A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z

Akab/o геогр., затока Акаба.

*akaci/o бот. акація [Acacia].

Akad/o іст., м., д-ва Аккад.

Akademi||o іст. Академія (сад біля Афін, у якому займався філософією Платон зі своєю школою); *(a)~o у різн. знач. академія; Scienca ~о академія наук; (a)~an/o академік.

akademia

akaĵu||o бот. червоне дерево, акажу, кеш’ю; (= okcidenta anakardio); ~nuks/o (горіх) акажу, кеш’ю.

akaĵu/arbo

akaĵu/pomo

akant||o 1.бот. акант, аканф [Acanthus]; 2 арх. акант, аканф; ~a: ~aj folioj арх. акантові листки.

akanti/o орн. чечітка [Acanthis].

akantias/o іхт. катран, морська собака, колюча акула [Squalus acanthias].

akantocefal/o/j зоол. скреблянки, колючеголові, акантоцефали [тип Acanthocephala].

akantocefalo

akantom/o мед. акантома (незначно підняте над поверхнею шкіри доброякісне новоутворення).

akantopterig/o/j колючепері риби [ряд Acanthopterygii].

akantopterigo

akantoz/o мед. акантоз (потовщення епідермісу шкіри і епітелію слизових оболонок).

*akapar||i vt скуповувати; баришувати, спекулювати, гендлювати; ~ad/o перепродування, баришництво; ~ist/o скупник, спекулянт, перекупень.

akaparo

akardi/ulo

Akapulk/o геогр., м. Акапулько.

*akar||o зоол. кліщ [Acarus]; ~icid/o с.-г. акарицид; ~oz/o вет. акариноз, акароз (інвазійна хвороба тварин); ~ul/o/j акариди [ряд Acarina].

akar/ulo

akar/ozo

akatest/o рел. акафіст.

*akcel||i vt прискорювати, нарощувати швидкість, розганяти(ся), підсилювати, форсувати; сприяти; ~і kuradon прискорити біг; ~o, ~ad/o прискорення, підвищення, наростання швидкості; акселерація; ~iĝ/і приспішуватися, прискорюватися; ~il/o прискорювач, акселератор.

akcel/anta

akcel/anto

akcel/iĝo

akcel/o/vektor/o фіз. вектор пришвидшення.

*akcent||o наголос, акцент; ~i vt наголошувати; перен. робити наголос, акцентувати; ~a наголошений (про склад); ~ad/o наголошування, підкреслення; ~it/a наголошений; виділений, підкреслений.

akcent/o/sign/o знак наголосу.

*akcept||i vt 1. у різн. знач. приймати; схвалювати; ~і inviton прийняти запрошення; ~і diversajn formojn приймати різні форми; ◊ oni ~as laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo по одежинці зустрічають, по розуму проводжають; 2. фін. акцептувати, приймати рахунок, вексель до платежу; ~o 1. прийом; 2. фін. акцепт, акцептування; ~ant/o хiм. акцептор; ~ebl/a прийнятний; ~ej/o приймальня.

akcepta

akcept/adi

akcept/igi

akcept/iĝi

akcept/iĝo

akcept/inda

akcept/ind/eco

akcept/ist/ino

akcept/isto

akcept/ita

akcepto/salono

akcept/salono

*akcesor||a побічний, другорядний; додатковий, допоміжний; ~aĵ/o аксесуар (предмет, який слугує доповненням до чого-н.).

*akci||o фін. акція; ~a акціонерний; ~a societo акціонерне товариство; ~an/o, ~ul/o акціонер.

akci/aro

akci/ul/kun/ven/o акціонерні збори.

akcidenc/o філос. акциденція, випадкова, минуща, неістотна властивість.

akcidenca

*akcident/o нещасний випадок; аварія; катастрофa; fervoja ~о залізнична катастрофа, катастрофа поїзда; morti (aбо perdi vivon) en ~o загинути від нещасного випадку.

akcidenta

akcidenti

akcident/risko

akcident/urĝ/ulo

akcion/o політ. маловжив. акція, дія.

