A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a e i o u

*r/o 21-а буква есперантського алфавіту.

*rab||i грабувати, розкрадати; викрадати; забирати, відбирати (силою); займатися розбоєм;~a 1. грабіжний, грабіжницький; 2. хижий, хижацький; ~o грабіж, грабунок, пограбування, викрадення; ~ad/o грабіж, грабіжництво, грабування, розкрадання, викрадання, розбій; ~aĵ/o награбоване (у знач.ім.), награбоване майно, награбовані речі; ~ej/o розбійницьке гніздо; ~em/a схильний до грабежу, розбою; хижий; ~ist/o грабіжник, розбійник; ~agl/o орн. орел степовий [Aquila rapax]; ~akir/o здобич; награбоване (у знач.ім.); ~atak/o грабіжницький (або розбійницький) набіг; ~o/best/oj хижі звірі/тварини, хижаки; ~mev/o орн. поморник [Stercorarius] (син. sterkorario); ~vesp/o оса-землерий, сфекс (= sfekso); pra~o/best/oj палеонт. креодонти; ~o/bird/o/j орн. хижі птахи, соколоподібні; nokt/a/j ~o/bird/o/j нічні хижі птахи; ~ir/ad/o грабіжницький (або розбійницький) похід; dis~i vt розграбовувати, розкрадати; for~i vt викрадати; pri~i vt пограбувати, ограбувати.

*rabarb||o бот. ревінь [Rheum]; ~a ревеневий.

*rabat||o знижка, поступка в ціні, рабат; ekde tri ekzempleroj triona rabato від трьох примірників знижка на треть; ~i vt робити знижку, поступку; ~e зі знижкою, за пільговою ціною; не враховуючи знижки.

Rabat/o геогр. Рабат (столиця Марокко).

Rabbi бібл. Равві, Учитель.

rabd||o магічна лозина, магічний прутик (для пошуку підґрунтових вод); ~ist/o лозоходець, лозошукач; ~ism/o лозошукання.

rabdomanc/o = rabdismo.

Rabelez/o Рабле. (французький лікар і письменник).

*raben||o рабин; ~a рабинський, рабинів; ~ism/o рабинізм; ĉef~o головний рабин.

rabet||o тех. фальц, паз, виїмка; ~il/o, ~rabot/il/o зензубель, фальцгебель.

*rabi||o мед. сказ, водобоязнь; ~a скажений; лютий, шалений; ~i vn хворіти на сказ; ~ul/o хворий сказом/на сказ; anti~a, kontraŭ~a протисказовий.

rabl/o буд. бут, бутовий камінь.

rabot||i vt стругати; ~ad/o стругання, обробка деревини рубанком; ~aĵ/o стружки; ~ator/o стругальний верстат; ~il/o рубанок; ~il/eg/o фуганок; ~maŝin/o стругальний верстат; ~stabl/o верстат.

racem/a хім. рацемічний, виноградний; ~а acido виноградна кислота.

*raci||o розум, здоровий глузд; perdi la ~on позбутися розуму, утратити розум, з’їхати з глузду; ~a раціональний, розумний; homo estas ~a estaĵo людина - розумна істота; ~a decido розумне рішення; ~e розумно, раціонально; ~ec/o раціональність, розумність; ~ig/a: ~iga propono рацпропозиція; ~ig/i vt раціоналізувати; ~ig/o раціоналізація; ~ig/ant/o раціоналізатор; ~ism/o див. racionalismo; ~ist/o див. racionalisto; mal~a, ne~a нераціональний, нерозумний.

Racin/o Расін (французький драматург).

racional||a філос., мат. раціональний; *~ism/o раціоналізм; *~ist/o раціоналіст.

*rad||o колесо; antaŭa/fronta ~o переднє колесо; malantaŭa ~o заднє колесо; denta ~о зубчасте колесо; la ~o de la historio колесо історії; ◊ la kvina ~o ĉe veturado п’яте колесо до воза; ~a колісний; ~ar/o система коліс, колісний механізм; ~et/o коліща; ~um/i vt іст. колесувати; ~cirkl/o обід; ~far/ist/o стельмах; ~ir/i vn їздити на колісному транспорті (возі, велосипеді і т.п.); ~kav/o вибоїна; ~ring/o, ~rondo обід (колеса); ~sulk/o колія (заглиблення від коліс); ~ŝip/o корабель з колісним приводом; ~ŝir/i vt іст. колесувати; du~a, tri~a і т.д. двоколісний, триколісний; vic~o запасне колесо.

