A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c d e f g ĝ ĥ j k l m n o p r s ŝ t u v z

І*-in- І. суф., що позначає жіночу стать або жіноче ім’я, утворене від чоловічого: рatro – батько, patr~o мати;koko – півень,  kok~o курка; Paŭl/o – Павло, Поль, Paŭl~o Павлина, Поліна; Johano – Іван, Ян, Johan~o Іванна, Яніна; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~o істота жіночої статі; жінка; баба; самка; ~a жіночий; ~a rimo літ. жіноча рима; ~seks/a жіночий, жіночої статі, жіночого роду (син. femala).

ІІ -in- -ін хем., фарм. (суф., що вжив. для традиційних назв речовин, утворюваних з відповідної сировини: koka~o кокаїн; penicil~o пеніцилін.

III -in- -ин (суф. для позначення наявності одного потрійного зв’язку в ненасичених вуглеводнях: et~o етин; prop~o пропин; but~o бутин).

Іnaĥ/o міф. Інах (у давньогрецькій міфології бог однойменної ріки в Аргосі й аргоський цар).

inanici/o мед. виснаження.

*inaŭgur||i vt урочисто відкривати, розпочинати, започатковувати; інавґурувати; ~a інавґураційний; вступний; ~a parolo інавґураційна промова; ~o, ~ad/o урочисте відкриття, інавґурація.

*inaŭguraci/o = inaŭguro.

incendi||o пожежа; ~a пожежний; ~i vt підпалювати, учиняти пожежу; ~int/o палій.

*incens||o 1. ладан, фіміам; 2. перен. лестощі; ~i vt кадити, курити фіміам; ~ad/o куріння фіміаму; ~il/o, ~uj/o кадило.

incens/paper/o ладанний папір.

incest||o кровозмішення, інцест (син. sangadulto); ~a кровозмісний.

incid||i vn фіз. падати на поверхню (про світло і т.п.); ~o падіння; ~a: ~a angulo кут падіння.

incid/indik/ator/o ав. покажчик падіння.

incident||o інцидент, випадок, подія; ~a несподіваний, непередбачений.

*incit||i vt дражнити, дратувати, роздратовувати, роздражнювати, сердити; ~o, ~ad/o дратування, роздратування; ~eg/i vt виводити з себе; ~ebl/a дратівливий, збудливий; ~etvt підсміхуватися, насміхатися; ~iĝ/і дратуватися.

inciz||i vt мед. надрізати, робити надріз; ~(ad)o надрізання, надріз (дія); ~aĵo надріз (результат).

inciziv/o анат. різець (син. tranĉodento).

incizur/o анат. вирізка.

Inĉon/o геогр., м. Інчхон.

*-ind- І. суф., що позначає "гідний/вартий чого-н.": laŭd~a похвальний; kred~a достовірний; ІІ. самостійно вжив. морфема: ~a (je) гідний, вартий (кого-н., чого-н.); *~o, ~ec/o гідність, достоїнство, достойність, вартість; ~ig/i vt робити гідним/вартим (чого-н.), давати можливість, дозволяти.

indantren/o хім. індантрен.

*indeks||o покажчик, індекс; ~i vt 1. складати покажчик, індекс; 2. присвоювати індекс (книжці і т.п.).

inden/o хім. інден.

indent/i = deŝovi.

indi/o хім. індій.

Іndi/o/j іст. Індії (стара назва обох частин Америки); ~an/o індіанець; ~an/a індіанський; ~an/ist/o індіаніст.

Indiani/o геогр. Індіана (американський штат).

Indianopol/o геогр., м. Індіанаполіс.

indic||o 1. ознака, показник; індекс; ~oj de krimo докази злочину; ~о de kvanto кількісний показник; bibliografia ~о бібліографічний індекс; 2. спец. показник; 3. інформ. показник, індекс; ~о de grado мат. показник степеня; atenu/a ~o, ~o de atenu/o фіз. коефіцієнт затухання; refrakt/a ~o, ~о de refrakt/o фіз. показник заломлення; modul/ad/a ~o, ~o de modul/ad/o фіз. індекс модуляції (grado de modulado); viv/kost/a ~o стат. прожитковий індекс; ~a індексовий; ~i vt індексувати.

indic/nombr/o стат. індекс; коефіцієнт, показник.

indien/o текст. ситець.

*indiferent||a байдужий, байдужний, байдужливий, індиферентний; lia opinio estas tute ~a por mi його думка є для мене цілком байдужою; ~e байдуже, індиферентно, однаково, все одно; ~ec/o байдужість, байдужність, індиферентність; ~ism/o індиферентизм.

*indig||o хім. індиґо (фарба); ~a індиґовий; ~oid/a індиґоїдний; ~uj/o індиґо (рослина).

indig/o/plant/o індиґо (рослина).

indig/ozid||o  індиґозид; ~az/o індиґозидаза.

indigofer/o бот. індиґофера, індиґонос [Indogofera].