*akcipitr||o яструб [Accipiter]; ĝentil/a ~o яструб тетерев’ятник, тетерев’ятник, яструб великий [A. gentilis]; mal/long/krur/a ~o яструб коротконогий, яструб тювик, тювик [A. brevipes]; ~ed/o/j яструбові, орлові [родина Accipitridae].

akcipitr/edo

*akciz||o акциз; ~i vt обкладати акцизом; ~ej/o акцизне управління; ~end/a який підлягає акцизу; ~ist/o акцизний чиновник.

akĉent/o акцент (у мовленні).

a/K/E

Akeo

ake/o = bradip(od)o.

akebi/o бот. акебія [Akebia].

aken/o бот. сім’янка.

aken/aro

Aken/o геогр., м. Аахен, Ахен.

Akeron/o = Аĥerono.

akeronti/o ент. мертва голова [Acherontia]

akile/o бот. деревій [Achillea] (син. milfolio).

Akilo

akinezi/o мед. акінезія, нездатність рухатися.

*akir||i vt здобувати, набувати, діставати, придбавати, осягати; ~i la unuan lokon здобути/зайняти/завоювати перше місце; ◊ kiel ~ite, tiel perdite як прийшло, так і пішло; ~o, ~ad/o здобуття, набуття, придбання; ~aĵ/o здобуток, досягнення, осяг, осягнення; набуток, доробок, надбання; ~ant/o 1. покупець; 2. набувач; користолюбець; ~ebl/a такий, що його можна придбати, доступний, досяжний; ~ig/i vt помогти здобути/дістати/придбати/набути.

akir/preskript/o = uzukapo.

*aklam||i vt 1. урочисто вітати, улаштувати овацію; зустріти радісними окликами; 2. обирати без голосування; ~o/j овації, вітальні оклики; акламація.

aklame

aklamo

aklimatiz||i vt акліматизувати; привчати до нового середовища, до нового клімату (= alklimatigi); ~o акліматизація; ~iĝ/i акліматизуватися, звикнутися з новим середовищем, обживатися.

akme/o 1. акме (соматичний, фізіологічний, психічний і соціальний стан особистості, що характеризується зрілістю її розвитку, досягненням найвищих показників у її діяльності та творчості; пік,вершина); 2. мед. акме, вища точка у розвитку хвороби, пік (хвороби).

*akn/o мед. акне; прищ(ик), вугор.

akne/o = akno.

akn/o/hav/a прищуватий, вуграстий, вугруватий.

akoli/o мед. ахолія, брак жовчі (= sengaleco).

akolit/o церк. паламар.

akomod||i vt пристосовувати, приладжувати; sinal nova situacio пристосуватися до нової ситуації; ~(iĝ)o пристосування; акомодація.

*akompan||i vt 1. проводжати, супроводжувати, супроводити; 2. муз. акомпанувати; ~o, ~ad/o 1. супровід; en ~o de iu у товаристві/супроводі кого-н.; 2. муз. акомпанемент; kun ~o de у супроводі, під акомпанемент; ~a супровідний; ~aj dokumentoj супровідні документи; ~ant/o 1. супровідник; 2. акомпаніатор.

akompan/adi

akompan/aĵo

akompan/ant/aro

akompan/ant/ino

akonit||o бот. аконіт, борець, тоя [Aconitum]; ~in/o хім., фарм. аконітин.

Akonkagv/o геогр., г. Аконкаґуа.

akonti/o зоол. аконтіас [Acontias].

akor/o бот. лепеха, аїр, татарське зілля [Acorus].

*akord||o 1. згода, злагода; порозуміння; погодженість, узгодженість; esti en ~o kun бути в згоді з; 2. муз. акорд; 3. лінґв. узгодження; ~e узгоджено, у згоді; ~ig/i vt приводити до згоди/злагоди (людей); погоджувати, узгоджувати (дії); ~ig/ant/o мировий суддя; ~iĝ/i 1. погоджуватися, приходити до згоди; 2. лінґв. узгоджуватися.

akordi

akord/ig/ebla

akord/iĝ/ema

akordion||o муз. акордеон; ~ist/o акордеоніст.