Radamantis/o міф. Радаманф, Радамант (один із трьох суддів над мертвими в аїді).

radar||o тех. радіолокатор, радар; ~a радіолокаційний; ~ekran/o екран радіолокатора; ~mast/o радіолокаційна вишка.

І*radi||o промінь; ~о de lumo промінь світла; ultraviolaj ~oj ультрафіолетові промені; ultraruĝaj (або infraruĝaj) ~oj інфрачервоні промені; kosmaj ~oj космічні промені; ~a променевий, променистий; радіальний; ~i vt, vn 1. випромінювати; сяяти, сіяти; 2. радирувати, передавати по радіо; ~a променевий; променистий; ~ad/o випромінення, випромінювання, радіація; kosma ~ad/o космічне випромінювання, космічна радіація; trans/ruĝa, trans/viola ~ad/o = infraruĝa, ultraviola ~ad/o див. ruĝa, viola; ~et/o промінчик, промінець; ~il/o радіатор; ~ul/o/j зоол., заст. променеві, двошарові; ~o/astronom/i/o радіоастрономія; ~o/biolog/i/o радіобіологія; ~flor/o заст. актиноморфна квітка; ~o/galaksi/o радіогалактика; ~o/metr/o радіометр; ~o/skop/i/o мед. радіоскопія, просвічування, рентґен;ton/o мін. актиноліт (= aktinolito); ~o/terapi/o мед. променева терапія; dis~i vt випромінювати, пускати промені, сяяти; el~i vt випромінювати; pri~i, sur~i vt опромінювати; sur~ad/o мед., хім. опромінення.

ІІ radi||o 1. радіо; 2. нрк. радіоприймач, розм. радіо (= radioaparato); ~o/amator/o радіоаматор; ~o/aparat/o радіапарат; ~o/bir/ad/o радіопеленгація; ~o/bir/il/o радіопеленгатор; ~o/dis/serv/o радіослужба; ~o/fotograf/o радіофотографування; ~o/frekvenc/o радіо частота випромінювання; ~o/gazet/o радіогазета; ~o/goniometr/o тел. радіогоніометр; ~o/gvid/o радіонавіґація; радіонаведення; радіоуправління; ~o/gvid/il/o радіонавіґатор; радіомаяк; ~o/klub/o радіоклуб; ~o/komunik/ad/o радіокомунікація, радіозв’язок; ~o/lok/ig/o радіолокація; ~o/lok/ig/il/o радіолокатор; ~o/ond/o радіохвиля; ~o/telefon/o радіотелефон; ~o/tele/graf/i/o радіотелеграфія; ~o/tele/skop/o радіотелескоп.  

radiaci/o анат. променистіть.

radial/a радіальний.

radian/o мат. радіан.

*radiator/o радіатор.

radiestez||o радіестезія (мистецтво знаходження схованих під землею предметів за допомогою променів, які ці предмети ніби випромінюють); ~ist/o радіестет.

*radik||o 1. корінь; ~o de arbo корінь дерева; ~o de dento корінь зуба; 2. лінґв. корінь; ~o de vorto корінь слова; 3. мат. корінь; kvadrata ~o корінь квадратний; kuba ~o корінь кубічний; ~o de kvara potenco корінь четвертого стeпеня; 4. корінь, основа, початок; detrui ~ojn de malbono знищити зло в корені; ~a кореневий; корінний; ~i vn 1. коренитися; 2. мат. добувати корінь; ~ar/o бот., лінґв. коренева система; система коренів; ~at/o мат. підкореневий вираз; ~et/o корінець; ~il/o мат. радикал, символ кореня квадратного; ~ing/o бот. колеориза (= koleorizo); ap/o бот. кореневий покрив; ~frukt/o/j коренеплоди; ~petrosel/o бот. петрушка корениста; ~pied/ul/o/j зоол. корененіжки (= rizopodoj); ~propr/a власнекореневий, кореневласний; ~sign/o мат. знак кореня; ~vort/o кореневе слово; ~vort/ar/o словник коренів; ek~i vn пускати корінь, проростати; el~iĝ/i вириватися (з коренем); en~ig/i vt укорінювати, укоріняти;  en~iĝ/i укорінюватися, укорінятися; sen~a без коренів/коріння.