*indign||i vn обурюватися; ~o обурення; ~a, ~ant/a обурений; ~ig/i vt обурювати; ~ig/a обурливий; ~ind/aĵ/o обурливий вчинок.

indigolit/o мін. індиґоліт.

*indiĝen||o тубілець, корінний житель, абориґен; ~a тубільний, корінний, місцевий.

*indik||i vt указувати, позначати; ~a вказівний; ~o вказівка, позначення; ~aĵ/o = indico; ~ant/o фіз., тех. індикатор; ~il/o покажчик, довідник, індикатор; akv/o/nivel/a ~il/o покажчик рівня води; ~ator/o індикатор, покажчик.

*indikativ/o лінґв. дійсний спосіб, індикатив.

indimulsaz/o хім. індимульсаза.

indium/o = indio.

*individu||o особина, індивід; індивідуум, особистість; ~a індивідуальний, особистий, персональний; ~ec/o індивідуальність; ~ism/o індивідуалізм; ~ist/o індивідуаліст.

individu/genez/o онтогенез, індивідуальний розвиток тваринного чи рослинного організму (син. ontogenezo).

individualism/o = individuismo.

individualist/o = individuisto.

Indoĉin/a геогр. Індокитайський (= Hindoĉina).

indoksil/o хім. індоксил.

indol/o хім. індол.

Indonezi||o геогр., кр. Індонезія; (i)~a індонезійський; (i)~an/o індонезієць; (i)~an/in/o індонезійка.

Indr/o рел. Індра (у староіндійській міфології бог грому і блискавки, глава богів, пізніше – локапала (хоронитель світу).

indri/o зоол. iндрі [Indri].

induk||о фіз. індукція; elektr/o/statik/a електростатична індукція; ~o magnet/a ~o магнітна індукція; ~i vt індукувати; ~a індуктивний.

induk/dens||o: elektra ~o фіз. частота електричної індукції; magneta ~o фіз. частота магнітної індукції.

indukci/o = indukto.

*indukt||і vt 1. філос. робити висновок/висновки; 2. фіз. індукувати; ~o лог., фіз. індукція; elektr/o/mov/a ~o електрична індукція; magnet/o/mov/a ~o магнітна індукція; ~a індуктивний, індукційний; ~anc/o фіз. індуктивність; ~ant/o фіз. індуктор; ~at/o фіз. якір; ~ec/o індуктивність; ~il/o фіз. індуктор; agorda ~ilo радіо котушка індуктивності;

indukt/o/elektr/o ел. наведена електрика;

indukt/o/konstant/o фіз. коефіцієнт самоіндукції.

induktor/o фіз. індуктор.

*indulg||i vt бути поблажливим, милостивим; щадити, берегти; прощати; ~o милостивість, милість, ласка, поблажливість, вибачливість, полегкість; peti pri ~o просити пощади; ~em/a милостивий, милосердний, поблажливий, вирозумілий; ~em/o поблажливість (м’якість); ~ind/a вибачливий.

indulgenc/o церк. відпуст, відпущення гріхів, індульґенція.

indult/o церк. звільнення від церковних приписів, привілей, дарований папою римським.

Indus/o геогр., р. Інд.

*industri||o промисловість, індустрія; leĝera (або malpeza) ~o легка промисловість; peza ~o важка промисловість; prilabora ~o обробна промисловість; ~a промисловий, індустріальний; ~ig/i vt індустріалізувати; ~ig/o індустріалізація; ~ist/o, ~ul/o промисловець.

industr/branĉ/o галузь промисловості.

induzi/o бот. індузій, покривальце.

-ine- бот. неофіційний суф. для утворення назв підпорядків рослин.

inerci||o інерція; ~a інерційний; інертний; ~ul/o інертна, бездіяльна людина; ~um/a фіз. iнерціальний.

inerci/momant/o фіз. момент інерції.

inerci/rad/o тех. махове колесо, маховик.

*inert||a 1. інертний; 2. бездіяльний, в’ялий, безініціативний, інертний; ; ~а gaso інертний газ; ~ec/o 1. інертність; 2. бездіяльність, в’ялість, безініціативність, інертність, апатія.

infami/o поет. ганьба, неслава, безчестя.

*infan||o дитя, дитина; ~a дитячий; ~aĵ/o дитячий вчинок, хлоп’яцтво; ~ar/o дітвора; *~ec/o дитинство; ~ej/o 1. дитяча кімната; 2. див. infanĝardeno; ~et/o дитинка, дитинча, маля; *~iĝ/і здитиніти; ~ism/o мед. інфантилізм; *~ist/in/o няня; ~aĝ/o дитячий вік, дитинство,

infanambr/o дитяча (кімната).

infanar/et/o дитячий візок, дитяча коляска.

infanarden||o дитячий садок; ~ist/in/o вихователь(ка) дитячого садка.

infantel/i vn викрадати дітей, займатися кіднепінгом.

infant||o іст. інфант (в Іспанії та Португалії титул принца королівського роду); ~in/o інфанта.

