спустіти.

sen/honor/a безчесний, позбавлений честі, власної гідності; ~ec/o безчестя, ганьба, неслава; ~ig/i vt безчестити, неславити, ганьбити, позбавляти честі, власної гідності.

sen/hont||a безсоромний; ~ul/in/o безсоромниця.

sen/horizont/a безобрійний, безперспективний.

sen/ide/a безідейний.

sen/ideal/a позбавлений ідеалів, безідейний; прозаїчний, буденний.

senil||a старечий; ~ec/o старість, старощі; ~iĝ/o старіння.

sen/iluzi||ig/i vt розчаровувати, позбавляти ілюзій; ~iĝ/і розчаровуватися, позбавлятися ілюзій; ~iĝ/o розчарування.

sen/imit/a винятковий, який неможливо наслідувати.

sen/ind/ul/o негідник.

sen/indulg/a суворий, нещадний, безжалісний.

sen/infan||a бездітний; ~iĝ/і втратити дітей; залишитися без дітей; позбутися дітей.

sen/infekt/ig/i vt дезинфікувати.

sen/influ/a який не має впливу, невпливовий.

senit/o сеніті (розмінна монета Тонґа).

senjor||o іст. сеньйор; володар; ~ec/o право/влада сеньйора; ~i/o сеньйорія, помістя.

senrju/o літ. сенрю (японська епіграма).

*sens||o біол. чуття, відчуття; la kvin ~oj de la homo: la vidado, aŭdado, flarado, gustumado kaj tuŝado п’ять чуттів людини: зір, слух, нюх, смак і дотик; ~a сенсуальний, чуттєвий; ~i vt відчувати, чути, сприймати за допомогою одного з чуттів; ~aĵ/o відчуття; сприйняття; (син. sensaco); ~ebl/a чутний, відчутний, сприйнятний за допомогою чуття; ~ebl/ec/o чутливість, сприйнятливість; ~ism/o філос. сенсуалізм; ~iv/a чутливий, сприйнятливий; піддатливий, схильний; ~am/a чутливий; ~erar/o омана; ~o/metr/i/o мед. сенсометрія; ~organ/o орган чуття; hiper~iv/ec/o мед. підвищена чутливість, гіперестезія; hipo~iv/ec/o мед. понижена чутливість, гіпоестезія; ne~iv/a нечутливий; super~ec/a надчутливий; з підвищеною чутливістю.

sensac/o філос. відчуття, (усвідомлене) сприйняття.

*sensaci||o сенсація; kaŭzi ~on викликати сенсацію; ~a сенсаційний; ~i vn викликати сенсацію.

sensitiv||o бот. мімоза соромлива (= sentema mimozo).

sensor/a спец. сенсорний.

sensori/o фізіол. сенсоріум, центр відчуттів.

sensualism/o = sensismo.

*sent||i vt почувати, відчувати; si/nпочуватися; kiel vi vin ~as? як ви себе почуваєте; ~і sin laca почувати себе втомленим; ~і doloron відчувати біль; ~i malsaton, soifon відчувати голод, спрагу; ~o почуття; ~ebl/a відчутний; ~em/a чутливий; ~em(ec)o чутливість; ~ig/i vt робити чутливим, розчулити; дати відчути, дати зрозуміти; ~il/o тех. датчик; щуп;~iv/a чутливий, чулий; ~iv/ec/o чутливий, чулий; ~iv/ig/i vt робити чутливим; ~um/o = senso; antaŭ~i vt передчувати; antaŭ~o передчуття; ek~i vt відчути; kun~i vt співчувати; kun~o почуття; ne~ebl/a невідчутний; ne~em/a нечутливий; черствий; холоднокровний; sen~a нечулий, бездушний; tro~em/a надто чутливий, сентиментальний.

*sentenc||o сентенція, повчальний вираз; ~a сентенціозний, повчальний.

sentiment/o почуття, емоція, переживання; чутливість; ~o/j ірон. сантименти.

*sentimental||a сентиментальний; ~e сентиментально; ~ec/o сентиментальність.

sentinel/o вартовий, вартівник, чатовий; поет. страж.

// sen/zorg/a безтурботний, безпечний.

// sen/zorg/e безтурботно, безпечно.

// sen/zorg/ec/o безтурботність, безпечність.