*radikal||a радикальний; ~ism/o радикалізм; ~ul/o політ. радикал.

radikal/o 1. мат., хім. радикал; 2. лінґв. основа.

radikl||o анат. корінець нерва головного або спинного мозку; ~it/o мед. радикуліт.

radioaktiv||a радіоактивний; ~aj defalaĵoj радіоактивні відходи; ~ec/o радіоактивність.

radiofon/o нрк. = radioricevilo.

radiofoni/o = radiotelefonio

radiograf||i vt мед., фіз. робити рентґенівський знімок; ~aĵ/o рентґенівський знімок; ~ist/o рентґенолог.

radiografi/o мед. радіографія.

radiogram/o радіограма.

radiokarbon/a хім. радіокарбонний, радіовуглецевий.

radiolari/oj зоол. радіолярії [ряд Radiolaria].

radiolarit/o мін. радіолярит.

radiolog||o мед. радіолог; ~i/o радіологія.

radioskopi||o див. radio I.

radium||o хім. радій; ~terapi/o мед. альфа-терапія.

radius||o 1. радіус; 2. анат. променева кістка; ~a радіальний, променевий.

radon/o хім. радон.

Rafael||o Рафаель (італійський художник); (r)~eca рафаелівський, у стилі Рафаеля.

*rafan||o бот. редька [Raphanus]; kultiv/a ~o редька посівна [R. sativus]; ~et/o редиска [R. sativus var. sativus].

rafanistr/o бот. редька дика [Raphanus raphanistrum].

rafe/o анат. шов.

rafi/o бот. рафія [Raphia].

*rafin||i vt 1. рафінувати, очищати; 2. робити більш витонченим, вишуканим; ~ad/o рафінування, очищення; ~aĵ/o рафінад; sukera ~aĵo, ~ita sukero цукоp-рафінад; ~it/a 1. рафінований, очищений; 2. див. rafineca; ~ec/o витонченість, вишуканість; ~ec/a тонкий, витончений, вишуканий; ~ej/o перегінний, рафінувальний завод; ~ejo de petrolo нафтоочисний завод, нафтоочисна установка; нафтопопереробний завод; ~oz/o хім. рафіноза.

raflezi/o бот. рафлезія [Rafflesia].

rag/o рага (основоположне поняття індійської музики).

pagad/o/j мед. рагади (тріщини; невеликі, дуже болючі пошкодження шкіри та слизових оболонок).

raglan/o реґлан (фасон пальта).

Ragnarok/o міф. Раґнарьок (у скандинавській міфології день загибелі богів і всього світу).

ragtajm/o, ragtim/o муз. 1. реґ-тайм, синкопований танцювальний ритм; 2. пісня або музична п’єса у стилі “реґ-тайм”.

ragu/o кул. раґу.

raĝ||o раджа (князівський титул в Індії); ~in/o рані (дружина раджі).

Raĝastan||o геогр. Раджастан (штат в Індії); (r)~a lingvo раджастхані, раджастані (мова).

raĝput/o/j раджпути (військова каста у середньовічній Індії; група каст у теперішній Індії).

Raĥel бібл. Рахиль.

Raisa Раїса (ім’я).

*raj||o іхт. скат [Raja]; ~ed/o/j скатові [родина Rajiidae];~o/form/a/j скатоподібні [ряд Rajiformes].

*rajd||i vn їхати верхи; ~e верхи; ~ad/o їзда верхи; ~ant/o вершник; ~ant/ar/o кавалькада; ~ej/o манеж; ~ig/i vt саджати/садовити на коня, саджати/садовити верхи; ~ist/o кавалерист; ~art/o мистецтво верхової їзди; ~o/best/o тварина для верхової їзди; ~vest/o одяг для верхової їзди; ~о/vip/o хлист; antaŭ~ant/o форейтор; ek~i vn вирушати (верхи); post~i vt їхати позаду; переслідувати (верхи).

Rajmond||o Раймонд; ~a Раймонда (імена).

rajon/o район, штучний шовк.

rajp/i vn тех. заїдати.