*infanteri||o піхота; ~an/o піхотинець (син. piedsoldato).

infarkt||o мед. інфаркт; ~o de la miokardo інфаркт міокарда; ~iĝ/o виникнення інфаркту.

infarkt/o/gen/a інфарктогенний.

infaŭst/a мед. несприятливий (про кінець хвороби).

*infekt||i vt заражати, інфікувати; ~a інфекційний, заразний; заразливий; ~a malsano заразна/інфекційна хвороба; ~a hospitalo інфекційна лікарня; ~a ekzemplo заразливий приклад; ~o зараза, інфекція; ~iĝ/i заразитися;

infekt/o/rezist/a стійкий до інфекцій.

*infer||o пекло; ~a пекельний; ~a bruo пекельний шум; ~ul/o 1. бог пекла, пекельник; 2. пекельний грішник.

inferenc||o філос. висновок (перев. від часткового до часткового); ~i vt робити висновок.

infest||i vt мед. наводнювати, наповнювати; уражати; ~ad/o інвазія; ~iĝ/o ураження.

infiks/o лінґв. інфікс, вставка.

infiltr||i vt мед. інфільтрувати; ~iĝ/і інфільтруватися.

infim/o мат. точна нижня межа; limes/a ~o нижня межа.

infinit/o філос. нескінченність, безконечність.

infinitezim||o мат. нескінченно мала величина; ~a: ~a kalkulo числення нескінченно малих величин.

*infinitiv/o лінґв. інфінітив, неозначена форма дієслова (син. i-modalo).

inflacі||o ек. інфляція; ~a інфляційний.

*inflam||o мед. запалення; ~a запальний; ~i vn бути в стані запалення; ~ig/i vt викликати запалення.

infleksi/o лінґв. інфлексія.

infloresk/o бот. суцвіття; al/centr/a ~o, grapol/ec/a ~o ботричне суцвіття; de/centr/a ~o, cum/a ~o цимозне суцвіття.

*influ||i vt (ion/al io/sur io(n), iun/al iu/ sur iu(n) впливати (на що-н., кого-н.); ~o вплив; sub la ~o de … під впливом ..; uzi sian ~on використати свій вплив; sfero de ~o сфера впливу; ~a впливовий; ~ebl/a який піддається впливу.

influ/sfer/o сфера впливу.

influenc||o 1. = gripo; 2. фіз. електростатична індукція; ~konstant/o фіз. абсолютно діелектрична проникність.

influkvt фіз. діяти, впливати (на що-н.).

infoli/o книга (форматом) у піваркуша, ін-фоліо (= folianto).

*inform||i vt повідомляти, сповіщати, інформувати; ~o повідомлення, звістка, вістка, інформація; ~a інформаційний; ~ad/o інформування; ~ad/ik/o інформатика; ~ad/ik/ist/o інформатик; ~ant/o інформатор; донощик; ~ej/o довідкове бюро, інформаційне бюро; ~iĝ/i довідатися; одержати/отримати інформацію; ~il/o інформаційний бюлетень, вісник; ~ist/o оглядач, коментатор (з місця події).

inform/agent/ej/o інформаційне агентство.

inform/bank/o інформаційний банк, банк інформації.

inform/centr/o інформаційний центр.

inform/panel/o інформаційний щит, інформаційна дошка.

inform/pet/o запит.

inform/serv/o інформаційна служба.

inform/sistem/o інформаційна система.

inform/tabul/o інформаційна дошка, дошка оголошень.

inform/teori/o мат., інформ. теорія інформації.

informaci/o мат., стат. інформація; сповіщення; відомості, дані.

infr||e неол. внизу; ~a нижній, спідній.

іnfra- інфра...(преф. зі знач. “нижчий від межі”); ~ruĝ/a інфрачервоний; ~struktur/o інфраструктура.

infruktesk/o бот. гроно, кетяг.

infundibl/o анат. лійка.

*infuz||i vt настоювати, робити настій; ~o, ~aĵ/o настій; настойка, настоянка; ~iĝ/і настоюватися.

infuzori/oj зоол. 1. заст. = ciliuloj; 2. заст. інфузорії [Infusoria].

*-ing- І. суф., що позначає те, куди що-н. уставляється: fingr~o наперсток; kandel~o свічник; II. самостійно вжив. морфема: ~o піхви, футляр; ковпак, ковпачок; vt уставляти, укладати, ховати (у піхви, футляр і т.п.); ~it/a iteraci/o інформ. вкладений цикл.

ingest/i vt мед. вводити (у шлунок через рот).

ingot/o зливок, злиток (благородного металу).

*ingredienc/o інґредієнт, складова частина, складник.

*ingven||o анат. пах, пахвина; ~a паховий, пахвинний.

inĝeni||a винахідливий, спритний; умілий, майстерний; ~ec/o винахідливість, спритність; майстерність.