akori/o заст. = trikofito. // бот. трихофітон

I*akr||a прям., перен. гострий, різкий; ~a razilo гостра бритва; ~a angulo гострий кут; ~a kontrasto різкий контраст; ~a voĉo різкий голос; ~a doloro гострий біль; ~a batalo жорстока битва; ~aĵ/o лезо; ~ec/o гострота; різкість (слів); ~eco de vidpovo гострота зору. // I

*akrid||o ент. сарана [Acrida]; migr/a ~o сарана мандрівна; ~ed/o/j 1. акридові [родина Acridiidae]; 2. заст. = keliferoj.

akrid/edo

akr/a/lang/a гострий на язик.

akr/angul/a гострокутний.

akr/a/pint/a гострий, загострений, шпилястий, шпичастий, кін частий.

akr/a/rand/a гострий, шпичастий, з гострим кінцем.

akra/tona

akre/o акр.

akredit||i vt 1. фін. акредитувати; 2. дипл. акредитувати; уповноважувати; ~aĵ/o дипл. вірча грамота; акредитивна грамота; ~it/a акредитований.

akreditiv/o фін. акредитив (= kreditletero).

akr/e/gust/a гострий (на смак), пекучий, пікантний.

akr/eĝ/a гострокутний.

akr/e/pint/a = akrapinta.

akr/e/rand/a = akraranda.

akr/e/son/a різкий, пронизливий.

akr/e/vid/a гострозорий, зіркий, проникливий;

akr/ig||i vt гострити, нагострювати, загострювати, відточувати; мантачити (косу); правити (бритву); ~i la orelojn перен. нащулити вуха, загострити увагу; ~il/o точило; ~ist/o точильник;

akr/ig/o/rad/o точильний круг; точило.

akrig/rimeno

akr/iĝ/i загострюватися.

ІІ akr/o = akreo. // І supre

Akr/o геогр. Акра (столиця Ґани).

akril||o хім. акрил; ~at/a ~acid/o акрилова кислота; ~aldehid/o акриловий альдегід, акролеїн; met~at/a acid/o метакрилова кислота.

*akrobat||o акробат; ~a акробатичний; ~ad/o акробатика; ~aĵ/o акробатичний прийом; ~art/o = akrobatiko.

akrobatik/o акробатика.

І akrocefal/o орн. очеретянка [Acrocephalus] (син. kanbirdo).

ІІ akrocefal||a акроцефальний (із загостреною формою черепа); ~ec/o акроцефалія; ~ul/o акроцефал.

akrocefala

akrocianoz/o мед. акроціаноз.

akrodini/o мед. акродинія (захворювання нервової системи).

akrogen/a бот. акрогенний (який розвивається з вершка).

akroĥord/o зоол. акрохорд [Acrochordus].

akrolein/o хім. акролеїн, акриловий альдегід.

akromat||a фіз. ахроматичний, безбарвний; ~ec/o ахроматизм; ~ig/i vt знебарвлювати.

akromatin/o біол. ахроматин.

akromatopsi||o мед. ахроматопсія, нездатність розрізняти кольори; ~a ахроматопсичний (= kolorblinda).

akromegali/o мед. акромегалія, переростання кінцівок.

akromi/o анат. ахромія, знебарвлення шкіри.

akronim/o лінґв. акронім, складноскорочене слово.

akropol/o іст. акрополь.

akroptil/o бот. степовий гірчак [Acroptilon].

akrostik/o літ. акростих.

akroter/o арх. акротерій.

*aks||o вісь, вал; ~o de simetrio вісь симетрії; turniĝi ĉirkaŭ sia ~o обертатися навколо своєї осі; ~a осьовий.

Aksa

*aksel||o пахва (син. subbrako); ~a пахвовий

aks/ing/o втулка; маточина (в колесі; = nabo).

aksel/har/o/j пахвове волосся.

aksel/haro

aksel/kav/o пахвова ямка.

aks/munt/aĵ/o тех. oбойма.

aks||o/pint/o тех. шийка вала, цапфа (= pivoto); ~o/stift/o чека, загвіздок, заколесник; ~uj/o підшипник (= lagro); ~um/i vn обертатися навколо власної осі.

akso/drato

aks/oido

akseroftol/o хім. аксерофтол (ретинол, вітамін А).

aksinit/o мін. аксиніт.

aksiologi/o філос. аксіологія (вчення про природу моральних, естетичних та інших цінностей).

