A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z
a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t ŭ v z


Abadono

abaĵur/o = lampŝirmilo.

abak/o 1. арх. абак(а); 2. рахівниця (прилад); 3. абак(а) (рахівниця в античному світі); 4. мат. номограма, математичні таблиці.

abakteri/a = senbakteria.

abandon||o юр. абандон (відмова судно- чи вантажовласника від своїх прав на користь страхової компанії для отримання від неї повної страхової суми); ~i vt абандонувати, відмовлятися віж прав на застраховане майно.

abata

abat/eco

abateja

*abat||o абат; iгумен; ~ej/o абатство; ~in/o абатиса; ігуменя. 

abat/teritorio

abatis/o військ. засіка, завал.

abat/lando

abazi/o мед. абазія (втрата здатності ходити).

*abdik||i vt відрікатися, зрікатися, відмовлятися (від престолу, посади і т.п.); складати повноваження; ~o абдикація, зречення, відмовлення; складення повноважень, відмова від посади.

abdomen||o 1. анат. черевна порожнина, очеревина; живіт; 2. черевце (у комах); ~a черевний; ~a tifo черевний тиф.

abdomena pario

abdukci||o анат. абдукція (відведення кінцівки від середньої лінії тіла); ~a muskolo = abduktoro.

abduktor/o анат. абдуктор, відвідний м’яз.

*abel||o бджола [Apis]; ~a бджолиний; ~a diligent(ec)o невтомна працьовитість; ~a pikilo бджолине жало; ~ar/o = ~svarmo; ~ed/o/j бджолині [родина Apidae]; ~ej/o пасіка; ~in/o = ~reĝino; ~ist/o= ~bredisto; ~uj/o вулик; ~bred/ad/o бджільництво; ~bred/ist/o бджоляр; пасічник; ~kest/o = ~ujo вулик; ~korb/o вулик; ~kultur/o = ~bredado; ~kultur/ist/o = ~bredisto; ~manĝ/ul/o орн. бджолоїдка, щурка (= meropo); ~reĝ/in/o (бджолина) матка; ~svarm/o (бджолиний) рій, бджолина сім’я (син. esameno); ~vaks/o бджолиний віск; ~venen/o бджолина отрута; ~vir/o трутень.


Abelardo

abel/ĉel/aro


Abelo

aberaci||o 1. астр., фіз. аберація, відхилення, розсіювання; 2. біол., мед. відхилення від норми; ~i vn відхилятися від норми.

abevili/o археол. аббевільська епоха.

abĥaz||o абхазець; ~a абхазький; (A)~i/o геогр. Абхазія (автономна республіка у Грузії); ~in/o абхазка; (A)~uj/o = (A)~io.

abi/frukto

*abi||o бот. ялиця, (у повсякденній мові ще) ялина [Abies]; ~ar/o, ~ej/o ялинник.  

abiogenez/o біол. абіогенез, самонародження.

abio/konuso

abio/piceo

abi/piceo

abisen||o заст. абіссінець (колишня назва представника населення Ефіопії - ефіопів); ~a абіссінський; (A)~i/o Абіссинія (колишня назва Ефіопії); ~in/o абіссінка (A)~uj/o = (A)~io.

*abism/o безодня, прірва, провалля; ◊ esti sur la bordo de la ~o cтояти на краю пропасті; ~a бездонний; глибоководний, абісальний.

*abiturient||o випускник (середнього навчального закладу), абітурієнт; ~a: ~a diplomo атестат зрілості, атестат про середню освіту; ~a ekzameno випускний іспит.

abiturient/iĝi

abĵur/i скасовувати, відхиляти юридичним рішенням.

abĵuro

abkulombo

ablaci/o 1. мед. абляція, видалення органа; 2. геол. абляція.

*ablativ/o лінґв. аблатив.

ablaŭt/o див. apofonio.

*abnegaci||o самопожертва; самозречення, відмова; ~i vn відмовлятися (від чого-н.), відрікатися, зрікатися, іти на самопожертву.

Abnero

abnorma = nenorma. // kontroli

abnorm/aĵo

abnorm/eco

aboce

aboc||o 1. алфавіт, абетка, азбука, буквар; 2. перен. основи, ази, початки (знань); ~(o)libr/o буквар (син. alfabetumo).

abol||i vt юр. скасовувати; ~o аболіція, скасування; ~ism/o аболіціонізм; ~ist/o аболіціоніст.

abolici/і = aboli.

abolicio

abomas/o анат. сичуг.

*abomen||o відраза, огида; senti ~on відчувати огиду; ~a огидний, гидкий, плюгавий; ~i vn, vt відчувати огиду/відразу, ставитися з відразою; ~ind/a див. ~a; ~(ind)aĵ/o гидота, плюгавство, мерзенність.

abomen/igi

*abon||i vt передплачувати (журнал і т.п.); ~o передплата; абонемент (право користування); підписка; ~ant/o передплатник; абонент; ~ebl/a передплатний; ~ig/i vt передплачувати (кому-н. що-н.); ~il/o абонемент (документ); бланк передплати; ~int/o = ~anto; *~pag/o вартість передплати, передплатна сума; абонентська плата; ~prez/o передплатна ціна; вартість абонемента.

abona

abon/rajto

aboral/a фізіол. аборальний (дальній по відношенню до ротового отвору).

aborigena

aborigen/o абориґен, корінний житель, тубілець.