*inĝenier||o інженер; ~a інженерний; ~ar/o інженерський корпус/персонал; ~i/o, ~art/o інженерія; genetik/a ~i/o генетична інженерія; ĉef~o головний інженер.

inhal||i vt вдихати (пари і т.п.); ~o, ~ad/o мед. інґаляція; ~il/o інґалятор.

inhib||i vt мед., біол. інгібувати, затримувати, сповільнювати, пригнічувати, гальмувати; ~o інгібіція, затримка, сповільнення, гальмування; ~a затримуючий, сповільнюючий, гальмуючий; ~ant/o хім., фізіол. інгібітор; mal~i vt прискорювати; mal~ebl/a здатний прискорювати; ne~ebl/a нездатний затримувати, сповільнювати.

inhibici= inhibi.

inic||i vt прилучати (кого-н. до науки і т.п.), уводити, посвячувати в що-н.; ~o, ~ad/o прилучення (кого-н. до науки і т.п.), уведення, посвята; ~il/o засіб посвячення; ~it/o/j посвячені (ім.).

inicial||o початкова буква ; ~o/j ініціали.

*iniciat||i vn 1. робити почин, виявляти ініціативу, ініціювати; 2. вмикати, запускати; 3. біол. збуджувати; ~o ініціатива, почин, починання; ~ant/o збудник; ~em/a ініціативний, заповзятливий; ~em/o ініціативність; ~int/o ініціатор.

iniciativ/o = iniciat(em)o.

iniciator/o = iniciatinto.

*injekt||i vt мед. впорскувати, робити ін’єкцію, ін’єктувати; вливати, робити укол; ~o ін’єкція, впорскування, вливання; укол, заштрик; ~aĵ/o речовина для ін’єкції; ~il/o 1. мед. шприц, ін’єктор; 2. тех. інжектор, живильний прилад.

injektiv/o лінґв. клікс, клацальний приголосний.

injektor/o див. injektilo.

*ink||o чорнило; друкарська фарба; ĉin/a ~o туш; ~i vt друк. наносити фарбу; ~ad/o нанесення фарби; *~uj/o чорнильниця; ink/(o)/makul||i vt заляпувати чорнилом; ~o чорнильна пляма.

ink/molusk/o/j зоол. головоногі молюски, цефалоподи (= cefalopodoj).

ink/ruband/o стрічка (для друкарської машинки).

*ink/sorb/il/o промокальний папір. 

inka||o 1. (i)~o інк (представник одного з давніх індіанських племен, що жило на території Перу); (I)~o іст. інка (титул перуанського правителя до вторгнення іспанців); ~a стосовний інка.

inkandesk||a розпечений до білого; ~i vn бути розпеченим; ~ec/o розжарення; ~ig/i vt розжарювати, розпікати.

*inklin||a схильний; ~i vn схилятися, бути схильним; ~o схильність; ~ig/i vt схиляти, нахиляти; ~iĝ/і схилятися.

inklinaci/o фіз. відхилення (магнітне), деклінація.

inklud/i vt включати (=inkluzivi).

*inkluziv||a включний; ~e включно; ~i vt включати; ~o включення;~aĵ/o включна частина.

*inkognit||o інкоґніто (ім.); ~e інкоґніто (присл.).

inkontinenc/o мед. недержання.

inkrement/o мат., фіз. інкремент.

inkrust||i vt інкрустувати; ~aĵ/o інкрустація.

inkub/o 1. міф. інкуб (злий демон у вигляді чоловіка); 2. нічний кошмар; сон з примарами.

inkubaci||o 1. інкубація (виведення курчат), 2. мед. інкубаційний період; ~il/o інкубатор.

inkubator/o с.-г., мед. інкубатор.

inkud/o анат. ковадло (син. amboso).

inkunabl/o інкунабула, першодрукована книга.

inkvart/o книга (форматом) у четверту частину аркуша, ін-кварто (= kvarto).

*inkvizici||o інквізиція; ~a інквізиційний; ~ist/o інквізитор.

*inkvizitor/o інквізитор.

Inna Інна (ім’я).

Ino міф. Іно (дочка Кадма, морське божество).

inocent/a = senkulpa.

Inocent/o Інокентій (ім’я).

inocib/o бот. волоконниця [Inocybe].

*inokul||i vt 1. бот. прищеплювати, щепити, робити щеплення; ~і pomarbon прищеплювати яблуню; 2. мед. прищеплювати, щепити, робити щеплення; ~і kontraŭ variolo робити щеплення від віспи; ~o, ~ad/o щеплення.

inplan/o друк. книга (форматом) у цілий аркуш.