*sep сім; ~a сьомий; ~e по-сьоме; ~o сімка; ~obl/a семикратний, у сім разів більший; ~obl/e семикратно, у сім разів більше; ~on/o сьома частина, одна сьома; ~op/e усімох; ~op/o сімка (група з 7 осіб); ~cent сімсот; ~dek сімдесят; ~dek/jar/a сімдесятирічний; ~foj/e сім разів, семиразово; ~hor/a семигодинний; ~jar/a семирічний; ~a/klas/an/o семикласник; ~tag/a семиденний; *~tet/o муз. септет.

sepal/o бот. чашолисток.

separ||i vt 1. сепарувати, відокремлювати, відділяти; 2. юр. виносити рішення про окреме проживання подружжя; ~o, ~ad/o сепарація; відокремлення, відділення; поділ; ~at/a, ~it/a відокремлений, відділений; окремий; розділений; ~(at)ism/o сепаратизм; ~(at)ist/o сепаратист.

separe/o кабінка (у ресторані, барі).

sep/cent сімсот.

sep/cifer/a семицифровий.

sep/dek сімдесят.

sepen сім (у сленґу радіолюбителів, щоб уникнути непорозуміння з ses (шість).

*sepi||o 1. зоол. каракатиця, сепія [Sepia]; 2. сепія (фарба); ~aĵ/o cепія, малюнок сепією.

sepiolit/o мін. сепіоліт, морська піна (син. marŝaŭmo 2).

seps||a мед. заразний, септичний; ~emi/o сепсис; anti~o, kontraŭ~o антисептика; anti~i vt антисептувати; anti~a антисептичний; anti~aĵ/o антисептик, антисептичний засіб.

І sept/o муз. септакорд.

ІІ sept||o 1. анат. перегородка; 2. тех. перегородка, переділка, перебірка; ~i vt переділювати, переділяти, перегороджувати; ~o/vand/o перегородка.

*septembr||o вересень; ~a вересневий.

*septet/o див. sep.

septim/o муз. септима.

Septuagint/o бібл. Септуаґінта, переклад Сімдесятьох.

sepult||i ховати, хоронити; ~(ad)o поховання, похорон; ~ej/o гробівець, склеп; ~entrepren/ej/o похоронне бюро; ~entrepren/ist/o розпорядник/організатор похоронів.

ser||o фізіол. сироватка, серум; fiziologia ~о фізіологічний розчин; ~um/o мед. сироватка (для ін’єкції); ~olog/o серолог; ~olog/i/o серологія (наука, що вивчає властивості сироватки крові); ~membran/o серозна оболонка; ~o/negativ/a серонеґативний; ~o/pozitiv/a серопозитивний; ~o/terapi/o серотерапія; ~tunik/o серозна оболонка (= serozo); ~vakcin/ad/o щеплення сироваткою.

seradel/o бот. серадела [Ornithopus sativus].

*seraf/o рел. серафим.

*serajl/o сераль (палац; гарем).

serak/o геогр. серак.

seran||o іхт. кам’яний окунь, морський окунь [Serranus]; ~ed/o/j морські окуні [родина Serranidae].

Serap||o міф. Серапіс, Сарапіс (один із богів елліністичного світу, бог столиці Єгипту Александрії); (s)~ej/o храм Серапіса.

serasalm/o іхт. піранья [Serrasalmus].

serat/o анат. зубчастий м’яз.

seratul/o бот. серпій [Serratula].

serb||o серб; ~a сербський; (S)~i/o геогр., кр. Сербія; ~in/o сербка; (S)~uj/o = (S)~iо.

*serĉ||i vt шукати, розшукувати; ~i elirvojon шукати виходу; ◊ kiu ~as, tiu trovos хто шукає – той знайде; ~o, ~ad/o пошук, пошуки, шукання, розшук; ~ant/o шукач; ~at/ec/o популярність; ~il/o спец. шукач (прилад); ~lum/il/o рухомий прожектор; ek~i vt почати пошук; el~i vt вишукувати;  el~ad/o вишукування; pri~i vt обшукувати; tra~i vt перешукувати.

