A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

І *aŭ спол. або, чи; ĉu vi trinkos teon aŭ kafon? ви будете пити чай чи каву?

ІІ aŭ! виг. 1. ай, ах; 2. (звуконаслідування каркання ворони) кар!

aŭbad/o ранкова серенада.

aŭbrieti/o бот. обрієта [Aubrietia].

*aŭd||i vt чути; malbone ~і погано чути; mi ~is lin parolі я чув, як він розмовляв; ~o, ~ad/o слух; ~ant/o слухач; ~ant/ar/o слухачі, аудиторія; ~ebl/a чутний; ~ebl/e чутно; ~ig/i vt подавати голос, видавати звуки, робити чутним; ~iĝ/і чутися, розлягатися; ~il/o рупор, слухавка, телефонна трубка.

*aŭdac||i vn, vt зважуватися, наважуватися, насмілюватися; книжн. дерзати; ~o відвага, рішучість, дерзання; ~a відважний, зухвалий, сміливий, відчайдушний.

aŭd/aparat/o слуховий апарат.

aŭd/frekvenc/o чутна частота.

aŭd/kapabl/o слух, здатність чути.

aŭd/o/metr/o аудіометр, акуметр.

aŭd/o/vid/a аудіовізуальний.

aŭd/parol/il/o слухавка, телефонна трубка.

aŭd/sens/o cлух.

aŭd/vid/a аудіо-візуальний.

*aŭdienc/o аудієнція, прийом (офіційний).

aŭdiometr/o фіз. аудіометр.

aŭditor/o аудитор; ревізор, контролер.

*aŭditori/o аудиторія.

Aŭgi/o міф. Авгій (цар, що володів величезною кількістю худоби, стійла яких не чистилися 30 років);~aj ĉevalstaloj Авгієві конюшні.

aŭgit/o мін. авгіт.

aŭgment/o лінґв. аугмент, приросток.

aŭgmentativ||o лінґв. збільшувальна форма; ~a збільшувальний.

Aŭgsburg/o геогр., м. Авґсбурґ.

*aŭgur||o ознака, прикмета; ~a віщий; ~i vt віщувати, пророкувати; передбачати; ворожити; ~ad/o віщування, передбачування; пророкування; ~ist/o авґур, провісник; ворожбит.

*Aŭgust||o 1. іст. Авґуст (ім’я, м.ін. одного з римських імператорів); (a)~a серпневий.

Aŭgusten||o Авґустин (ім’я, м.ін. одного з теологів) ; (a)~an/o рел. авґустинець (член ордену авґустинців); (a)~ ism/o авґустинізм.

aŭk||o орн. ґаґарка [Alca]; ~ed/o/j чистунові [родина Alcidae].

*aŭkci||i vt продавати з аукціону/молотка; ~o аукціон; ~ist/o оцінник, оцінювач (речі або майна, що виставляється на аукціон).

Aŭkland||o геогр., м. Окленд; ~a/j Іnsul/o/j Оклендські острови.

aŭksin/o бот., хім. ауксин.

aŭksokrom/a хім. ауксохромний.

aŭksotrof/a біол. ауксотрофний.

aŭkub/o бот. аукуба [Aucuba]; japan/a ~o аукуба японська, золоте дерево [A. japonica].

aŭkume/o бот. аукумея [Aucumea].

І aŭl/o актовий зал, конференц-зал, авля.

ІІ aŭl/o аул (село в деяких тюркських народів).

aŭr/o мед., рел. аура.

aŭreli/o зоол. аурелія [Aurelia] (син. vitromeduzo).

Aŭreli||o Аврелій; ~a Аврелія (імена).

Aŭrelian/o Авреліан (ім’я, м.ін. одного з римських імператорів).

*aŭreol/o ореол, німб, сяйво.

aŭreomicin/o мед. ауреоміцин.

aŭrignaci/o археол. ориньякська культура.

aŭrik/o мор. бізань (вид паруса).

aŭrikl/o анат. 1. вушко (серця); 2. вушна раковина; мочка вуха.

aŭrikul/o бот. ведмеже вушко [Primula auricula] (cин. ursorelo).

aŭrikulari/o бот. aурикулярія [Auricularia].

aŭripigment/o мін. аурипіґмент.

aŭroks/o = uro.

aŭror||o 1. (ранкова) зоря (освітлення горизонту перед сходом сонця і час такого освітлення); 2. сяйво; boreala (або arkta) ~o північне полярне сяйво; aŭstrala (або antarkta) ~o південне полярне сяйво (син. nordlumo); polusa ~o полярне сяйво; (A)~о міф. Аврора (римська богиня світанку); ~i vn зоріти, світитися, засвічуватися.

*aŭskult||i vt слухати; kiu bone ~as, bone lernas хто добре слухає, той добре вчиться; ~i ion kun malfermita buŝo слухати що-н. з відкритим ротом; ~o, ~ad/o слухання; ~ant/o слухач; ~ant/ar/o аудиторія, слухачі; ~il/o 1. слухавка, (телефонна) трубка; 2. стетоскоп; ~um/i vt мед. аускультувати, обслухувати; ~um/o аускультація, обслухування.

aŭspici||o/j 1. aуспіції (у давніх римлян – ворожіння авґурів на основі спостережень за польотом та криком птахів, чотириногих тварин, за небесними явищами), передвістя; 2. заступництво, підтримка, сприяння; sub ~oj під заступництвом, за підтримкою, за сприяння.

aŭster/a суворий, строгий (у звичаях, способі життя).

aŭstr||o австрієць; ~a австрійський.

aŭstral/a південний (стосовний до Південної півкулі).