*insekt||o комаха; ~o/j ент. комахи [клас Insecta]; ~icid/o засіб проти комах, інсектицид.

insekt/o/manĝ||a комахоїдний; ~ul/o/j зоол. комахоїдні [ряд Insectivora].

insekt/o/mort/ig/il/o = insekticido.

insekt/o/vor||a комахоїдний; ~ul/o/j зоол. комахоїдні [ряд Insectivora].

insert||i vt мед., бот. включати, вставляти; прикріплювати; ~aĵ/o вставка, вставлена частина; ~iĝ/і прикріплюватися.

*insid||i vt підстерігати, чигати, зазіхати, посягати, замишляти змову, підсиджувати; ~i kontraŭ iu зазіхати/посягати на кого-н.; ~a підступний; ~e підступно, з засідки; ~o зазіхання, посягання, змова, підступ; ~em/a підступний.

*insign/o значок.

insil||i vt с.-г. силосувати; ~ad/o силосування; acid/a ~ad/o силосування з добавкою кислот; ferment/a ~ad/o заквашування; ~aĵ/o силос, силосна маса; ~uj/o силосна башта, силосна яма.

insinu||i vt 1. книжн. інсинуювати; 2. поступово вводити/впроваджувати; ~o 1. інсинуація; 2. поступове введення/впровадження.

*insist||i vn наполягати; ~(ad)o наполягання; ~a наполегливий.

insolaci/o інсоляція, сонячне опромінення; сонячний удар.

insolent/a зухвалий, нахабний, безцеремонний.

insolvent/a = nesolventa.

*inspekt||i vt наглядати, стежити (за чим-н., ким-н.); інспектувати; ~(ad)o нагляд; інспекція; ~ist/o інспектор; наглядач; інспіцієнт (звання середнього чиновника); ~isto de lernejoj інспектор шкіл, шкільний інспектор.

*inspektor/o 1. інспектор (= inspektisto); 2. театр. помічник режисера, інспектор сцени.

*inspir||i vt (iun al io) 1. надихати; запалювати, давати натхнення; 2. вселяти; ~o 1. натхнення, запал; 2. вселяння; ~ant/o натхненник; ~iĝ/i надихатися, діставати натхнення, запалюватися; ~it/a 1. натхнений; 2. інспірований; ~it/ec/o натхненність.

*instal||i vt улаштовувати, установляти, обладнувати, устатковувати; ~o улаштування, установлення, установка, обладнання, устаткування (дія); ~aĵ/o установка, обладнання, устаткування (механізми); ~aĵo por akvopurigado установка для очистки води; elektr/o/proviz/a ~aĵ/o електропостачальне устаткування; ~ist/o установник; монтер.

*instanc/o інстанція; iri ĝis la plej alta ~o доходити до найвищої інстанції.

instep/o підбиття, підйом (ноги).

*instig||i vt спонукати, спонукувати, намовляти, підмовляти, підбурювати, штовхати (на що-н.); поганяти (коней); ~o спонукання, спонука, підбурювання, намовляння, намова, підмовляння, підмова; laŭ ~o de iu за намовою кого-н.; ~ant/o підбурювач, намовник, підмовник; ~il/o мед. збудливий засіб.

*instinkt||o інстинкт; ~o de memkonservado інстинкт самозбереження; ~a інстинктивний; ~e інстинктивно; mi sentis ~e, ke… я відчув інстинктивно, що…

*instituci/o установа, заклад, інституція.

*institut/o інститут.

*instru||i vt учити, навчати, викладати; наставляти; ~i al iu la ukrainan lingvon навчати кого-н. української мови; ~a навчальний; повчальний; ~o урок (тк. перен.); наука, повчання; ~ad/o навчання, викладання; program/it/a ~ad/o програмоване навчання; ~ant/o учитель (непрофесійний); ~at/o учень; ~ej/o навчальне приміщення, навчальна кімната, клас; навчальний заклад; ~ist/o учитель, викладач; ~ist/in/o учителька, викладачка; ~it/a учений, навчений; ~it/ec/o навченість; ~it/ul/o заст. учений (= sciencisto).

instru/cel/o навчальна мета.

instruambr/o навчальна кімната, клас.

instru/fak/o навчальний предмет, дисципліна.

instru/material/o навчальний матеріал.

instru/metod||o метод навчання; ~ik/o методика викладання.

instru/plan||o навчальний план; ~ad/o навчальне планування.

instru/program/o навчальна програма.

instru/sistem/o система навчання.

*instrukci||o інструкція, настанова, напучування; порадник; інформ. інструкція, команда; ~i vt інструктувати, наставляти, напучувати; ~ar/o порадник, збірник інструкцій; ~nombr/il/o інформ. лічильник команд; makro~o інформ. макрокоманда.

instruktor/o військ. інструктор.

*instrument||o інструмент, знаряддя; прилад; optika ~о оптичний прилад; muzika ~о музичний інструмент; ~a інструментальний; ~a muziko інструментальна музика; ~i vt муз. інструментувати; ~ad/o муз. інструментування; ~ar/o інструментарій; kirurgia ~aro хірургічні інструменти.

instrumental/o лінґв. орудний відмінок.

insuficienc/o мед. недостатність; kora ~o серцева недостатність.

insuflaci/o мед. інсуфляція (уведення лікарських речовин шляхом вдування порошку).