*seren||a 1. ясний, світлий; тихий, погідний; безхмарний; 2. безтурботний, спокійний, незворушний; ~e ясно, світло; ~ec/o ясність, світлість; (гарна) погода; перен. погода, спокій, рівновага, погідна атмосфера; ~ig/i vt прояснювати, осяювати, освітлювати; заспокоювати; ~iĝ/і прояснюватися, осяюватися, освітлюватися; випогоджуватися; заспокоюватися; mal~a хмурий, похмурий; mal~ig/i vt затьмарювати, затемнювати; mal~iĝ/i затьмарюватися, затемнюватися, хмуритися, хмурніти.

*serenad/o серенада.

Sergi/o Сергій (ім’я).

serĝ/o саржа (тканина).

*serĝent||o сержант; ~a сержантський; ĉef~o старший сержант.

*seri||o серія, ряд; ~a серійний.

sericin/o хім. серицин.

sericit/o мін. серицит.

serif/o друк. сериф, засічка (літери) (син. literkalkano).

І serin||o орн. канарковий в’юрок [Serinus]; kanari/a ~o канарковий в’юрок європейський, канарка (= kanario); ordinar/a ~o канарковий в’юрок звичайний [S. serinus]; ruĝ/front/a ~o канарковий в’юрок королівський [S. pusillus].

ІІ serin/o хім. серин.

*serioz||a серйозний, поважний; ~а demando серйозне питання; ~а malsano серйозна хвороба; ~e серйозно, поважно; ~ec/o серйозність, поважність; mal~a несерйозний; легкий, розважальний, жартівливий.

sermon/o 1. = prediko; 2. перен. довга, надокучлива промова/лекція.

seroz/o анат. серозна оболонка.

serp||o серп; сокирка; ~et/o садовий ніж.

*serpent||o змій, змія, гадюка; (перен. ще) гад, гадина; ~o/j змії [підряд Ophidia]; ~a зміїний; ~i, ~um/i vn зміїтися, звиватися; ~olog/o серпентолог; ~olog/i/o серпентологія; ~agl/o орн. змієїд (= cirkaeto); ~o/form/a змієподібний, змієвидний; ~o/tub/o тех. змійовик.

serpentari/o 1. бот. драконів корінь, змійка [Serpentaria]; 2. орн. птах-секретар [Sagittarius secretarius].

serpenten||o мін. серпентин; ~iĝ/o геол. серпентизація; ~petr/o мін. серпентиніт.

serpigin/a мед. повзучий.

serpil/o бот. чебрець повзучий [Thymus serpyllum].

serpul/o 1. бот. домовий гриб [Serpula]; larm/a ~o домовий гриб справжній [S. lacrymans); (син. larmofungo); 2. зоол. серпула, трубчак [Serpula].

serum/o див. sero.

*serur||o замок; запор; ~ist/o слюсар; ~buŝ/o планка (замка); ~lang/o замковий засув, язичок (замка); ~tru/o замкова щілина.

*serv||i vn, vt служити; обслуговувати; per kio mi povas ~i al vi? чим можу вам послужити?;~і ĉe mastro служити в хазяїна; ~і al sia popolo служити своєму народові; ~o, ~ad/o служба; служіння; обслуговування; ~ant/o, ~ist/o слуга; служитель; ~ant/in/o, ~ist/in/o прислуга, служниця; *~em/a послужливий; ~ig/i vt брати на службу; використовувати; ~il/o інформ., тех. сервер; ~ist/ar/o прислуга, челядь; ~o/bub/o хлопчик-слуга, козачок, паж; юнґа; ~oar/et/o візок (на коліщатах) (для наїдків, напоїв); ~/o/dev~a іст. панщинний; ~o/dev/o іст. панщина; ~o/jar/o/j службові роки, роки служби; ~knab/o хлопець на побігеньках, козачок, паж; юнґа; ~o/list/o послужний список; ~o/lok/o місце служби; ~o/pret/a послужливий, готовий до послуг; готовий до служби; ~o/program/o інформ. утиліта; ~o/ret/o мережа послуг; ~o/soldat/o ординарець; денщик; ~o/staci/o (авто)заправна станція, станція обслуговування; en~ig/i vt віддавати на службу; kontraŭ~o, re~o відробляння, зворотна повинність; mem~a з самообслуговуванням; mem~ad/o самообслуговування; mem~ej/o магазин із самообслуговуванням; pri~i vt обслуговувати.

serval/o зоол. сервал, дика кішка [Felis serval].