*abort||i vt, vn 1. викинути плід, передчасно народити; 2. перен. зупинитися в розвитку; ~o передчасні пологи; аборт; ~ig/i vt 1. абортувати, зробити аборт; 2. перен. запобігти; призупинити; ~ig/i si/n зробити (собі) аборт; ~(it)aĵ/o недоносок, викидень; ~ul/o 1. див. ~aĵo; 2. лайл. вилупок.

abort/ema

abort/iga

abort/ig/ilo

abort/ig/isto

abort/igo

abort/it/aĵo

Abrahama

Abrahamo

abrazi||o 1. мед. абразія, вискрібання; 2. геол. абразія; 3. тех. шліфування; ~a шліфувальний; ~il/o шліфувальний матеріал, абразив.

abreviacio

abrikota

*abrikot||o бот. абрикос (плід); ~arb/o, ~uj/o абрикос(а), абрикосове дерево [Prunus armeniaca].

аbrog||i vt юр. скасовувати; ~o аброґація, скасування (закону, декрету).

abrogaci/i = abrogi.

abrotan/o бот. полин лікарський [Artemisia abrotanum].

Abruco

*abrupt||a 1. уривчастий, різкий (про мову, тон); уривчастий, нерівний (про стиль); 2. раптовий, наглий, несподіваний; а halto раптова зупинка; 3. крутий, обривистий; ~ 3. крутий, стрімкий; ~ec/o різкість, брутальність.

abrupt/aĵo

abrupte

Abruz/oj геогр., гори Абруцькі Апенніни.

*absces||o мед. нарив, гнояк, абсцес; sifilisa ~o сифілома; ~i vn наривати.

abscis/o мат. абсциса.

absid/eto

absid||o арх. апсида; ~a апсидний.

*absint||o 1. бот. полин (гіркий) [Artemisia absintum]; 2. абсент, полинова горілка; ~aĵ/o полиновий екстракт; ~ism/o мед. абсенізм (хронічний алкоголізм, який розвивається внаслідок вживання абсенту).

*absolut||a абсолютний, безумовний; беззастережний; ~a alkoholo чистий спирт; ~a plimulto абсолютна більшість; ~a silento повна тиша; ~e абсолютно, безумовно; беззастережно; ~o філос. абсолют; ~ec/o абсолютність, безумовність; беззастережність; ~ism/o філос. абсолютизм; ~ist/o абсолютист, прихильник абсолютизму.

absolv||i vt 1. юр. звільнити від покарання, (по)милувати; визнавати невинним, виправдати (син. malkondamni); 2. рел. відпустити гріхи (син. pekliberigi); ~o 1. помилування, звільнення від покарання; виправдання, виправдувальний вирок; 2. відпущення гріхів; ~o/preĝ/o молитва на відпущення гріхів.

*absorb||i vt 1. абсорбувати, поглинати/вбирати поверхнею; 2. перен. поглинати; захоплювати; заволодіти увагою; la laboro lin tute ~is робота його цілком поглинула; ~o 1. всмоктування, абсорбція; 2. перен. захоплення; поглинання; ~a: ~a papero промокальний папір; ~iĝ/i 1. всотатися, всмоктатися, абсорбуватися; 2. перен. занурюватися, заглиблюватися; захоплюватися; ~iĝ/o глибока задуманість, зосередження думки; ~il/o абсорбер; ~it/ec/o = ~iĝo; ~o/pov/o фіз. вбирна здатність; ~o/spektr/o фіз. спектр вбирання.

absorba

abstemi/o = abstinado. // kontroli

* ||i vn утримуватися (від вина, паління, cтатевих зносин і т.п.); ~ad/o утримання, абстиненція. // ?

abstinenc||o = abstinado.

abstina

abstin/ado

abstin/emo

abstinenco

abstinenc/ulo

abstini

abstino

abstin/ul/o абстинент.

*abstrakt||a абстрактний; нереальний, уявний; ~a pentroarto абстрактний живопис; ~e абстрактно; ~i vt абстрагувати; ~ad/o абстрагування; ~aĵ/o абстрактне поняття, абстракція; ~ec/o абстрактність; ~ism/o жив. абстракціонізм; ~ist/o абстракціоніст.

abstrakt/igi

abstrakto

*absurd||a абсурдний, безглуздий, нісенітний; ~e абсурдно, безглуздо; ~o, ~aĵ/o абсурд, безглуздя, нісенітниця; pruvo per ~o юр. доказ від протилежного; fali en ~on дійти до абсурду; ~ec/o абсурдність, безглуздість; ~ig/i vt доводити до абсурду.

Abŝalomo

Abudabi/o, Abu-Dabi/o геогр. Абуабі (столиця Об’єднаних Арабських Еміратів).

Abuĝ/o геогр. Абуджа (столиця Ніґерії).

abuli/o мед. абулія, безвільність.

*abund||a рясний; багатий, щедрий; ~a rikolto щедрий урожай; ~a ŝvito рясний піт; ~e рясно, багато, щедро; ~i vn (je) буяти, бути багатим (на що-н.), рясніти, кишіти (чим-н.); ~o достаток; korno de ~o ріг достатку; paroli el la ~o de la koro говорити/промовляти від щирого серця; ~ec/o достаток, багатство.

abund/o/korn/o ріг достатку.

abutil/o бот. абутилон, канатник [Abutilon].

abutment||o 1. буд контрфорс, упор, підпора, упорний елемент споруди; стоян, стояк, берегова опора (моста); ~o de ponto опора моста, бик; ~o de tranĉeo бруствер; 2. тех. контрфорс, упор, упорний елемент осі. ~о de ponto опора моста, бик; ~о de tranĉeo бруствер; ~i vt тех. підтримувати, підпирати.