*insul||o острів; (en)rivera ~o острів посеред ріки; ~a острівний; ~an/o острів’янин, остров’янин; ~ar/o архіпелаг; ~et/o острівець; du/on/~o півострів.

insulin||o хім. інсулін; ~o/terapi/o мед. інсулінотерапія.

*insult||i vt лаяти, сварити; ображати; ~o лайка, сварка; образа; ~a лайливий; образливий; ~em/a лайливий, сварливий.

insurekci/o інсурекція (збройне повстання проти влади).

insurgent/o заст. інсурґент, учасник повстання.

*-int- суф. активного дієприкметника і дієприслівника минулого часу: ruĝiĝ~a почервонілий; ruĝiĝ~e почервонівши.

intajl/o інталія (коштовний камінь із заглибленим різьбленням).

integr||i vt поєднувати, інтеґрувати; мат. інтеґрувати; ~a інтеґральний; цілісний, єдиний; ~o, ~ec/o цілісність, єдність, інтеґрація; ~ad/o інтеґрування; poparta ~ado інтеґрування за частинами; ~aĵ/o інтеґрал; laŭ/lini/a ~aĵ/o криволінійний інтеґрал; ~at/o підінтеґральна функція; ~ebl/a інтеґровний; ~iĝ/і інтеґруватися; ~iĝ/o інтеґрація; Eŭrop/a ~iĝ/o європейська інтеґрація; ~ism/o інтеґризм; ~ist/o інтеґрист; ~o/sign/o мат. знак інтеґрала; mal~iĝ/o розпад, розпадання; розкладання; руйнування, розвал.

integral||o мат. інтеґрал; ~a інтеґральний; ~a kalkulo інтеґральне числення.

*intelekt||o інтелект, розум, здатність мислити; art/e/far/it/a ~o інформ. штучний інтелект; ~a інтелектуальний, розумовий; ~ism/o інтелектуалізм; ~ul/o інтелектуал; інтеліґент; ~ul/ar/o інтеліґенція.

inteligenci||o інтеліґенція; ~an/o інтеліґент.

*inteligent||a 1. розумний, тямущий; 2. інтеліґентний; ~ec/o 1. розум, тямовитість, кмітливість; 2. інтеліґентність; mal~a, ne~a тупий, тупоумний; неінтеліґентний; mal~ec/o тупоумство.

*intenc||i vt, vn 1. намірятися, мати намір, збиратися, розраховувати; 2. задумувати, замишляти; ~o намір, задум, інтенція; havi malbonfarajn ~ojn мати злі наміри; ne estis mia ~o vin ofendi я не збирався тебе образити; ~a навмисний, умисний, зумисний, нарочитий; ~e навмисне, зумисно, зумисне, нарочито; ek~i vt наміритися, зібратися, замислити; fi~a зловмисний; fi~ul/o зловмисник; sen~a ненавмисний, неумисний; *sen~e ненавмисно, неумисно, не хотячи, мимоволі.

*intendant||o 1. інтендант; 2 керуючий, завідувач, економ; ~ej/o інтендантство, інтендантська служба; super~o суперінтендант, головний наглядач.

*intens||a інтенсивний, напружений, посилений; ~o фіз. напруженість, сила; ~ec/o інтенсивність, напруженість; ~ig/i vt інтенсифікувати, підсилювати; ~ig/o інтенсифікація; ~igo de persekutoj посилення переслідувань; ~iĝ/i підсилюватися, напружуватися, підвищуватися; ~iĝ/o напруження, посилення, підвищення; ~iĝo de pulso частішання пульсу; ne~a неінтенсивний; слабкий.

intensiv/a інтенсивний, напружений.

*inter І. прийм. між, межи, поміж, серед, посеред; ~ la fenestro kaj la pordo між вікном і дверима; li estas la plej juna ~ la konkurantoj він наймолодший серед учасників конкурсу; paco ~ popoloj мир між народами; ІІ. самостійно вжив. морфема:~a проміжний; середній; серединний; ~e поміж; ~aĵ/o проміжок, проміжність; ІІІ. преф. зі знач. прийм., відповідає укр. між-, інтер-, взаємо- та ін.: ~linio проміжок між рядками, інтервал; ~akto антракт, перерва між діями; ~nacia міжнародний, інтернаціональний; ~helpi взаємодопомагати.

inter/ag||і vn взаємодіяти; ~o взаємодія.

inter/aks||a міжосьовий; ~a distanc/o трансп. віддаль між осями, міжосьова віддаль, база (автомобіля, трактора і т.п.).

inter/akt/o театр. aнтракт.

inter/al/don/i vt уставляти;

inter/ali/e між іншим.

inter/bat/iĝ||і битися (з кимось); ~iĝo бійка.

inter/batal/i vn битися/воювати між собою.

inter/brov/o анат. надперенісся (= glabelo).

inter/civit/an||a: ~a milito громадянська війна. співвітчизник.

interdikt||o юр., рел. заборона; інтердикт; ~i vt забороняти.