*aksiom||o аксіома; ~a аксіоматичний.

aksiometr/o мор. аксі(о)метр.

aksis/o анат. осьовий хребець.

aksolotl/o зоол. аксолотль (личинка земноводного).

akson/o анат. неврит, нейрит, аксон.

aksung/o фарм. смалець.

*akt||o 1. акт, документ, свідоцтво; ~ pri naskiĝo свідоцтво про народження; 2. театр. акт, дія; en tria ~ у третій дії; ~ar/o досьє, справа (канцелярська); ~uj/o папка (для документів); досьє.

akt/isto

akte/o бот. актея [Actaea].

Akteon/o міф. Ахтеон (мисливець, який побачив Артеміду, що купається, і був перетворений на оленя й роздертий своїми власними собаками).

І aktin||a хім. актинічний;

ІІ aktin/o фізіол. актин.

aktinisto

aktini/ulo

І aktini||o зоол. актинія, морська анемона [Actinia] (син. marrozo); ~ul/oj актинії, морські анемони [Actiniaria] (син. maranemonoj).

ІІ aktini||o хім. актиній; ~id/oj актиноїди.

aktini/ido

aktinidi||o бот. актинідія [Actinidia]; ĉin/a ~o актинідія китайська, ківі [A. deliciosa, син. A. chinensis]; ~ac/o/j актинідієві [родина Actinidiaceae].

aktinidi/bero

aktin/o/metr/o актинометр.

aktinomicet||o бот. актиноміцет, променистий гриб [Actinomyces]; ~oz/o мед. актиноміцетоз.

aktin/o/mik/oz/o = aktinomicetozo.

aktinolit/o мін. актиноліт (син. radiŝtono).

aktinopterig/o/j іхт. променепері [підклас Actinopterygii].

aktinopterigo

aktin/o/terapi/o мед. актинотерапія, лікування сонячним промінням.

*aktiv||a активний; жвавий, діяльний, енергійний; ефективний; лінґв. дійсний, активний (про стан); ~a militservo дійсна військова служба; ~o 1. фін. актив; 2. лінґв. дійсний стан; ~ec/o активність, діяльність; ~eco de la verbo активність дієслова; ~ig/i vt активізувати, пожвавлювати; ~ism/o філос., політ. активізм; ~ul/ar/o політ. актив; ~ul/o активіст.

aktiv/aĵo

aktive

aktivi

aktiv/igi

aktiv/iĝi

aktiv/ismo

*aktor||o актор, артист;~i vn бути актором, виступати у спектаклі, грати роль; ~ad/o акторство; ~in/o акторка; ĉef~o провідний актор.

aktor/aro

*aktual||a актуальний; ~ec/o актуальність; ~ig/i vt осучаснювати, актуалізувати.

aktual/aĵoj

aktual/ismo

aktuar/o юр. реєстратор, судовий писар.

aktuari/o фін. актуарій.

akumul||i vt нагромаджувати, збирати, накопичувати, акумулювати; ~ad/o акумуляція; нагромадження, накопичення; ~ej/o інформ. суматор, акумулятор (реґістр); ~il/o див. akumulatoro.

akumula

akumul/iĝi

akumul/iĝo

akumulator/o ел. акумулятор.

akupunktur/o мед. акупунктура, голкотерапія, голковколювання.

*akurat||a акуратний, пунктуальний, точний; охайний, чепурний; ~e акуратно, точно, розм. акурат; ~e je la dekdua horo точно о дванадцятій (годині); ~ec/o акуратність, пунктуальність;

akustik||o акустика; ~a акустичний; ~a kamp/o фіз. звукове поле.

*akuŝ||i vn народжувати; ~i je filo, ~i filon народити сина; ~o, ~ad/o пологи; komplikita ~o ускладнені пологи; ~ant/in/o породілля; ~ej/o пологовий будинок.

akuŝ/bufo

akuŝ/int/ino

akuŝ/isto

akuŝ/kurac/isto

akuŝ/lito

akuŝo/ĉambro

akuŝ/ologio

akuŝ/hejm/o = akuŝejo.

akuŝ||ig/i vt допомагати при пологах, приймати дитину; ~il/o акушерські щипці, форцепс (= forcepso);*~ist/in/o акушерка, повитуха.

akuŝ||olog/i/o, ~o/scienc/o акушерство (= obstetriko).