*rajt||o право; la Deklaracio pri la Homaj (R)~oj Декларація прав людини; civilaj ~oj цивільні права; voĉdona ~о право голосу; виборче право; ~о je/por laboro право на працю; ~о je/por ripozo право на відпочинок; uzi sian ~on користатися своїм правом; ~a правовий, згідний з правом; відповідний до права; законний; ~i vn мати право; ~e по праву; *~ig/i vt уповноважувати; ~ig/o уповноваження; ~ig/il/o мандат, документ про повноваження; ~ig/it/o уповноважений; ne~a неправовий, суперечний праву; ne~ig/it/a неправомочний; ne~o/kapabl/a неправоздатний; ne~o/kapabl/o неправоздатність; sam~e з однаковими правами, на рівних правах; sen~a безправний; sen~ig/i vt позбавляти прав(а).

raĵa/o = raĝo.

rak||o 1. ясла (годівниця для худоби); сітка для речей (у вагоні); стійка; 2. стелаж; 3. козла, козли.

raked/o спорт. ракетка.

*raket||o ракета; ~a ракетний.

raki||o анат. хребет, спинний хребет; ~a хребетний, спинномозковий; ~algi/o мед. біль у хребті.

rakit||o мед. рахіт; ~ec/a рахітичний; ~ism/o рахітизм; ~ul/o рахітик; ~o/don/a, ~o/gen/a який спричиняє рахіт.

rakl/o друк. ракель.

rakled/o кул. раклет (альпійська страва з плавленого сиру, шинки та картоплі).

*rakont||i vt розповідати, розказувати, оповідати, повідати; ~i historiojn оповідати історії; ~o розповідь, оповідання; ~ant/o, ~ist/o оповідач, розповідач; ne~ebl/a невимовний, несказанний.

rakurs/o ракурс.

ral||o орн. пастушок [Rallus]; ~ed/o/j пастушкові [родина Rallidae].

rali/o спорт. ралі; крос.

ralik||o мор. ліктрос; ~a: ~a ringo див. ralikringo; ~ring/o люверс, кренґельс.

І ram||o 1. тех. чавунна баба; 2. військ., іст. таран (син. murrompilo); ~i vt 1. трамбувати; забивати палі; 2. бити тараном, таранити; ~blok/o баба (для забивання паль).

ІІ ram/o інформ. оперативна пам’ять.

Ram/o міф. Рама (одне з втілень бога Вішну).

Ramadan/o рел. Рамадан, Рамазан (у мусульманському календарі дев’ятий місяць, протягом якого не можна їсти й пити від сходу до заходу сонця).

Ramajan/o літ. “Рамаяна” (індійський епос).

ramapitek/o палеонт. рамапітек.

rambutan/o бот. рамбутан [Nephelium lappaceum].

ramfast/o = tukano.

ramforink/o палеонт. птерозавр рамфоринх [Rhamphorhynchus].

rami/o бот. рамi, китайські коноплі [Ramium].

ramn||o бот. жостір [Rhamnus]; ~ac/o/j жостерові [родина Rhamnaceae]; ~al/o/j жостероцвіті [порядок Rhamnales].

ramonĉ/o бот. флакуртія індійська [Flacourtia indica, син. F. ramontchi].

*ramp||i vn 1. плазувати, повзти, лізти; 2. повзти, витися, стелитися по землі (про рослини); 3. перен. плазувати, принижуватися; ~a повзучий; плазуючий; сланкий; ~ad/o повзання, плазування; *~aĵ/o 1. = ~ulo; 2. витка/сланка рослина; ~ul/o зоол. плазун, рептилія, гад; al~i vn приповзати, підповзати, прилізати; de~i vn відповзати; dis~i vn розповзатися, розлазитися; el~i vn виповзати, вилізати (назовні); en~i vt, vn вповзати, влізати; sub~i vn підповзати, заповзати, підлізати, залазити, залізати (під що-н.); sur~i, supr/e/n~i vt  виповзати, вилазити, вилізати, залазити, залізати (на що-н.).

rampl||o пандус, рампа.

Ramses/o іст. Рамзес (ім’я багатьох єгипетських фараонів).

ramur/o оленячі роги.

*ran||o жаба [Rana]; verd/a ~et/o квакша (= hilo); ~a жаб’ячий; ~ed/oj жабові [родина Ranidae]; ~id/o пуголовок; ~hom/o аквалангіст; ~mord/o бот. жабурник звичайний (= ran~a hidrokarito).

ranatr/o зоол. ранатра [Ranatra].

*ranc||a згірклий, згірчений, прогірклий; ~iĝ/i згіркнути, прогіркнути.

ranĉ/o ранчо.