*interes||i vt цікавити, інтересувати, викликати інтерес, (при запереченні ще) обходити; tio min ne ~as це мене не цікавить (або не інтересує, не обходить); si/n ~i = ~iĝi; ~o інтерес, цікавість, зацікавлення; tio estas en viaj ~o це в твоїх інтересах; komuneco de ~oj спільність інтересів; manko de ~o брак інтересу; gardi siajn ~ojn пильнувати свої інтереси; ~a цікавий, інтересний; ~~eg/a дуже цікавий, надзвичайно цікавий; ~iĝ/i цікавитися, інтересуватися, виявляти інтерес; ~iĝ/o зацікавлення; ne~a, sen~a нецікавий, неінтересний.

inter/etaĝ/o мезонін.

interez||o фін. відсоток; kunmetitaj ~oj складні відсотки; prunti ~e позичати під відсотки; vivi de ~oj жити з відсотків.

interfac||o інформ. інтерфейс.

inter/faz/o біол. iнтерфаза.

inter/fenestr/o простінок.

interfer||i vn фіз. інтерферувати (про хвилі); ~o інтерференція; ~a інтерферуючий; ~ig/i vt викликати інтерференцію; ~igaj speguloj дзеркала, що викликають інтерференцію; ~o/metr/o інтерферометр; ~o/metr/i/o інтерферометрія; ~o/bat/o фаза.

inter/ferdek/o твіндек; безпалубний простір.

interferon/o біол. інтерферон.

inter/fianĉ/iĝ/i заручатися.

inter/fingr||e між пальцями; ~ig/i la man/o/j/n сплітати/схрещувати руки.

inter/fokus/a distanc/o фіз. фокусна віддаль.

inter/foli/o закладка.

interfon/o тел. інтерфон.

inter/frap||i vt сплескувати (руками); цокнути, стукнути (чарками); ~iĝ/i стукнутися, зіткнутися; ударитися один об одного; клацати, стукотіти (про зуби).

inter/frat/iĝ||i брататися; ~o братання; trinki je ~o пити на брудершафт.

inter/frot/iĝ/і тертися один об одного, тертися між собою.

inter/genu/aĵ/o поділ, пелена.

inter/gent/a міжродовий, міжплемінний.

inter/help/i vt допомагати один одному, взаємно допомагати.

inter/hom/a міжлюдський.

interior/o мист. картина з інтер’єром.

*interjekci/o лінґв. вигук.

interkom/o тел. інтерком.

inter/indukt/o фіз. взаємна індукція.

inter/indukt/anc/o взаємоіндуктивність.

interleŭkin/o біол. інтерлейкин.

intermez/o муз., театр. інтермецо.

*intermit||i vn перериватися, перемежовуватися, бути переривчастим; ~a переміжний, перемежований, переривчастий; ~a febro переміжна пропасниця; ~a laboro випадкова робота; ~a pulso пульс з перебоями; ~o переривчастість; перерва; ~e переривчасто, з перервами, з перебоями; ~ig/i vt переривати, перемежовувати.

*intern||a внутрішній; ~a lernanto учень інтернату; ~a milito громадянська війна; ministrejo pri ~aj aferoj міністерство внутрішніх справ; ~e усередині; ~o 1. внутрішність, внутрішня частина, інтер’єр; 2. внутрішній світ; душа; ~aĵ/o 1. внутрішність, внутрішня частина, розм. нутро; 2. нутрощі; ~ig/i vt 1. вводити всередину, вкладати, закладати, (у середину чого-н.), оселяти, поміщати; 2. інтернувати; ~iĝ/i 1. проникати всередину; упроваджуватися, оселятися; 2. перен. занурюватися, заглиблюватися; ~ul/ej/o інтернат.

intern/o/sens/o відчуття нутрощів.

*interpelaci||і vn робити запит (у парламенті і т.п.); ~o запит, інтерпеляція. 

interpol||i vt 1. літ. інтерполювати, вставляти в текст; 2. мат. інтерполювати; ~o, ~ad/o інтерполяція; ~aĵ/o вставка.

interpozitiv/o лінґв. прислівник, утворений повторюванням іменників з прийменником (н-д, paŝo post paŝo крок за кроком).

*interpret||i vt 1. перекладати (усно); тлумачити, пояснювати; ~o, ~ad/o переклад, тлумачення; ~ant/o, ~ist/o 1. перекладач, тлумач; іст. драгоман; 2. інтерпретатор; ~il/o інформ. інтерпретатор.