*akut||a 1. мат. гострий; ~а angulo гострий кут; 2. мед. гострий; ~а inflamo гостре запалення; 3. різкий, високий (про звук); ~а voĉo різкий голос.

akut/angul/a з тупими кутами.

akut/ec/o гострота.

akt/ujo

*akuz||i vt звинувачувати, винуватити, обвинувачувати; ~ iun pri mensogo звинувачувати кого-н. у неправді; ~o звинувачення, обвинувачення; ~a обвинувальний; ~a akt/o обвинувальний акт; ~ant/o скаржник, позивач; ~ist/o обвинувач; ~at/o,~it/o (у знач. ім.), обвинувачений, відповідач; mis~i vt несправедливо, помилково звинувачувати, зводити наклеп; si/n~o самозвинувачення.

akuz/ado

akuz/aĵo

*akuzativ/o лінґв. знахідний відмінок.

akuzativa

*akv||o вода; dolĉa ~о прісна вода; kuranta ~о проточна вода; trinkebla ~о питна вода, sankta ~о свячена вода; postlava ~o помиї; ◊ ~o trankvila estas ~o danĝera тиха вода греблі рве; kolonj/a ~о одеколон; reĝ/a ~o хiм. царська горілка; ~a водяний (про рослини і тварини); водний; ~i, ~um/i vt зрошувати, поливати; збризкувати водою; ~ad/o, ~um/ad/o зрошення, поливання;

akv/afin/a гідрофільний (син. hidrofila).

akv/eca

akv/ero

akv/imuna

Akv/isto

akvo/aloo

akvamarino

akv||ec/a водянистий; ~il/o, (A)~ist/o астр. Водолій (син. Amforo); ~uj/o резервуар для води; водоймище; ~um/il/o поливальниця, поливалка;

akv/alo/o бот. водяний різак (= stratioto).

akv/al/tir/a гігроскопічний (= higroskopa).

akv/arane/o зоол. сріблянка, водяний павук (= argironeto).

akvo/araneo

akv/er/o крапля води.

akv/imun/a водостійкий, водотривкий, водонепроникний.

akv/o/bar/aĵ/o гребля, загата, дамба, гать.

akv/o/basen/o водний басейн.

akv/o/bat/o гідравлічний удар.

akv/o/bird/oj водоплавні птахи.

akv/o/cikut/o бот. цикута отруйна [Cicuta virosa].

akv/o/cirkul/ad/o водообіг, циркуляція води.

akv/o/dis/lim/o вододіл.

akv/o/dis/met/o мор. водотоннажність.

akv/o/distribu/ej/o водонасосна станція.

akv/o/dukt/o водопровід, водогін.

akv/o/eben/o водяна гладь, водне дзеркало.

akv/o/fal/o водоспад.

akv/o/farb/o акварель.

akv/o/fe||o водяник; ~in/o русалка.

akv/o/fobi/o мед. гідрофобія, водобоязнь, сказ.

akv/o/for/flu/o водостік.

akv/o/fort/o сила води.

akv/o/fos(aĵ)o канава, рів.

akvo/gaso

akvo/glaso

akvo/guto

akv/o/hejt/ad/o водяне опалення.

akvo/hiacinto

akv/o/horloĝ/o клепсидра, водяний годинник.

akvo/kaŝtano

akv/o/kirl/o вир.

akv/o/kloŝ/o водолазний дзвін.

akv/o/kok/o орн. комишниця, водяна курочка (= galinolo).

akv/o/komput/il/o водяний лічильник.

akvo/konduk/il/o = akvodukto.

akv/o/konsum/o споживання води.

akv/o/kran/o (водорозбірний) кран, (водорозбірна) колонка.

akv/o/kres/o бот. настурція лікарська (= oficina nasturtio).

akv/o/kruĉ/o глек/дзбан (для води).

akvo/kulturo

akv/o/kurac/ad/o водолікування, водотерапія.

akv/o/lili/o бот. латаття (= nimfeo).

akv/o/lini/o мор. 1. контур плавання; ватерлінія; 2. водна/судноплавна лінія.

akv/o/mank/o нестача води.

akv/o/mark/o водяний знак, філіґрань (= filigrano).

akv/o/martel/o гідравлічний молот.

