A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

*-as закінчення теперішнього часу дієслова; у поезії можливе використання as як самостійного слова у знач. зв’язки estas (див. esti).

*as/o 1. карт. туз, ас; 2. асс (грошова одиниця Ст. Риму).

asafetid/o фарм. асафетида.

asalt/o cпорт. асо (тренувальний бій двох спортсменів у боксі та фехтуванні).

asam||o ассамець (представник одного з індійських народів); (A)~i/o геогр. Ассам (один із індійських штатів); ~in/o ассамка.

asasin/i vt убивати кого-н. з-за рогу, убивати по-злодійськи, віроломно.

asbest||o мін. азбест; ~oz/o мед. азбестоз.

ascend/i vn сходити, підніматися (= supreniĝi).

ascensio/o астр. сходження, підйом.

ascidi/o/j зоол. асцидії.

ascit/o мед. асцит (паталогічне скупчення рідини в черевній порожнині).

asdik/o мор. асдик (гідролокаційний пристрій).

*asekur||i vt 1. страхувати; ~i domon kontraŭ incendio застрахувати будинок від пожежі; sinkontraŭ akcidentoj застрахуватися від нещасних випадків; 2. перен. забезпечувати; страхувати; ~o асекурація, страхування; страховка; ~a страховий; ~a kompanio страхова компанія; ~a agento страховий аґент; ~aĵ/o застрахований об’єкт, застраховане майно; ~ist/o страховий аґент.

asekur/kompani/o страхова компанія.

asekur/kondiĉ/o/j умови страхування.

asekur/kontrakt/o договір на страхування.

asekur/pag/o страхова плата.

asembl||i vt інформ. перекладати на машинну мову; ~il/o асемблер.

*asemble/o асамблея; Ĝenerala ~о de UNO Генеральна Асамблея ООН.

aseps||a мед. асептичний; ~o асептика.

*asert||i vt запевняти, твердити, стверджувати; ~i sian lojalecon запевняти у своїй лояльності; ~o запевнення, стверджування, твердження; laŭ ~o за твердженням; senbaza ~o безпідставне твердження; ~a стверджувальний, ствердливий.

*asesor/o юр. асесор, засідатель.

*asfalt||o мін. асфальт; ~i vt асфальтувати.

asfiksi||o мед. ядуха, асфіксія; ~a ядушливий, задушливий; ~i vt душити, викликати ядуху; ~iĝ/i задихатися.

asfodel/o бот. асфоділ, асфодель [Asphodelus].

asidu||a 1. постійно присутній; 2. старанний, ретельний, посидючий; ~o постійна присутність; постійні турботи; ~ec/o посидючість, старанність.

*asign||i vt асиґнувати; відпускати, надавати кошти; ~o, ~ado асиґнування.

asignat/o асиґнація, грошовий знак.

asimetri/a = nesimetria.

*asimil||i vt асимілювати, уподібнювати; фізіол. засвоювати; ~(ad)o асиміляція, уподібнення; засвоєння; ~ebl/a який піддається асиміляції; ~iĝ/i асимілюватися, уподібнюватися, засвоюватися. asimptot/o мат. асимптота.

asindet/o лінґв. асиндетон (стилістичний прийом, при якому опускаються сполучники).

Asir||o 1. іст., м. Ассир; 2. міф. Ашшур (центральне божество ассирійського пантеону); ~i/o д-ва Ассирія; (a)~i/a ассирійський; ~i/an/o ассирієць; ~i/an/in/o ассирійка; ~i/olog/o ассиролог; ~i/olog/i/o ассирологія.

*asist||i vn 1. бути присутнім; 2. допомагати, надавати допомогу, сприяти; асистувати; супроводжувати; ~ad/o допомога, сприяння; publika ~ado громадська благочинність; ~ant/o асистент, помічник; sociala ~antino працівниця закладу соціальної допомоги; ~ant/o-kurac/ist/o лікар-асистент.

asistoli/o мед. асистолія.

asiz/o юр. суд присяжних.

Asiz/o геогр., м. Ассізі.

ask||o бот. сумка, аск; ~uj/o веґетативне тіло сумчастих грибів.

ask/o/frukt/o = askujo.

ask/o/fung/o аскоміцет, сумчастий гриб.

ask/o/mikot/oj, ask/o/micet/o/j бот. аскоміцети, сумчасті гриби [Ascomycota] (син. askofungoj).

ask/o/spor/o аскоспора.

askalon/o нрк. = ŝaloto.

askarid||o зоол. аскарида [Ascaris]; ~oz/o мед. аскаридоз; ~ul/o/j аскаридові [ряд Ascarida].

asket||o аскет; ~a аскетичний; ~ec/o, ~ism/o аскетизм.

Aski/o інформ. код “ASCII”.

Asklepi/o Асклепій, Ескулап (давньогрецький бог медицини).

asklepiad||o бот. ваточник [Asclepias]; ~ac/o/j ластівневі [родина Asclepiadaceae].