І*rand||o край, кінець, пруг, крайка; ~о de arbaro узлісся; ~о de paĝo край, поле сторінки; ~a крайній; ~aĵ/o криси, поля (капелюха); облямівка, лиштва (одягу і т.п.); ~um/o рубець; ~benk/o бурт, насип; ~dent/o/j зубчики (поштової марки); ~egal/ig/i vt вирівнювати/рівняти краї, вирівнювати/рівняти по краях; ~o/flor/o бот. кошик; ~ir/i vn іти краєм (чого-н.); ходити околицями; ~or/it/a з позолоченими краями; ~romp/i vt оббивати краї, вищерблювати; надривати; ~strek/i vt насікати краї, молетувати; ton/o бордюр; ĝis~e по вінця.

ІІ rand/o ренд (грошова одиниця Південної Африки).

*rang||o ранґ, чин, ступінь; ~a посадовий; ~i vn бути в ранґу, займати посаду, мати чин; ~ul/o посадовець, чиновник; ~alt/iĝ/o підвищення по службі, підвищення звання; ~ord/o табель про ранґи, послідовність, ієрархія чинів/посад; du/а~a другорядний; sam~ul/o особа того ж ранґу, рівний за ранґом; sen~ul/o рядовий (солдат); рядовий працівник; super~ec/o старшинство, першенство; unu/a~a першорядний, першокласний.

rangifer||o зоол. північний олень [Rangifer]; ~aĵ/o оленина, оленяче м’ясо.

Rangun/o геогр. Ранґун (колишня назва Янґона, столиці М’янми (Бірми).

ranĝ||i vt зал. сортувати (вагони); ~mont/et/o сортувальна гірка; ~o/staci/o сортувальна станція.

rankor||o поет. злопам’ятність, злопам’ятство, злопам’ятливість; образа, скривдженість; ~a злопам’ятний, злопам’ятливий.

*ranunkol||o бот. жовтець [Ranunculus]; ~ac/o/j жовтецеві [родина Ranunculaceae]; ~al/o/j жовтецевоцвіті [порядок Ranunculales].

*rap||o бот. ріпа, турнепс [Brassica rapa]; ~et/o ріпка; ~o-brasik/o ріпа, турнепс [Brassica rapa].

*rapid||a швидкий, бистрий, скорий, прудкий, шпаркий, хуткий; ~а kiel fulmo швидкий як блискавка; ~e швидко, скоро, хутко; ~i vn спішити, поспішати; квапитися; ~o 1. швидкість; 2. розм. швидкий поїзд; ~ec/o швидкість; поспіх; ~ig/i vt пришвидшувати, прискорювати, квапити, підганяти; ~em/a квапливий; ~em/e похапцем, похапки, похапливо, квапливo; ~um/o тех. швидкість, ступінь передачі; ~flu/o бистрина; ~indik/ator/o тех. спідометр; ~manĝ/aĵ/o швидка їжа, їжа нашвидкоруч; ~manĝ/ej/o ресторан швидкої їжі; бар; закусочна; ~o/metr/o тех. спідометр; ~paf/a скорострільний; ~pied/a швидконогий;anĝ/il/o тех. перемикач швидкості; ~um/stang/o тех. ручка коробки передач; mal~a повільний; mal~e повільно, неквапно; mal~i vn рухатися повільно, баритися; mal~em/a повільний, загайний; mal~ig/i vt уповільнювати, сповільнювати; pli~ig/i vt пришвидшувати, прискорювати; pli~iĝ/і пришвидшуватися, прискорюватися; pli~ig/o, pli~iĝ/o прискорення; tri~a тришвидкісний; ne~e нешвидко, неквапно, повільно.

*rapir/o рапіра.

rapistr/o бот. ріпниця [Rapistrum].

*raport||i vt, vn 1. доповідати, рапортувати, звітувати; 2. повідомляти, передавати, вести репортаж; ~o 1. доповідь, звіт, рапорт; pretigi detalan ~on підготувати детальний звіт; 2. мат. відношення, пропорція; ~ad/o рапортування, повідомлення; ~aĵ/o репортаж; ~ant/o, ~int/o доповідач; ~ist/o репортер; kun~o співдоповідь; kun~ant/o співдоповідач; mis~i vt рапортувати/повідомляти неправильно, з перекрученнями.

rap rap! виг. давай, давай!

rapsod/o літ. рапсод, оповідач казок.

rapsodi/o літ., муз. рапсодія.

rapunkol/o бот. дзвоники ріпчасті [Campanula rapunculus].

rar||a рідкий (= malofta, maldensa); рідкісний; ~aĵ/o рідкість, раритет; ~ig/i vt робити рідкісним.