*servic||o сервіз; ~o por teo чайний сервіз; ~orank/o шафа для посуду.

servil/a раболіпний; догідливий, підлесливий; низькопоклонний; рабський.

servir||o спорт. подача м’яча; ~i vn подавати м’яч; ~o/kort/o поле подачі (у тенісі); ~lini/o лінія подачі м’яча.  

servitud/o юр. сервітут (обмеження права користування чужою власністю).

*servut||o іст. панщина; ~i vn працювати на панщині, відробляти панщину; ~ec/o кріпацтво; ~ul/o кріпак.

*ses шість; ~a шостий; ~o шістка; ~obl/a шестикратний, у шість разів більший; ~obl/e шестикратно, у шість разів більше; ~on/o шоста частина, одна шоста; ~op/e ушістьох;~op/o шістка (група з 6 осіб); ~angul/a шестикутний; ~angul/o шестикутник; ~cent шістсот; ~dek шістдесят; ~dek/a шістдесятий; ~dek/jar/a шістдесятирічний; ~dek/jar/ul/o шістдесятирічна людина; ~dek/naŭ(um)i vn вульґ. злягатися/займатися сексом у позі “69”; ~edr/a шестигранний; ~edr/o шестигранник, ~etaĝ/a шестиповерховий; ~foj/a шестиразовий; ~foj/e шість разів, шестиразово; ~jar/a шестирічний, шестилітній; ~tag/a шестиденний; ~tet/o муз. секстет.

ses/angul/a шестикутний.

ses/cent шістсот.

ses/cifer/a шестицифровий.

ses/cilindr/a шестициліндровий.

ses/dek шістдесят.

sesel/o бот. жабриця [Seseli]; kamp/a ~o жабриця рівнинна [S. campestris]; unu/jar/a ~o жабриця однорічна [S. annuum].

sesi/o сесія; ekstraordinara ~o надзвичайна сесія.

sesil/a бот. сидячий, безчерешковий, безстебловий (cин. sida).

seskvioksid/o хім. сесквіоксид.

sesleri/o бот. сеслерія [Sesleria].

sest/o муз. секста.

sesterc/o іст. сестерцій (давньоримська монета).

sesterci/o іст. тисяча сестерціїв.

sestet/o див. ses.

sestin/o літ. секстина, сестина.

set/i vt інформ. вставляти букву, цифру; подавати команду.

set/o спорт. сет.

Set/o 1. бібл. Сет; 2. міф. Сет (єгипетський бог пустелі і зла).

setari/o бот. мишій [Setaria]; ital/a ~o мишій італійський [S. italica] (син. birdmileo).

seter/o сетер (порода собак).

setl||i vn поселятися, осідати; ~ant/o поселенець; ~ej/o поселення.

setlement/o іст. сетлмент, сетльмент.

seton||o мед. дренажна смужка.

Seul/o геогр. Сеул (столиця Пд. Кореї).

sev/o бот. (рослинний) сік.

*sever||a строгий; суворий; черствий; ~а averto суворе попередження; ~a puno сувора кара, суворе покарання; ~а vintro сувора зима; enkonduki pli ~an reĝimon запровадити більш суворий режим; ~e строго; суворо; ~ec/o строгість; суворість; черствість; mal~a поблажливий, м’який, поступливий, ласкавий; mal~e поблажливо, ласкаво; mal~ec/o поблажливість, ласкавість, поступливість.

Sevil/o геогр., р. Севілья.

*sevrug/o іхт. севрюга [Acipenser stellatus].

sezam||o бот. сезам, кунжут [Sesamum]; ~oid/o анат. сезамоподібна кістка.

sezel/o бот. жабриця [Seseli].

*sezon||o сезон, пора року; ~o de la ĉaso ~o сезон полювання; ~o de semado посівна (пора); teatra ~o театральний сезон; morta ~o мертвий сезон; fojnfalĉa ~o косовиця, сінозаготівельний сезон; ~a сезонний; ~a laboro сезонна робота; antaŭ~o передсезонний період; ĉef~o (головний) сезон; гаряча пора; ekster~a несвоєчасний; недоречний; inter~a міжсезонний; post~o післясезонний період.