Askold/o Аскольд (ім’я).

askorb(at)/a хiм. ~a acido аскорбинова кислота.

Asmer/o геогр. Асмера (столиця Еритреї).

*asoci||o 1. асоціація, товариство, спілка; Universala Esperanto-(A)~o Всесвітня асоціація есперанто, Всесвітня есперантська асоціація; 2. філос. асоціація, зв’язок; ~о de ideoj асоціація ідей; ~a 1. приналежний асоціації; 2. асоціативний; ~i vt асоціювати, зв’язувати; пов’язувати, поєднувати; ~iĝ/i асоціюватися, поєднуватися, пов’язуватися, об’єднуватися; ~it/o учасник, член, компаньйон.

Asok/o = Aŝoko.

*asonanc||o поет. асонанс, співзвуччя; ~i vt закінчувати асонансом.

*asparag||o бот. 1. холодок, заячий холодок, дика спаржа [Asparagus]; oficin/a ~o холодок лікарський [A. officinalis]; 2. аспараґус (декоративна рослина); 3. кул. спаржа; ~ac/o/j холодкові [родина Asparagaceae].

aspart||o хiм. радикал аспарагінової кислоти; ~at/o аспартат.

Aspazi/o іст. Аспазія (гетера, кохана Перікла).

*aspekt||i vn виглядати, мати вигляд; ~i sane виглядати здоровим, бути здоровим на вигляд; ~o 1. вигляд, зовнішність, подоба; 2. лінґв. аспект, вид; ~e з вигляду, на вигляд.

*asperg||i vt кропити, обприскувати, збризкувати; ~il/o 1. церк. кропило; поливальниця; 2. бот. аспергіл [Aspergillus]; ~il/oz/o мед. аспергільоз.

asperul/o бот. маренка [Asperula].

aspi/o іхт. білизна [Aspius].

*aspid/o аспід [Naja haje].

aspidistr/o бот. аспідистра [Aspidistra].

aspik/o кул. заливне (з м’яса або риби).

*aspir||i vt (ion, al io) прагнути, пориватися, бажати; ~o прагнення, порив, поривання; ~ant/o 1. аспірант; 2. бажаючий, претендент.

aspiraci||o лінґв. аспірація, придих; ~a придиховий (про звук).

aspirator/o тех. аспіратор.

aspirin/o мед. аспірин.

aspleni||o бот. аспленій, костянець [Asplenium]; ~ac/o/j аспленієві [родина Aspleniaceae].

aspr/a шорсткуватий, шорсткий, шершавий, нерівний.

astak/o зоол. рак [Astacus] (родова назва, = kankro).

Astan/o геогр. Астана (cтолиця Казахстану).

Astart міф. Астарта (старосемітська богиня кохання і родючості) (син. Aŝtar).

І astat/a фіз. астатичний.

ІІ astat/o хiм. астат, астатин.

astaten/o = astato.

as-temp/o лінґв. теперішній час (= prezenco).

asteni||o мед. астенія, слабість, безсилля; ~a астенічний, слабкий.

astenosfer/o геогр. астеносфера.

aster||o бот. айстра [Aster]; ĉin/a ~o калістефус, садова айстра (= kalistefo); ~ac/o/j айстрові, складноцвіті [родина Asteraceae, син. Сompositae].

asteri||o зоол. морська зірка [Asterias]; ~oid/o/j морські зірки [клас Asteroidea].

asterisk/o друк. астериск, зірочка (*).

asteroid/o астр. астероїд, мала планета.

asterolin/o бот. астеролінон [Asterolinon].

asterorozo/oj зоол. астерозої [підтип Asterozoa].

Astianaks/o міф. Астіанакт (син Гектора та Андромахи).

astigmat||a фіз. астигматичний; ~ec/o фіз. астигматизм; ~ism/o мед. астигматизм.

astilb/o бот. астильба [Astilbe].

*astm||o мед. астма, ядуха; ~a астматичний; ~ul/o астматик.

*astr||o небесне тіло; зірка; ~a астральний, зоряний;

astragal/o 1. бот. астрагал [Astragalus]; 2. арх. астрагал, декоративний валок.

astrakan||o каракуль; ~a каракулевий, смушковий; ~a ĉapo каракулева (або смушкова) шапка.

Astraĥan/o геогр., м. Астрахань.

astre/o бот. зірчатка [Astraeus].

astr/o/diven/ist/o астролог; ворожбит.

astr/o/fizik/o астрофізика.

astr/o/flor/o бот. айстра (= astero).

astrolab/o астр. астролябія.

astr/olog/o астролог.

astr/olog/i/o астрологія.

astronaŭt||o астронавт, космонавт; ~ik/o астронавтика, космонавтика.

*astronom||o астроном; ~i||o астрономія; ~i/a астрономічний; ~i/ist/o = ~o.

Asturi/o геогр. Астурія (область в Іспанії).

Asuncion/o геогр. Асунсьйон (столиця Параґваю).