*ras||o раса; порода; la blanka, flava, nigra ~o біла, жовта, чорна раса; ~a расовий; породистий; ~a diskriminacio расова дискримінація; ~ism/o расизм; ~ist/o расист; ~apart/ig/o cеґреґація, апартеїд; ~miks/i vt с.-г. схрещувати; inter~a міжрасовий.

rasl/o мед. хрипи (у грудях).

*rasp||i vt 1. терти на тертці; 2. обробляти рашпілем; ~aĵ/o стружка, ошурки; kokosa ~aĵo кокосова стружка; ~il/o 1. тертка; 2. рашпіль, напилок.

*rast||i vt гребти, згрібати (граблями); ~il/o граблі; ligna ~ilo дерев’яні граблі; de~i vt відгрібати; dis~i vt розгрібати; for~i vt вигрібати.

rastr||o с.-г. сапа, мотика; ~um/i vt інформ. растеризувати; ~umрастровий; ~uma grafiko растрова графіка; ~uma tiparo растровий шрифт; ~um/o радіо, інформ. растр, розгортка зображення; ~um/er/o інформ. піксел, піксель; ~um/ig/il/o інформ. растеризатор.

rastral/o растр(а) (прилад для розграфлювання нотного паперу).

raŝ/o мед. висип, висипка.

*rat||o зоол. пацюк, щур [Rattus]; nigr/a ~o пацюк чорний [R. rattus]; norveg/a ~o пацюк сірий [R. norvegicus]; ~a пацючий, щурячий.

ratafi/o ратафія (алкогольний напій).

rati/o мат. відношення, пропорція (= rilatumo).

ratif||i vt юр. ратифікувати; ~o ратифікація.

ratifik/i = ratifi.

Ratisbon/o геогр., м. Реґенсбурґ (=Regensburgo).

Raul/o Рауль (ім’я).

raŭf/o див. rako 1.

*raŭk||a хрипкий, хриплий, захриплий, сиплий; ~e хрипло; ~ec/o хрипота, сиплість; ~iĝ/i хрипнути, захрипати, сипнути.

Raŭm/o геогр. м. Раума; (r)~ism/o раумізм (ідеологічна тенденція, що бере початок від Раумського маніфесту (1980) і критикує цілі традиційного есперантського руху, визначаючи есперантистів як “самообрану діаспорну мовну меншину”).

raŭnd/o спорт. раунд.

*raŭp||o зоол., тех. гусениця; ~a гусеничний; ~er/o тех. трак, ланка гусениці; ~traktor/o гусеничний трактор; ~o/tru/o червоточина; sen~ig/i vt знищувати гусінь.

raŭt/o нрк. 1. = itenero; 2. = kurso 2.

raŭvolfi/o бот. раувольфія [Rauvolfia].

*rav||i vt захоплювати, чарувати, зачаровувати, приводити в захват; nin ĉiam ~as, kion ni ne havas нас захоплює завжди те, чого не маємо; ~a чарівний, захоплюючий; ~e захоплююче, з захватом; ~o захват; ~iĝ/o, ~it/ec/o зачарування, захоплення, захват.

Ravalpind/o геогр., м. Равалпінді.

ravelin/o іст. равелін (фортифікаційна споруда).

ravenal/o бот. дерево мандрівників [Ravenala madagascariensis].

ravin||o яр, лощина, видолинок, балка; ~i vt розмивати ґрунт.

raviol/o/j кул. равіолі; вушка; пельмені.

*raz||i vt голити, брити; sin ~і голитися, бритися; ~o, ~ad/o гоління, бриття; ~il/o бритва; sendanĝera ~ilo безпечна бритва; elektra ~ilo електрична бритва; ~ist/o перукар, голяр; ~it/a голений; ~aparat/o 1. прилад для гоління, станок для гоління; 2. електрична бритва; ~rimen/o ремінь для бритви; for~i vt зголювати.

razen/o нрк. = gazono.

razi/o набіг; наліт; фам. облава, масовий арешт.

razion/o раціон.