*akv/o/melon/o бот. кавун (= ordinara citrolo).

akv/o/metr/o водомір.

akv/o/muel||ej/o, ~il/o водяний млин.

akv/o-ne/afin/a гідрофобний (син. hidrofoba).

akvo/ne/afina

akvo/neces/ejo

akv/o/nivel||o рівень води; ~il/o водяний рівень.

akv/o/pest/o бот. елодея канадська, водяна чума (= kanada elodeo).

akv/o/pilk||o м’яч для гри у водне поло; ~ad/o, ~lud/o водне поло, ватерполо.

akv/o/pip/o наргіле (= nargileo).

akvo/planeo

akv/o/plant/o водна рослина.

akv/o/plantag/o бот. частуха подорожникова (= plantagalismo).

akv/o/plen/a водявий, водянистий.

akv/o/pot/o глек/горщик для води.

akv/o/prem||o тиск води; гідростатичний тиск; ~il/o гідравлічний прес.

akv/o/pren/ej/o водозабір.

akv/o/proviz||i vt зрошувати; поливати; ~ad/o зрошення, іриґація.

akv/o/pul/o зоол. дафнія, водяна блоха, водоблішка (= dafnio).

akv/o/pulm/o акваланг.

akv/o/pump/il/o водяний насос.

akv/o/rad/o водяне колесо.

akv/o/ral/o орн. пастушок водяний [Rallus aquaticus].

akv/o/rezist/a водостійкий, водотривкий, непромокальний.

akv/o/roz/o бот. латаття (= nimfeo).

akv/o/spegul/o = akvoebeno.

akv/o/ski/ad/o водні лижі (вид спорту); катання на водних лижах.

akvo/skio

akv/o/skorpi/o ент. скорпіоновидка, водяний скорпіон (= nepao).

akv/o/soldat/o бот. водяний різак алоевидний (= stratioto).

akv/o/stri/o струмінь води.

akv/oim/oj бот. ооміцети (= oomikotoj).

akvo/ŝimo

akvo/ŝpruc/ilo

akvo/ŝvelo

akv/o/teler/o бот. щитолисник (= hidrokotilo).

akv/o/trans/fal/ig/il/o гребля, загата.

akv/o/tra/las/iv/a промокаючий.

akv/o/tret/i vn збивати воду ногами.

akvo/tima

akv/o/tur/o водонапірна вежа/башта.

akv/o/turn||ej/o, ~iĝ/o вир, коловорот, водоверть; ~ul/o/j зоол. війчасті черви, турбелярії (= turbelarioj).

akvo/turn/ulo

akv/o/vortic/o = akvoturniĝo.

akvo/vetur||e морем, рікою, водою; ~il/o човен; пліт; корабель.

akvo/vojo

akv/um/a/vetur/ilo

akv/um/ado

akv/um/tubo

akvafort/o офорт (ґравюра).

akvamarin/o мін. аквамарин.

*akvarel||o 1. акварель (картина); 2. див. akvofarbo; ~ist/o аквареліст.

*akvari/o акваріум.

akvaro

akvatint/o мист. акватинта.

akvedukt/o іст. акведук; водопровід, водогін.

akvifoli||o бот. заст. падуб [Aquifolium] (= ilekso); ~ac/o/j бот. падубові [родина Aquifoliaceae].

akvifoli/aco

*akvilegi/o бот. орлики [Aquilegia] (син. aglofloro).

akvilo

Akvilono

akvilon/o поет. аквілон, північний вітер.

Akvin||o геогр., м. Аквін; ~an/o аквінець, житель Аквна; Tomaso la ~ano Тома Аквінський.

akvitan/o аквітанець; (A)~i/o, (A)~uj/o Аквітанія. // /an