Aŭstralazi/o геогр. Австроазія (реґіон, що об’єднує Австралію, Нову Зеландію і Нову Ґвінею).

*Aŭstrali||o геогр. Австралія; (а)~a австралійський; (а)~an/o австралієць; (a)~an/in/o австралійка.

aŭstraloid/a австралоїдний.

aŭstralopitek/o австралопітек.Aŭstr/i/o геогр., кр. Австрія..

aŭstr/i/an/o житель Австрії.

aŭstr/in/o австрійка.

Aŭstr/і/o-Hungar/і/o іст., д-ва Австро-Угорщина.

Aŭstronezi/a австронезійський.

Aŭŝvic/o іст. Освенцім (фашистський концтабір на території Польщі) .

*aŭt||o авто, автомобіль, (авто)машина (= aŭtomobilo); ~i, ~ad/i vn їздити автомобілем;

aŭtarci/o ек. автаркія (створення замкненого самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи країн, спрямованого на максимальне обмеження імпорту; політ. режим, який забезпечує фунціонування такого господарства). 

aŭtarki/o = aŭtarcio.

aŭt/ej/o ґараж (= garaĝo);

aŭtent/a див. aŭtentika.

*aŭtentik||a справжній, достовірний, автентичний, правдивий, непідроблений; ~ec/o дійсність, правдивість, автентичність; ~ig/i vt підтверджувати автентичність; засвідчувати, завіряти; ~ig/o підтвердження автентичності.

aŭtigen/a мін. аутигенний.

aŭtism/o філос., псих. аутизм.

aŭt/ist/o автомобіліст, водій, шофер.

aŭto- тех. псевдопреф. грецького походження, який означає “діючий сам по собі”: ~giro автожир; ~klavo автоклав. ~trajno електропоїзд, дизельний поїзд.

*aŭtobiografi||o автобіографія; ~a автобіографічний.

*aŭtobus||o автобус; ~a автобусний; ~a haltejo автобусна зупинка.

aŭtoĉar/o автокар, автобус.

aŭtodafe/o автодафе, живоспалення, спалення на вогнищі.

aŭtodidakt/o самоук (= meminstruito, memlerninto).

aŭt/o/dokument/o/j автодокументи.

aŭtogami/o = memfekundiĝo.

aŭtogen/a тех. автогенний; ~ а veldo автогенне зварювання.

aŭtogir/o автожир; вертоліт (= helikoptero).

aŭtograf/o автограф, власноручний підпис/напис.

*aŭtografi||o автографія, точне відтворення; ~i vt точно відтворювати.

aŭtogram/o автограф, власноручний підпис/напис.

aŭtokataliz/o = memkatalizo.

aŭtoklav||o тех. автоклав; ~i vt пропарювати в автоклаві.

aŭt/o/konkurs/ej/o спорт. дистанція гонок.

aŭt/o/korn/o сиґнальний ріжок.

*aŭtokrat||o автократ, самодержець; ~a автократичний; ~ec/o автократичність; ~i/o автократія, самодержавство; ~i/a автократичний, самодержавний, самодержавницький;~ism/o автократизм.

aŭtokton/o автохтон, корінний житель, тубілець.

aŭtoliz/o біол. автоліз.

aŭtomaci/o автоматизація.

*aŭtomat||o автомат; hazardluda ~o ігровий автомат; ~a автоматичний; механічний (тк. перен.); ~e автоматично; ~ec/o автоматичність; ~ig/i vt автоматизувати; ~ig/o автоматизація.

aŭt/o/mekan(ik)ist/o автомеханік.

*aŭtomobil||o автомобіль; ~a автомобільний; ~a akcidento автомобільна аварія; ~a merkato авторинок; ~ism/o автомобілізм; ~ist/o автомобіліст, водій, шофер.

aŭtomobil/industri/o автопромисловість.

aŭtomobil/konstru/o автомобілебудування.

aŭtomorfi/o мат. автоморфізм.

*aŭtonom||a автономний, самоврядний; ~ec/o автономія, автономність; ~ec/a автономний; ~i/o = ~eco; ~i/a = ~eca.

aŭt/o/numer/o номер (авто)машини.

aŭt/o/park/o автопарк.

aŭt/o/posed/ant/o власник автомобіля.

aŭtopsi/o мед. автопсія (розтин трупа з діагностичною або науковою метою).

aŭtor/ekzempler/o/j авторські примірники.

aŭt/o/ripar/ej/o авторемонтна майстерня.

*aŭtor||o автор; ~a авторський; ~a honorario авторський гонорар; ~ec/o авторство.

*aŭtoritat||o авторитет, вплив; ~a авторитетний, впливовий; ~ul/o авторитетна людина, авторитет;

aŭtor/rajt/o авторське право.

aŭt/o/serv||o автослужба; ~ej/o станція авто обслуговування.

aŭtosom/o біол. аутосома.

aŭt/o/stop/e автостопом.

aŭt/o/strad/o = aŭtovojo.

aŭt/oose/o автомобільне шосе.

aŭtotipi/o друк. автотипія.

aŭtotrof/a бот. автотрофний.

aŭt/o/veg/o = aŭtokonkursejo.

aŭt/o/voj/o автоcтрада; автодорога, автошлях.

aŭt/o/vrak/ej/o склад автозлому.

*aŭtun||o осінь; ~a осінній.

Aŭvernj/o геогр. Овернь (область у Франції).