*interpunkci/o пунктуація, розділові знаки; ~i vt відокремлювати розділовими знаками, розставляти розділові знаки

interstic/o анат. інтерстиція, проміжок.

intertrig/o мед. інтертриго, запалення шкіри при випріванні.

interuptor/o ел. переривач, розмикач.

interval||o інтервал, проміжок, відстань; ferm/it/a ~o відрізок.

*intervju||o інтерв’ю; ~i vt інтерв’ювати, брати інтерв’ю; ~ist/o інтерв’юер.

*intest||o кишка; maldika ~о тонка кишка; ~a кишковий; ~ar/o кишечник; ~o/bru/o бурчання в животі; sen~igvt потрошити, виймати кишки.

*intim||a інтимний, близький, задушевний; ~а cirklo вузьке коло; ~e інтимно, близько, задушевно; ~aĵ/o інтимна справа; ~aĵ/o/j інтим, інтимні стосунки, статеві стосунки; ~ec/o інтимність, близькість, задушевність; сердечність; ~ul/o задушевний друг/приятель.

intoks||i vt отруювати (організм токсичними речовинами); ~o інтоксикація.

intonaci/o інтонація.

іntra- преф. внутрі- : ~vejna внутрівенний; ~muskola внутрім’язовий.

intrados/o 1. арх. внутрішня поверхня склепіння; 2. ав. нижня поверхня крила.

intransitiv/a лінґв. неперехідний (про дієслово; = netransitiva).

*intrig||i vn, vt інтриґувати, збуджувати цікавість; ~o інтриґа; ~em/a схильний до інтриґ; ~ant/o, ~ul/o інтриґан.

intron/o біол. інтрон.

intrors/a бот. спрямований досередини.

introspekt||o інтроспекція, самоспостереження, самоаналіз; ~a інтроспективний.

introvertit/a псих. інтровертний, замкнутий.

intu/o філос. інтуїція.

intuici||o інтуїція, передчуття; ~a інтуїтивний; ~e інтуїтивно; ~i vt сприймати інтуїтивно.

intuitiv/a = intuicia.

intumesk/a мед. набряклий, здутий, припухлий.

inuit/o ескімос (самоназва).

inul||o бот. оман [Inula]; ~in/o хім. інулін.

*inund||i vt затопляти, заливати, наводняти; ~i la merkaton per malmultekosta viando завалити ринок дешевим м’ясом; ~o повінь, повідь, паводок; ~a паводковий.

*invad||i vt вторгатися; ~o вторгнення, навала; ~ant/o, ~int/o загарбник, інтервент.

*invalid||o інвалід; ~ec/o інвалідність.

invar/o хім. інвар (сплав заліза з нікелем).

invariant/o мат., лінґв. інваріант.

invenci/o винахідливість, спритність.

*invent||i vt винаходити; ~ad/o винахідництво; ~aĵ/o винахід; ~em/a винахідливий; ~int/o, ~ist/o винахідник.

inventar||o інвентар; ~i vt інвентаризувати; ~ad/o інвентаризація.

*invers||a зворотний, протилежний; ~o 1. мат. зворотне, протилежне (ім.); 2. виворіт (= reverso); ~e/n навиворіт; ~ebl/a перекидний; ~ebla vorto літ. паліндром; ~ig/i vt змінювати напрямок (струму і т.п.); ~ig/il/o перемикач, комутатор, перевідний механізм, реверсор; ~ir/i vn іти у зворотному напрямку; їхати у зворотному напрямку; ne~ebl/a невідворотний.

inversi||o лінґв. інверсія, зворотний порядок слів; ~i vt розташовувати у зворотному порядку, змінювати порядок слів.

invert||i vt 1. хім. інвертувати; .2. муз. переставляти, міняти місцями ноти; ~iĝ/і інвертуватися; ~az/o хім. інвертаза, сахараза; ~it/o заст., нрк. = samseksemulo.

invest||і vt 1. дарувати (звання, титул); наділяти (правами, повноваженнями, владою, довірою); покладати (обов’язок); 2. фін. інвестувати, вкладати гроші/капітал; ~o, ~ad/o 1. дарування; наділення; 2. інвестиція, інвестування, вкладення грошей/капіталу; ~aĵ/o/j інвестиції, капіталовкладення; ~ant/o інвестор, інвеститор; re~i vt повторно інвестувати, повторно вкладати гроші/капітал.

investitur/o іст. інвеститура (утвердження у духовному сані).

*invit||i vt запрошувати, кликати; ~i iun al sia hejmo kiel gaston запросити кого-н. до себе в гості; ~o запрошення; ~a запрошувальний; ~it/o запрошений (ім.), гість; ~kart/o запрошення (письмове); ~kroĉ/i vt чіплятися, розм. підчіпляти; ~kun/ven/o прийом; зустріч; mal~i vt анулювати запрошення.

invok/i vt юр. зачитувати, цитувати, звертатися (до якого-н. джерела), посилатися на…

involuci/o мат. інволюція.

involukr/o бот. обгортка, суцвіття, оболонка, покрив із приквітків.